3 VSPH 652/2012-B-21
KSUL 77 INS 3582/2012 3 VSPH 652/2012-B-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , bytem v Račeticích 81, adresa pro doručování: Mělník, Slovany 2754, o odvolání insolvenčního správce Insolvenční agentura, v.o.s., IČO 29115540, se sídlem v Karlových Varech, Západní 1448/16, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4.května 2012, č.j. KSUL 77 INS 3582/2012-B-4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4.května 2012, č.j. KSUL 77 INS 3582/2012-B-4, se v bodě IV. výroku mění tak, že se insolvenčnímu správci ukládá pořádková pokuta ve výši 3.000,-Kč, kterou je povinen zaplatit do 3 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí, jinak se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) odročil konání prvního přezkumného jednání na 22.6.2012 v 10:30 hodin do č. dv. 48 v přízemí budovy insolvenčního soudu a první schůzi věřitelů tak, že bude bezprostředně navazovat na odročené přezkumné jednání po jeho skončení z toho důvodu, aby byla zachována lhůta uvedená v ustanovení § 189 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), s tím, že k odročenému přezkumnému jednání a schůzi věřitelů tímto zároveň předvolává dlužníka a insolvenčního správce, jejichž účast na nich je nezbytně nutná (bod I. výroku). Společnosti Insolvenční agentura, v.o.s., IČO 29115540, se sídlem v Karlových Varech, Západní 1448/16 (Správce) uložil pořádkovou pokutu ve výši 5.000,--Kč se splatností do tří dnů od právní moci usnesení na účet insolvenčního soudu (bod IV. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že Správci byla usnesením č.j. KSUL 77 INS 3582/2012-A-10 z 22.3.2012 (Usnesení) pod bodem X. výroku uložena povinnost nejpozději do 30.4.2012 předložit insolvenčnímu soudu vypracovaný seznam přihlášených pohledávek s náležitostmi uvedenými v § 189 InsZ a v § 11 vyhl. č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, a připravit seznam přihlášených pohledávek, jež bude v souladu s § 197 odst. 1 InsZ součástí protokolu o přezkumném jednání, tak, aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit nejpozději 15 dnů přede dnem přezkumného jednání, jež nařídil na 18.5.2012 ve 13:15 hodin do č. dv. 48 v přízemí budovy insolvenčního soudu, tj. do 3.5.2012, a že toto usnesení bylo Správci doručeno 25.3.2012. Uvedl, že Správce uloženou povinnost nesplnil a doručil mu seznam přihlášených pohledávek elektronickou cestou až 3.5.2012 v 18:34 hodin, tj. po skončení pracovní doby. V důsledku toho nemohl seznam přihlášených pohledávek zveřejnit v insolvenčním rejstříku ve stanovené lhůtě 15 dnů, nýbrž pouze 14 dnů přede dnem přezkumného jednání následujícího dne. Konstatoval, že v důsledku nesplnění uložené povinnosti nebyla dodržena zákonná lhůta podle § 189 odst. 3 InsZ a konání přezkumného jednání v nařízeném termínu bylo tak zmařeno. Nezbylo proto, než přezkumné jednání a navazující schůzi věřitelů odročit tak, by lhůta podle § 189 odst. 3 InsZ mohla být dodržena.

Cituje ustanovení § 81 odst. 2 InsZ insolvenční soud učinil právní závěr, že je namístě Správci za výše uvedené porušení stanovené povinnosti uložit pořádkovou pokutu, avšak při spodní hranici rozmezí do úhrnné částky 200.000,--Kč, neboť přihlédl k tomu, že se jedná o první porušení správcových povinností a o první pořádkovou pokutu.

Toto usnesení napadl Správce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním proti jeho bodu IV. výroku a navrhl, aby je v tomto rozsahu odvolací soud změnil tak, že se mu pořádková pokuta neukládá, neboť nesouhlasil se závěry insolvenčního soudu ohledně porušení povinnosti, jehož se měl dopustit. Upřesnil, že doručil insolvenčnímu soudu seznam přihlášených pohledávek, soupis majetkové podstaty a zprávu o své dosavadní činnosti nejen elektronicky vedoucí kanceláře 77 INS, nýbrž také 3.5.2012 v 18:44 hodin do datové schránky insolvenčního soudu. Připustil, že vedoucí kanceláře 77 INS urgovala předložení seznamu přihlášených pohledávek telefonicky 3.5.2012 cca ve 14 hodin, tj. v době, kdy oba jeho společníci se nacházeli na jednání u Krajského soudu v Plzni. Za zcela zásadní však označil skutečnost, že do insolvenčního řízení bylo přihlášeno celkem 8 věřitelů a že přihlášky pohledávky č. 7 a č. 8 byly insolvenčnímu správci doručeny až 2.5.2012, kdy byli jeho společníci pracovně zaneprázdněni. Dovozoval proto, že objektivně nemohl povinnost uloženou mu Usnesením splnit. Seznam přihlášených pohledávek proto doručil insolvenčnímu soudu až následujícího dne. Vyjádřil podiv nad závěrem insolvenčního soudu, že zavinil pozdní předložení seznamu přihlášených pohledávek, neboť přihláška pohledávky č. 7 byla doručená insolvenčnímu soudu 19.4.2012 a přihláška pohledávky č. 8 následujícího dne a že insolvenčnímu soudu trvalo 13, resp. 12 dnů, než mu je doručil. Dovozoval proto, že není tím, kdo zavinil, že nebyla dodržena lhůta na zveřejnění seznamu přihlášených pohledávek ve lhůtě, a uzavřel, že zásadní vinu na tom nese insolvenční soud. V obecné rovině poznamenal, že přezkoumání pohledávek není nějakou rutinní činností, nýbrž že vyžaduje ze strany insolvenčního správce jejich zkoumání ze všech zákonných hledisek, pro něž musí mít dostatek času, aby tak mohl činit alespoň s minimální odbornou péčí, zatímco v případě přihlášek pohledávek č. 7 a 8 měl k tomu jediný den. Závěrem upozornil na závěry Vrchního soudu v Praze vyjádřené v jeho usnesení sen.zn. 2 VSPH 980/2011-B z 23.1.2012, podle nichž uložení pořádkové pokuty přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce podle § 32 InsZ.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [§ 94 odst. 2 písm. c) InsZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je zčásti důvodné.

Podle § 81 odst. 2 InsZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,--Kč. Tato sankce je procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 a 37 InsZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle § 11 InsZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty, nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění správce funkce dle § 32 InsZ. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce. Smyslem uložení pořádkové pokuty je výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala.

Z insolvenčního spisu plyne, že Usnesením insolvenční soud zjistil dlužníkův úpadek, povolil jeho řešení oddlužením, insolvenčním správcem ustanovil Správce a vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, tj. 22.3.2012 (body I. až IV. výroku), věřitele, kteří tak dosud neučinili, vyzval k přihlášení svých pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, tj. do 23.4.2012 (bod V. výroku) a nařídil konání prvního přezkumného jednání na 18.5.2012 (bod VIII. výroku). Pod bodem X. výroku Správci uložil, aby nejpozději do 30.4.2012 předložil vypracovaný seznam přihlášených pohledávek obsahující náležitosti podle § 189 InsZ a § 11 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, a také připravil seznam přihlášených pohledávek, který bude v souladu s § 197 odst. 1 InsZ součástí protokolu o přezkumném jednání tak, aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit nejpozději do 15 dnů přede dnem přezkumného jednání, tj. 3.5.2012. Seznam přihlášených pohledávek-upravený seznam byl doručen insolvenčnímu soudu spolu se zprávou Správce o dosavadní činnosti 3.5.2012 v 18:34 hodin. Přihlášky pohledávek č. 1 až 6 byly doručeny insolvenčnímu soudu v období o 9.3.2012 do 17.4.2012, přihlášky pohledávky č. 7 a 8 byly insolvenčnímu soudu doručeny 19.4.2012, resp. 20.4.2012, zatímco insolvenční soud doručil přihlášky pohledávek č. 1 až 6 Správci v období od 26.3.2012 do 20.4.2012 a přihlášky pohledávek č. 7 a 8 až po 30.4.2012.

Správce se brání uložení pořádkové pokuty argumentací, jež opomíjí skutečnost, že v Usnesení mu insolvenční soud uložil upravený seznam přihlášek pohledávek předložit ve lhůtě nikoliv do 3.5.2012, nýbrž do 30.4.2012, a že k datu 20.4.2012 měl Správce k dispozici přihlášky pohledávek věřitelů č. 1-6 a dostatečný prostor pro jejich přezkum. K datu 30.4.2012 Správce povinnost uloženou mu insolvenčním soudem nesplnil, ač splnění této povinnosti Správci nic nebránilo. To, že přihlášky pohledávek č. 7 a č. 8 mu byly doručeny až po uplynutí této lhůty, na věci nic nemění, neboť se tak stalo až po lhůtě stanovené insolvenčním soudem a k jeho tíži by pak insolvenční soud nemohl přičítat doplnění včas předloženého seznamu přihlášek pohledávek o přihlášky pohledávek doručených mu po 30.4.2012.

Odvolací soud dospěl k závěru, že Správce uloženou povinnost předložit seznamy přihlášených pohledávek včas nesplnil, a proto bylo uložení pořádkové pokuty namístě, aniž by bylo povinností insolvenčního soudu Správce na splnění jeho povinnosti výslovně mu uložené insolvenčním soudem v Usnesení jakkoli upozornit. Usnesení Vrchního soudu v Praze, na něž v odvolání Správce odkazuje, na projednávanou věc nedopadá, neboť v ní insolvenční správce povinnost, jež by mu byla insolvenčním soudem uložena, neporušil. Při úvaze o výši pořádkové pokuty odvolací soud shledal, že v důsledku nesplnění výše uvedené povinnosti Správce zmařil přezkumné jednání nařízené na 18.5.2012, na němž mohly být přezkoumány přihlášky pohledávek věřitelů č. 1 až 6. Přihlédl však také k tomu, že insolvenční soud Správci ve stanovené lhůtě, tj. do 30.4.2012, nezaslal přihlášky pohledávek věřitelů č. 7 a 8, jež měl k dispozici od 19., resp. 20.4.2012, a v důsledku toho k jejich přezkumu bude nutno nařídit zvláštní přezkumné jednání.

Na základě výše uvedených závěrů proto odvolací soud napadené usnesení v bodu IV. výroku podle § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že uloženou pokutu snížil na 3.000,--Kč, je odpovídá lépe závažnosti porušení povinností Správce v poměrech projednávaného insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21.listopadu 2012

JUDr. Michal Kubín, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová