3 VSPH 664/2016-B-45
KSUL 46 INS 11061/2010 3 VSPH 664/2016-B-45

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice Růženy Bubeníčkové, nar. 3.1.1942, bytem v Těchlovicích 108, o odvolání Ing. Michaela Jiterského, bytem v Ústí nad Labem Pařížská 20, insolvenční správce dlužnice (Správce) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 11061/2010-B-38 ze dne 15. února 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 11061/2010-B-38 ze dne 15. února 2016 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice (bod I. výroku), zprostil funkce insolvenčního správce (bod III. výroku), uložil Správci zůstatky srážek z příjmů, přeplatky splátek, které má nebo získá do své úschovy po právní moci usnesení, bezodkladně vyplatit dlužníkovi (bod IV. výroku), zrušil příkaz plátci příjmů dlužnice k provádění srážek ze mzdy či jiného příjmu (bod V. výroku), osvobodil dlužnici od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly neuspokojeny, pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak učinit měli; osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (bod VI.).

V bodu II. výroku insolvenční soud určil Správci odměnu ve výžši 45.000,--Kč + DPH ve výši 9.262,--Kč a hotové výdaje ve výši 9.000,--Kč + DPH ve výši 1.852,--Kč za období oddlužení, které byly uhrazeny paušální zálohou v průběhu oddlužení v 60 měsících a dále odměnu ve výši 1.800,--Kč, včetně DPH a hotové výdaje ve výši 723,60 Kč, včetně DPH za období předcházející schválení oddlužení, které byly uhrazeny zálohově podle usnesení o úpadku příp. ze splátek podle usnesení o schválení oddlužení.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že poté, co zjistil dlužničinin úpadek usnesením z 12.10.2010 a schválil povolené oddlužení dlužnice usnesením z 25.11.2010, podáním z 22.11.2015 předložil insolvenční správce závěrečnou zprávu (Zpráva), v níž uvedl, že celkové uspokojení dlužničiných věřitelů (zahrnutých do splátkového kalendáře), k listopadu 2015 dosáhlo míry 38,53% (poslední splátka 30.11.2015) a zároveň vyúčtoval svou odměnu a hotové výdaje. Insolvenční soud vzal splnění oddlužení na vědomí na základě zjištění ze Zprávy a ve smyslu § 413 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ). Správce zprostil funkce insolvenčního správce; uložil mu však vydat dlužnici veškeré isir.justi ce.cz částky, jež získal a nebyly vyplaceny v průběhu insolvenčního řízení, z opatrnosti zrušil příkaz plátci dlužnice, přestože ten byl vystaven na dobu trvání účinků splátkového kalendáře. Dlužnici pak osvobodil od nesplacených zbytků pohledávek zařazených do splátkového kalendáře a vyslovil s tím spojené účinky rozhodnutí ve vztahu k dalším dlužničiným věřitelům ve smyslu § 414 InsZ.

Odměnu a náhradu hotových výdajů Správce určil ve vyúčtované výši, která odpovídá měsíčním paušálním platbám na náhradu odměny a hotových výdajů v rámci měsíčních splátek na splátkový kalendář postupem podle § 7 odst. 4 a § 3 písm. b) vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (Vyhláška). K žádosti Správce o odměnu za tři měsíce období před schválením oddlužení plněním prostřednictvím splátkového kalendáře, přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů ve vyúčtované výši jen za dva měsíce, tj. za říjen a listopadu 2010, neboť rozhodnutí o úpadku bylo vydáno 12.10.2010 (nikoliv v září 2010). K paušálním platbám, o nichž ze Zprávy neplyne, že by nebyly Správci uhrazeny, připočetl DPH ve výši aktuální ke vzniku zdanitelného plnění. Doplnil, že o odměně Správce z výtěžku zpeněžení ze zajištění ve výši 5.585,84 Kč včetně DPH rozhodl svým usnesením č.j. KSUL 46 INS 11061/2010-B-26 z 21.3.2014.

