3 VSPH 654/2016-B-61
KSLB 76 INS 14583/2011 3 VSPH 654/2016-B-61

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , Domanín 359, 696 83 okr. Hodonín, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 19. února 2016, č.j. KSLB 76 INS 14583/2011-B-51,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 19. února 2016, č.j. KSLB 76 INS 14583/2011-B-51, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci usnesení ze dne 19.2.2016, č.j. KSLB 76 INS 14583/2011-B-51, zrušil oddlužení dlužníka Milana anonymizovano (dále jen dlužník ), na jeho majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku), jenž bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku) a vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají dnem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že dne 7.9.2015 podala nepřihlášená věřitelka RWE Energie s.r.o. návrh na zrušení schváleného oddlužení dlužníka. Podle sdělení věřitelky RWE Energie s.r.o. dne 22.10.2012 uzavřel dlužník smlouvu o sdružených službách dodávky plynu pro odběrné místo U Nástupu 581/6, Liberec. Za dodávky nebylo řádně hrazeno, a proto rozsudkem ze dne 16.2.2015 rozhodl Okresní soud v Liberci v řízení č.j. 32 C 377/2014, že je dlužník povinen uhradit věřitelce částku 21.156,67 Kč a náklady řízení ve výši 2.299,-Kč. Věřitelka platby dlužníka neeviduje; příkaz k úhradě podle ní neprokazuje uskutečnění platby. Dlužník vyzván soudem sdělil, že příkaz k úhradě dlužných částek učinil již v listopadu 2014 a doložil špatně čitelné příkazy bance k provedení plateb. Z nařízeného jednání se dlužník omluvil; s ohledem na finanční situaci rodiny není schopen nový závazek uhradit. isir.justi ce.cz

Jelikož dlužník ukončil služební poměr anonymizovano z důvodu nezpůsobilosti vykonávat službu v dosavadním služebním zařazení podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, obdržel odbytné, z něhož částečně uhradil pohledávky přihlášených věřitelů. Celkem již uhradil 45% přihlášených pohledávek. Dlužníku je od 1.10.2015 poskytována dávka označena jako PvN, avšak ve výši, ze které nelze provádět srážky. Při stanovení srážky z odbytného bylo insolvenčním soudem přihlédnuto k tomu, že se jedná o budoucí příjem pro následujících 10 měsíců a pro následujících 10 měsíců byla stanovena nezabavitelná část příjmu. Dlužník tedy měl příjmy, ze kterých mohl hradit své závazky. Nesplacený závazek vůči RWE Energie s.r.o. vznikl v době, kdy již bylo rozhodnuto o schválení oddlužení formou splátkového kalendáře a současně byl dlužník ve služebním poměru anonymizovano . Dlužník je veden na úřadu práce déle než jeden rok, je v produktivním věku a nejsou známy zdravotní překážky pro výkon zaměstnání. Přesto dlužník nepracuje. Soud prvního stupně zjistil, že v místě současného bydliště dlužníka jsou inzerovány nabídky pracovních příležitostí-např. pozice strážného. Dlužník tedy mohl získat zaměstnání, jež by mu umožnilo dále plnit splátkový kalendář a splácet své splatné závazky.

Jelikož dlužníku vznikl po schválení oddlužení v důsledku zaviněného jednání nový peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a jelikož je dlužník nezaměstnaný a o získání příjmů neusiluje, soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a rozhodl o řešení úpadku dlužníka konkursem, jenž bude projednán jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení se do bodu I. a II. výroku dlužník včas odvolal a žádal, aby odvolací soud rozhodnutí změnil tak, že se oddlužení nezrušuje. Uvedl, že o zaměstnání usiluje a snaží si práci najít. Proto soudu předložil zamítavé odpovědi od potencionálních zaměstnavatelů, kterým zasílal žádosti o zaměstnání. Uznal, že v místě trvalého bydliště jsou inzerovány nabídky jako strážný, ovšem tyto pozice jsou platově velmi podprůměrné a po odpočtu nákladů na dopravu, bydlení a rodinu, by mu nezbývalo na splátky podle splátkového kalendáře. Proto si hledá zaměstnání odpovídající své praxi a odbornosti. Domnívá se, že ztráta zaměstnání u AČR nebyla způsobena jeho vinou.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž ve smyslu ustanovení § 94 odst. 3 IZ nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 412 odst. 1 IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné

příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Podle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle § 418 odst. 3 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

Podle § 418 odst. 4 IZ rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů podle § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z toho důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

Zjistí-li insolvenční soud v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného oddlužení a že nebude možné podstatnou část splátkového kalendáře splnit, resp. po ztrátě zaměstnání neusiluje o získání příjmu, jež by umožnil plnění splátkového kalendáře (tj. že v jeho rámci nebude dosaženo ani minimální zákonné míry uspokojení nezajištěných věřitelů), rozhodne podle § 418 odst. 1 písm. b), resp. písm. a) IZ pro projednání věci podle odstavce 3 tohoto ustanovení. Důvodem zrušení oddlužení podle citovaného ustanovení nemůže být bez dalšího momentální zhoršení příjmové situace dlužníka, jež mu v daném okamžiku neumožňuje poskytovat věřitelům pojatým do splátkového kalendáře plnění v rozsahu potřebném pro jeho celkové řádné splnění. Aby bylo možno uzavřít, že úspěšné završení oddlužení objektivně vzato nelze předpokládat, musí jít o situace, kdy je zcela zřejmé, že dlužník v časovém prostoru splátkového kalendáře nebude schopen či ochoten současný nepříznivý vývoj procesu oddlužení zvrátit, anebo kdy se mu ani v rozumném časovém horizontu nepodařilo dosáhnout potřebných lepších výdělků či dalších příjmů a není reálná naděje na změnu. K projednání těchto podstatných okolností věci slouží jednání předepsané v odstavci 3 uvedeného ustanovení.

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že usnesením ze dne 6.2.2012,č.j. KSLB 76 INS 14583/2011-B-5, soud prvního stupně schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Po schválení oddlužení-ke dni 29.9.2014-byl pracovní poměr dlužníka u AČR ukončen z důvodu nezpůsobilosti vykonávat službu v dosavadním služebním zařazení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Soud prvního stupně usnesením ze dne 19.2.2016, č.j. KSLB 76 INS 14583/2011-B-51, zrušil schválené oddlužení dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs s tím, že bude projednán jako nepatrný. Důvodem pro zrušení oddlužení a prohlášení nepatrného konkursu na majetek dlužníka byla skutečnost, že dlužník neplnil povinnosti podle schváleného splátkového kalendáře (nevykonává přiměřenou výdělečnou činnost a o získání příjmu neusiluje), a především, že mu po schválení oddlužení vznikl nový peněžitý závazek.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 8.9.2015 podala věřitelka RWE s.r.o. návrh na zrušení oddlužení dlužníka, jelikož dne 22.10.2012 uzavřel dlužník s věřitelkou RWE s.r.o. smlouvu o dodávce zemního plynu, na základě které dodávala dlužníku do odběrného místa v Liberci zemní plyn, a to v období od 24.10.2012 do 24.10.2013 a od 25.10.2013 do 12.2.2014. Dlužník však odebraný plyn uhradil jen částečně. Z rozsudku Okresního soudu v Liberci 32C 377/2014 ze dne 16.2.2015 vyplývá, že dlužník nehradil dodávky zemního plynu za období říjen 2012 až únor 2014, tj. v době, kdy trval dlužníkův služební poměr.

Dne 7.12.2015 podali návrh na zrušení oddlužení dlužníka věřitelé Miroslava Svobodová a JUDr. Josef Svoboda. Z rozsudku Okresního soudu v Hodoníně č.j. 7 C 233/2015 ze dne 19.10.2015 vyplývá, že dlužníku byla uložena povinnost uhradit věřitelům částku 161.377,-Kč s příslušenstvím a náhradu nákladů řízení ve výši 40.025,-Kč, jelikož dlužník nehradil nájemné od ledna 2013 do srpna 2014. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 11.11.2015 a vykonatelnosti dne 25.11.2015.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 25.1.2016 se podává, že správce vyzval dlužníka, aby sdělil, z jakého důvodu mu vznikly nové závazky. Dlužník uvedl, že je stále nezaměstnaný; manželka, jež je na mateřské dovolené, pobírá 4.000,-Kč; manželka má dále příjem ve výši 4.250,-Kč, jelikož pracuje na dohodu. Vzhledem k výši nájemného za pronajatý byt, jež činí 7.500,-Kč měsíčně, není schopen zaplatit dlužné částky najednou. Insolvenční správce dále sdělil, že dlužník od počátku schváleného oddlužení splatil věřitelům 350.015,40 Kč, tj. 46,24% jejich pohledávek.

Soud prvního stupně proto podle § 418 odst. 4 IZ nařídil o zrušení schváleného oddlužení jednání, jež se konalo dne 29.1.2016. Podáním ze dne 28.1.2016 se dlužník z nařízeného jednání omluvil a sdělil, že není schopen okamžitě zaplatit pohledávky v plné výši.

Podle zprávy insolvenčního správce míra uspokojení věřitelů, jež činí 46,24 %, se v průběh roku 2015 nezměnila. Překročení hranice 30 % bylo dosaženo tím, že dlužník obdržel při ukončení služebního poměru odbytné. Při stanovení srážky z odbytného bylo přihlédnuto k tomu, že se jedná o budoucí příjem pro následujících 10 měsíců a pro následujících 10 měsíců byla stanovena nezabavitelná část příjmu. Dlužník tedy měl příjmy, ze kterých mohl hradit své závazky. Nesplacený závazek vůči RWE Energie s.r.o. vznikl v době, kdy již bylo rozhodnuto o schválení oddlužení formou splátkového kalendáře a současně byl dlužník ve služebním poměru anonymizovano .

Ze sdělení Úřadu práce České republiky-pobočky v Brně ze dne 15.2.2016 se podává, že je dlužník veden v evidenci uchazečů o zaměstnání od 15.12.2014 a od 1.10.2015 mu je poskytována PvN. Vzhledem k nezabavitelné částce nelze provádět žádné srážky.

Jestliže dojde k rozhodnému výpadku v příjmech dlužníka a jestliže se dlužníku tento nepříznivý vývoj hrozící nesplněním splátkového kalendáře nepodaří odvrátit, dojde podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ ke zrušení schváleného oddlužení a jeho přeměně v konkurs. S tímto rizikem musí dlužník počítat. Dlužník byl v usnesení o schválení oddlužení ze dne 6.2.2012, č.j. KSLB 76 INS 14583/2011-B-5, řádně poučen o všech svých procesních povinnostech, k nimž je v průběhu trvání oddlužení zavázán, i o důsledcích jejich neplnění, spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek. V odvolání dlužník uvedl, že dlouhodobě usiluje o získání zaměstnání. Na podporu svých tvrzení předložil emailové zprávy, ze kterých se podává, že dlužník dlouhodobě usiluje o získání zaměstnání odpovídající jeho praxi a odbornosti.

Nutno dodat, že dlužník je povinen po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, usilovat o získání příjmu, je-li nezaměstnaný, nesmí odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat i tehdy, není-li na trhu práce k dispozici zaměstnání odpovídající jeho vzdělání a kvalifikaci. V opačném případě ztratí dlužník ekonomické výhody spojené s oddlužením a jeho úpadek bude řešen konkursem. Dlužník nesmí odmítnout jakoukoli práci, kterou by byl schopen vykonávat, tj. i takovou, jenž neodpovídá jeho vzdělání a kvalifikaci, jestliže na trhu práce vytvářeném pro osoby v evidenci nezaměstnaných není k dispozici práce jeho vzdělání a kvalifikaci odpovídající. Z obsahu spisu se podává, že dlužník nebyl schopen po dobu delší jednoho roku hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení. Dlužník ovšem podáním ze dne 3.5.2016 doložil soudu novou pracovní smlouvu ze dne 27.4.2016, uzavřenou s obcí Domanín, podle níž bude dlužník v pracovním poměru vykonávat práci pomocného dělníka na úklid a údržbu obce. Pracovní poměr je sjednán na dobu určitou do 31.10.2016. Podáním ze dne 3.5.2016 zaměstnavatel sdělil soudu, že vzhledem k nízkému příjmu ve výši 13.530,-Kč hrubého (cca 11.400,-Kč čistého) a čtyřem vyživovaným osobám (manželka a 3 děti) nepředpokládá, že by se z platu prováděly jakékoli srážky.

Přestože dlužník za 46 měsíců trvání schváleného oddlužení uhradil 46,24 % pohledávek nezajištěných věřitelů, rozhodl soud prvního stupně správně o zrušení schváleného oddlužení, jelikož dlužníku po schválení oddlužení vznikly nové splatné závazky, které dlužník dosud v plné výši neuhradil. Z výše uvedeného je zřejmé, že je plně odůvodněno zrušení schváleného oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. c) IZ.

Proto odvolací soud podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Praze dne 25. května 2016

JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková