3 VSPH 655/2013-B-118
MSPH 94 INS 3568/2010 3 VSPH 655/2013-B-118

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Jan Čapka, bytem v Praze 6, Na Bělohorské pláni 451/8, zast. JUDr. Františkem Výmolou, advokátem se sídlem v Praze 5, Husníkova 2080/8, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 3568/2010-B-108 ze dne 2.dubna 2013

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) uložil dlužníkovu insolvenčnímu správci Mgr. Janu Zachariášovi, sídlem v Praze 2, Trojanova 18 (Správce), aby se zdržel do 22.4.2013 prodeje nemovitostí v majetkové podstatě dlužníka uvedených v usnesení č.j. MSPH 94 INS 3568/2010-B-85 z 12.12.2011 (Usnesení A) a č.j. MSPH 94 INS 3568/2010-B-106 ze 6.3.2013 (Usnesení B) a ve zbylé části požadavků dlužníka návrh dlužníka zamítl (bod I. výroku), nařídil jednání k dalšímu postupu ohledně prodeje nemovitostí v majetkové podstatě dlužníka na 22.4.2013 (bod II. výroku) a vyslovil, že dlužník je osvobozen od placení soudních poplatků podle § 11 odst. 2 písm.r) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že 5.11.2010 rozhodl o dlužníkově úpadku a 6.4.2013 prohlásil na dlužníkův majetek konkurs. Usnesením A a Usnesením B dal insolvenčnímu správci souhlas k prodeji budovy č.p. 451 postavené na pozemku parc.č. 708, pozemku parc.č. 708 a parc.č. 709, zapsaných pro kat. úz. Řepy, budovy č.p. 1037 postavené na pozemku parc.č. 2930, pozemku parc.č. 2930 a parc.č. 2931, zapsaných pro kat. území Dejvice a pozemků zapsaných pro kat. úz. Hrušky, Moravská Nová Ves, Týnec na Moravě a Tvrdonice a dále rodinného domu a pozemků uvedených v soupisu majetkové podstaty jako položky 4-14 zapsaných pro kat. úz. Cholupice. Uvedl, že dlužník navrhl soudu vydání předběžného opatření, jímž by uložil Správci povinnost zdržet se prodeje nemovitostí v majetkové podstatě uvedených v Usnesení A a Usnesení B, a to do doby, než nabudou právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu ve sporech vedených pod sp.zn. 94 ICm 1136/2011, 94 ICm 1137/2011, 94 ICm 1145/2011 a 94 ICm 1196/2011, neboť lze očekávat, že v uvedených sporech by mohl soud domnělým věřitelům popřených pohledávek uložit zaplatit do majetkové podstaty podle § 178 až § 182 InsZ celkem 45.330.792,--Kč. Učinil tak na základě dlužníkova podání označeného jako návrh na vydání předběžného opatření z důvodu podle § 76 odst. 1 písm.f) občanského soudního řádu (o.s.ř.).

Insolvenční soud uvedl, že námitky a okolnosti uvedené v návrhu ještě jednou projedná a uváží a s odkazem na ustanovení § 11 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), rozhodl, jak uvedeno výše.

Toto rozhodnutí napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Insolvenčnímu soudu vytkl, že v rozhodnutí užil formulaci ve zbylé části požadavků dlužníka se návrh dlužníka zamítá . Uvedl, že nemá problém s nařízením jednání, pokud bude insolvenční soud schopen prodloužit dobu, v níž uloží Správci zdržet se prodeje výše uvedených nemovitostí mimo dražbu. Protože nemůže předvídat rozhodnutí insolvenčního soudu, trvá na tom, aby Správci byla uložena povinnost zdržet se jejich prodeje mimo dražbu do právní moci posledního ze sporů uvedených na straně 2 až 4 napadeného usnesení (výše uvedené spory a dále spory vedené před insolvenčním soudem pod sp.zn. 94 ICm 1135/2011 a 94 ICm 1146/2011).

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda odvolání proti napadenému usnesení je přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 11 InsZ rozhoduje insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení (odst. 1). Insolvenční soud je oprávněn vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a vysvětlení o jeho postupu, nahlížet do jeho účtů a konat potřebná šetření. Je oprávněn dávat insolvenčnímu správci pokyny a uložit mu, aby si vyžádal k určitým otázkám stanovisko věřitelského výboru (odst. 2).

Podle § 91 InsZ proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Podle § 289 odst. 1 InsZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku.

Jak Vrchní soud v Praze uvedl v řadě svých rozhodnutí, jmenovitě usnesení sp.zn. MSPH 60 INS 4476/2008, 1 VSPH 1036/2010-B ze 12.11.2010, usnesení, jímž insolvenční soud uděluje insolvenčnímu správci souhlas se zpeněžením majetkové podstaty prodejem mimo dražbu (§ 289 odst. 1 InsZ), je rozhodnutím vydaným v rámci dohlédací činnosti insolvenčního soudu (§ 11 odst. 1 InsZ), proti němuž není odvolání přípustné (§ 91 InsZ) a jímž také není insolvenční soud vázán potud, že ho může změnit (dát správci v rámci dohledu jiný pokyn), což také napadeným usnesením učinil, když svůj souhlas s prodejem mimo dražbu korigoval pokynem správci, aby prodej mimo dražbu, ke kterému udělil souhlas, zatím nerealizoval.

Napadené usnesení je rozhodnutím vydaném v rámci dohlédací činnosti insolvenčního soudu, proti němuž přípustné odvolání není, jak správně uvedl i insolvenční soud.

Odvolací soud proto odvolání dlužníka proti napadenému usnesení podle § 218 písm.c) o.s.ř. jako nepřípustné odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9.května 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová