3 VSPH 65/2014-P91-12
KSPH 42 INS 18186/2012 3 VSPH 65/2014-P91-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: REAL INVEST FRANC, spol. s r.o., IČO 27119351, se sídlem v Novém Strašecí, Křivoklátská 968, o odvolání věřitele č. 87: Lánská obora, spol. s r.o., IČO 28388755, se sídlem v Novém Strašecí, Křivoklátská 968, zast. JUDr. Michalem Račokem, advokátem se sídlem v Praze 1, Štěpánská 49/633, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 18186/2012-P91-6 ze dne 17. října 2013

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 87 Lánská obora, spol. s r.o., IČO 28388755, se sídlem v Novém Strašecí, Křivoklátská 968 (Věřitel) ve výši 928.440,80 Kč (bod I. výroku) a vyslovil, že právní mocí usnesení se účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že Věřitel do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ve výši 928.440,80 Kč a že na přezkumném jednání konaném 1.7.2013 ji insolvenční správce popřel co do pravosti v plné výši, neboť neexistuje. Uvedl, že Věřitel se zúčastnil přezkumného jednání, jak plyne z prezenční listiny a o popření své pohledávky byl při přezkumném jednání informován. Poté, co uběhla zákonem stanovená lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, aniž by Věřitel podal žalobu na určení popřené pohledávky, dospěl insolvenční soud cituje ustanovení § 197 a § 198 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), že k přihlášce pohledávky nelze přihlížet, a proto postupoval podle § 185 InsZ a přihlášku pohledávky Věřitele odmítl a vyslovil, že jeho účast právní mocí usnesení v insolvenčním řízení končí.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním bez jakéhokoliv odůvodnění, jež nedoplnil ani poté, co bylo 28.11.2013 doručeno jeho právnímu zástupci usnesení insolvenčního soudu č.j. KSPH 42 INS 18186/2012-P91-8 z 26.11.2013 obsahující výzvu k doplnění odvolání ve lhůtě 15 dnů s poučením, že nedoplní-li v této lhůtě podané odvolání a v řízení nebude tak pro tento nedostatek možné pokračovat, soud podle § 43 odst. 2 o.s.ř. podání odmítne.

Podle § 212a odst. 1 o.s.ř. rozhodnutí soudu prvního stupně lze přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 205 odst. 2). Rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odst. 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a 209) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody (§ 212a odst. 2 o.s.ř.).

Vrchní soud v Praze již v usnesení sp.zn. KSHK 34 INS 337/2009, 1 VSPH 317/2009-P156 ze dne 19.6.2009 (s odkazem na závěry usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 ze dne 4.9.2008) vysvětlil, že insolvenční zákon přiznává přihlášce pohledávky v některých situacích stejné účinky jako žalobě a vazbu mezi oběma procesními podáními posiluje. V porovnání s úpravou známou dříve ze zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, totiž úprava obsažená v ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) InsZ již se zahájením insolvenčního řízení pojí i ten účinek, že pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou. Jakkoli nejde o podání (žalobu nebo jiný návrh), jímž se zahajuje insolvenční řízení (tím je insolvenční návrh), lze přihlášku označit za podání, jímž se ohledně přihlašovatele (věřitele) zahajuje řízení o uspokojení tímto podáním přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení. V intencích tohoto výkladu lze z hlediska citovaného ustanovení § 212a odst. 1 o.s.ř. považovat rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pohledávky za rozhodnutí o věci samé, neboť jeho následkem je i nemožnost tento nárok uplatnit žalobou.

Jelikož v odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitel-ač řádně vyzván soudem prvního stupně-neuvedl žádné odvolací důvody, a pro tyto nedostatky ve smyslu § 212a odst. 2 o.s.ř. nelze napadené usnesení přezkoumat, postupoval odvolací soud dle § 43 odst. 2 za užití § 211 o.s.ř. a odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. ledna 2014

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová