3 VSPH 656/2015-A-19
MSPH 77 INS 29539/2014 3 VSPH 656/2015-A-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubín a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Slavomíra anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 1, U Obecního dvora 6, zast. advokátem Mgr. Vladimírem Pospíšilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Mezibranská 19, odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 29539/2014-A-11 ze dne 5. února 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 29539/2014-A-11 ze dne 5. února 2015 se z r u š u j e a řízení z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) uložil dlužníkovi zaplatit ve lhůtě 5 dnů od jeho právní moci 50.000,-Kč jako zálohu na náklady insolvenčního řízení na označený bankovní účet k uvedenému variabilnímu symbolu nebo hotově do pokladny insolvenčního soudu na pracovišti ve Slezské s poučením, že nebude-li ve lhůtě tato záloha zaplacena, soud insolvenční řízení zastaví nebo přistoupí k jejímu vymáhání.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, že existují jiné zdroje, z nichž lze náklady insolvenčního řízení uspokojovat, tj. jeho příjem nejen z jeho pracovního poměru, ale také z příjmů inkasovaných za pronájem apartmánů ve výši v průměru 50.000,-Kč měsíčně v zimních měsících 2014-2015.

V průběhu odvolacího řízení dlužník vzal insolvenční návrh zpět.

Podle § 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), pro účely tohoto zákona se rozumí insolvenčním soudem soud, před nímž probíhá insolvenční řízení, jakož i soud, který rozhoduje o opravném prostředku v insolvenčním řízení.

Podle § 129 odst. 1 InsZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 InsZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví.

Z insolvenčního spisu se podává, že dlužník podal insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Insolvenční soud uložil dlužníkovi povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, dlužník se proti rozhodnutí odvolal a posléze vzal insolvenční návrh zpět.

V projednávané věci dlužník vzal zpět insolvenční návrh v průběhu odvolacího řízení za situace, kdy insolvenční soud o něm rozhodl jinak než rozhodnutím o úpadku a toto rozhodnutí dosud není v právní moci.

Odvolací soud (jako soud insolvenční) na základě výše uvedeného proto napadené usnesení podle § 130 odst. 1 InsZ zrušil a insolvenční řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 2. září 2015

JUDr. Michal K u b í n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná

2