Toto usnesení napadl Správce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že mu určí odměnu a hotové výdaje a zároveň rozhodne o jejich vyplacení ve výši 1.500,--Kč a DPH 315,--Kč, celkem 1.815,--Kč, a to za říjen a listopad 2010 a náhradu hotových výdajů sestávající z poplatku z CSCP ve výši 136,--Kč + DPH 315,--Kč, poštovné 4623,--Kč + DPH 97,--Kč, tj. celkem 723,60 Kč (shodně s vyúčtováním v rámci Zprávy), celkem ve výši 2.538,60 Kč. Vyjádřil nesouhlas s tím, že by odměna a hotové výdaje mu byly uhrazeny za dobu předcházející schválení oddlužení formou záloh, resp. ze záloh poskytnutých mu za účinků trvání schváleného oddlužení. Za toto období si odměnu a výdaje neuhradil proto, že soud o nich v usnesení o úpadku resp. usnesení o schválení oddlužení nerozhodl.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu a řízení mu předcházející, dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení nebo změnu.

Odvolací soud předesílá, že na posouzení odměny insolvenčního správce třeba aplikovat Vyhlášku ve znění účinném do 31.12.2013, neboť podle čl. II. její novely provedené vyhláškou č. 398/2013 Sb. v insolvenčních řízeních zahájených před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (1.1.2014) se postupuje pod Vyhlášky ve znění účinném do dne nabytí její účinnosti, jestliže do tohoto data bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesením č.j. KSUL 46 INS 11061/2010-A-10 z 12.10.2010 zjistil dlužničin úpadek a povolil jeho řešení oddlužení (o zálohách, na něž odkazuje napadené usnesení, není žádné zmínky), usnesením č.j. KSUL 46 INS 11061/2010-B-3 z 25.11.2010 bylo schváleno povolené oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. K rozhodnutí o způsobu řešení dlužničina úpadku došlo před 1.1.2014, a proto je namístě aplikovat na nároky Správce Vyhlášku ve znění účinném do 31.12.2013.

Podle § 3 Vyhlášky účinné do 31.12.2013 pokud je způsobem dlužníkova úpadku oddlužení, činí na odměně insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře b) 750,--Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, c) při oddlužení plněním splátkového kalendáře, při kterém dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění 750,--Kč za každý započatý měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a částku určenou podle § 1 odst. 2 Vyhlášky.

Citovaná právní úprava na rozdíl od té, jež nabyla účinnosti 1.1.2014 neobsahovala ustanovení o odměně insolvenčního správce za období od povolení oddlužení do jeho schválení a insolvenční soud v rozhodnutí o zjištění úpadku ani nemohl aplikovat ustanovení § 136 odst. 4 InsZ v pozdějším znění (od 1.1.2014), podle něhož v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení, uloží insolvenční soud dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. Je tak třeba přisvědčit Správci, že v usnesení o zjištění úpadku insolvenční soud nerozhodl o jeho nárocích za měsíce říjen a listopad 2010.

K nedostatkům právní úpravy Vyhlášky účinné do 31.12.2013 se vyjádřil Vrchní soud v rozhodnutí sp. zn. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B z 25.8.2010, v němž dovodil, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužením plněním splátkového kalendáře. Za dobu od povolení oddlužení do jeho schválení pak je třeba nároky insolvenčního správce odůvodnit podle § 5 Vyhlášky, neboť nelze je kvantifikovat podle § 1až 4 Vyhlášky s tím, že přihlédne zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

Odvolací soud tak dovodil, že Správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, avšak tyto nároky nejsou kryty výše uvedenými paušálními částkami.

Insolvenční soud aplikoval na určení odměny a výše náhrady hotových výdajů za období od povolení oddlužení do jeho schválení Vyhlášku v nesprávném znění účinném od 1.1.2014 maje za to, že tyto nároky jsou kryty paušálními částkami, což však neodpovídá obsahu spisu.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil věc k dalšímu řízení insolvenčnímu soudu, jenž v dalším řízení rozhodne o odměně náhrady hotových výdajů Správce za měsíce říjen a listopad 2010 podle § 5 Vyhlášky ve znění účinném do 31.12.2013.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí dovolání n e n í přípustné.

V Praze dne 13. září 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková