3 VSPH 680/2011-P2-18
KSUL 77 INS 6901/2010 3 VSPH 680/2011-P2-18

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v právní věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Most, Fr. Malíka 1004/39, o odvolání věřitele GE Money Multiservis, a.s. se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, IČO: 49241150, zast. JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. dubna 2011, č.j. KSUL 77 INS 6901/2010-P2-10,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. dubna 2011, č.j. KSUL 77 INS 6901/20010-P2-10, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud insolvenční usnesením ze dne 15. dubna 2011, č.j. KSUL 77 INS 6901/2010-P2-10, zamítl návrh na změnu věřitele z 24.2.2011 doplněný 11.4.2011, jímž společnost GE Money Multiservis, a.s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle, IČO: 49241150 (dále též postupitel), navrhla, aby do insolvenčního řízení na jeho místo vstoupila jako nový věřitel společnost GE Money Auto, s.r.o. (se sídlem jako postupitel, IČO: 28997140-dále též postupník). Soud uvedl, že postupitel jako věřitel přihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka pohledávku ve výši 28.198,37 Kč (dále též P2-1), jež byla na přezkumném jednání 1.9.2010 přezkoumána a zjištěna v plné výši. Pokračoval, že 1.10.2010 bylo soudu doručeno postupitelovo podání, v němž navrhl podle § 18 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), aby bylo rozhodnuto o změně v osobě věřitele. Z něho soud zjistil, že postupitel na základě smlouvy o vkladu části podniku z 9.9.2010 převedl jeho část do společnosti GE Money, s.r.o. se sídlem Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, IČO: 28997140 (dále jen GE Money), jež však byla k datu 30.9.2010 vymazána z obchodního rejstříku z důvodu fúze sloučením do společnosti GE Money Bank, a.s. se sídlem Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, IČO: 25672720 (dále jen GE Money Bank), do níž přešlo jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti GE Money. V důsledku těchto skutečností tedy rozhodl usnesením z 8.10.2010 (P2-4) podle § 107 o.s.ř., že v řízení bude dále pokračováno s věřitelem GE Money Bank, a.s.; usnesení nabylo právní moci 30.10.2010. Dále soud uvedl, že 8.3.2011 doručil postupitel návrh (datovaný 24.2.2011), v němž ve znění doplnění z 11.4.2011 navrhl, aby do řízení na jeho místo nastoupil jako nový věřitel postupník na základě smlouvy o vkladu části podniku z 19.8.2010.

Soud dospěl k závěru, že postupitel není oprávněnou osobou k podání takového návrhu, neboť již nadále není insolvenčním věřitelem v důsledku rozhodnutí ze 7.10.2010 (P2-3), jež nabylo právní moci 8.10.2010, a jímž na jeho místo vstoupil jako věřitel GE Money, který byl k datu 30.9.2010 vymazán z obchodního rejstříku z důvodu fúze sloučením s GE Money Bank, o jejímž nástupnictví bylo rozhodnuto usnesením z 8.10.2010 (P2-4), a proto návrhu postupitele nevyhověl.

Shora uvedené usnesení napadl postupitel odvoláním, v němž navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a současně změnil usnesení z 8.10.2010 (P2-4) a rozhodl, že do řízení vstupuje na jeho místo postupník. Namítl, že insolvenčním soudem vydaná rozhodnutí ze 7.10.2010 (P2-3) a 8.10.2010 (P2-4) jsou nicotná, neboť v návrhu, na jehož základě bylo rozhodnuto o právním nástupnictví GE Money, vysvětlil, že část jeho podniku byla vložena do této společnosti, nyní GE Money Bank, část do GE Money Auto, s.r.o. (postupník), na níž přešly pohledávky a závazky ze smluv o úvěru na úhradu kupních cen vozidel s původním interním označením části jeho podniku jako Autocredit . Konstatoval, že podáním ze 7.4.2011 prokázal, že přihlášená pohledávka z úvěrové smlouvy přešla na postupníka, druhá část vloženého podniku s interním označením Kreditní karty přešla na GE Money a následně na GE Money Bank; jedná se tedy o dvě různé (nástupnické) společnosti.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí a dospěl k následujícím závěrům:

Podle § 107 odst. 1 o.s.ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

Odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že postupitel přihláškou pohledávky z 22.7.2010 přihlásil pohledávku ve výši 28.198,37 Kč (P2-1); následně přihlásil další pohledávku přihláškou z 6.8.2010 (evidována jako P8-1). Podáním z 29.9.2010 (doručené soudu 1.10.2010) postupitel sdělil soudu, že podal v tomto insolvenčním řízení přihlášku pohledávky (bez bližšího určení) a navrhl, aby insolvenční soud rozhodl podle § 18 odst. 1 IZ o právním nástupnictví k přihlášené pohledávce a na jeho místo nastoupila GE Money v důsledku přechodu přihlášené pohledávky na tuto společnost na základě smlouvy o vkladu části podniku z 9.9.2010.

Insolvenční soud usnesením ze 7.10.2010 (P2-3) připustil, aby z insolvenčního řízení vystoupil postupitel a na jeho místo vstoupil jako věřitel GE Money. V odůvodnění uvedl, že pohledávka postupitele 28.198,37 Kč byla na přezkumném jednání konaném 1.9.2010 přezkoumána a zjištěna v plné výši, a že návrhu ve smyslu § 18 IZ vyhověl, neboť z předložených listin bylo zjištěno, že postupitel převedl část svého podniku smlouvou o vkladu části podniku do GE Money, na níž přešla i tato pohledávka, a že tato společnost se vstupem vyjádřila souhlas.

Následně insolvenční soud usnesením z 8.10.2010 (P2-4) rozhodl podle § 107 odst. 1 o.s.ř., že v řízení bude nadále pokračováno s GE Money Bank, jako právním nástupcem GE Money, na níž postupitelova předmětná pohledávka přešla v důsledku fúze sloučením s tím, že k 30.9.2010 byla tato společnost vymazána z obchodního rejstříku a nástupnickou společností se stala právě GE Money Bank; proti tomuto usnesení nebyly podány ze strany postupitele ani GE Money Bank jakékoliv opravné prostředky a usnesení tak nabylo právní moci (30.10.2010).

Odvolací soud konstatuje, že není správný závěr insolvenčního soudu, že postupitel již není nadále věřitelem v tomto insolvenčním řízení , neboť jak zjištěno shora, je věřitelem další přihlášené pohledávky (P8) a z obsahu insolvenčního spisu se nepodává, že by ohledně pohledávky P8 jeho účast v daném insolvenčním řízení zanikla. To však na věcnou správnost výroku napadeného usnesení nemá žádný vliv.

V případě postupitelem přihlášené pohledávky P2 došlo v důsledku rozhodnutí insolvenčního soudu z 8.10.2010 (P2-4) k procesnímu nástupnictví v smyslu § 107 odst. 1 o.s.ř., v důsledku něhož se věřitelem pohledávky P2 stala GE Money Bank, když proti tomuto rozhodnutí nikdo odvoláním nebrojil a nabylo tak již právní moci. Jedině na základě opravného prostředku (odvolání) proti tomuto usnesení mohlo dojít k jeho revizi a nápravě postupitelem namítaného vadného rozhodnutí; pokud se tak nestalo, nelze se domáhat změny předmětného rozhodnutí o procesním nástupnictví způsobem, jak navrhl postupitel. Insolvenční soud proto rozhodl správně, když postupitelův návrh napadeným usnesením zamítl, neboť takovým způsobem již pravomocné rozhodnutí soudu o procesním nástupnictví GE Money Bank nelze změnit.

Na základě shora uvedeného odvolací soud napadené usnesení jako ve výroku věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 13. března 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva