3 VSPH 645/2013-A-58
KSPL 29 INS 11159/2011 3 VSPH 645/2013-A-58

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenním ízení dlužníka PILSEN GAMES, s.r.o. se sídlem Zbrojnická 4, 301 00 Plze , IýO 28004019, zast. opatrovníkem Mgr. Vladimírem Kolá em, advokátem se sídlem Goethova 5, 301 00 Plze , do nČhož vstoupilo státní zastupitelství, zahájeném na návrh vČ itele Josefa Prelovského, nar. 12.2.1976, bytem Komenského 1075/77, 323 00 Plze , zast. Mgr. Ing. Pavlem Cinkem, advokátem se sídlem Sady 5. kvČtna 36, 301 00 Plze , o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 11159/2011-A-51 ze dne 18. b ezna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 11159/2011-A-51 ze dne 18. b ezna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni v insolvenním ízení dlužníka PILSEN GAMES, s.r.o. (dále jen dlužník) usnesením .j. KSPL 29 INS 11159/2011-A-51 ze dne 18.3.2013 uložil insolvennímu navrhovateli-vČ iteli Josefu Prelovskému (dále jen navrhovatel), aby ve lh tČ 7 dn od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 12.000,-K.

V od vodnČní svého usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že mu dne 11.3.2013 insolvenní správce (mínČn p edbČžný správce) p edložil zprávu o provČ ení majetkové podstaty dlužníka ze dne 8.3.2013, z níž plyne, že-vyjma 4 osobních automobil , u nichž se nepoda ilo zjistit, kde se nacházejí-nebyl dohledán žádný majetek dlužníka. Za takové situace soud vycházel z toho, že dlužník nemá majetek, který by postaoval na krytí náklad insolvenního ízení. Proto rozhodl o povinnosti dlužníka (správnČ navrhovatele) složit zálohu na náklady insolvenního ízení, jejímž úelem je p edevším umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce a p eklenout tak nedostatek finanních prost edk po rozhodnutí o úpadku, a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 insolvenního zákona-dále jen IZ).

Bude-li úpadek dlužníka ešen navrhovaným konkursem, pak se jeví logickým stanovit výši zálohy v relaci na p edpokládané a hotové výdaje a odmČnu insolvenního správce v konkursu (dosahující dle vyhlášky . 313/2007 Sb.-dále jen vyhláška-nejménČ 45.000,-K) tak, aby v poátení fázi konkursu nechybČly finanní prost edky na úhradu tČchto správcových nárok . S ohledem na výše uvedené výsledky o stavu majetku dlužníka náležejícího do podstaty, podle nichž majetkovou podstatu dlužníka tvo í jen 4 automobily staršího data výroby, jejichž existence ani není potvrzena, a vzhledem k p edpokládanému ešení dlužníkova úpadku konkursem, pro nČjž je t eba zajistit finanní prost edky na zálohu odmČny a hotových výdaj insolvenního správce, soud shledal zálohu p imČ enou ve výši 12.000,-K.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k novému projednání a rozhodnutí, nebo aby o vČci sám rozhodl. Namítal, že uložení zálohy je neopodstatnČné, nebo podle jeho poznatk by dlužník mČl mít ve vlastnictví osobní automobil Volvo XC60 znané hodnoty a další automobily, a z jejich prodeje bude možno náklady insolvenního ízení uhradit.

Krajské státní zastupitelství v Plzni ve vyjád ení k odvolání navrhlo napadené usnesení jako vČcnČ správné potvrdit. Uvedlo, že dlužník je evidován jako provozovatel nČkolika vozidel, z nichž u dvou je vlastníkem jiná osoba, další ty i vozy (rok výroby 1989, 1992, 1998 a 2000) jsou sice podle zjištČní p edbČžného správce nadále ve vlastnictví dlužníka, ovšem nepoda ilo se je dohledat; Citroen Berlingo je zatížen zástavním právem pro Finanní ú ad v Plzni a byla na ízena exekuce jeho prodejem. Taková exekuce byla na ízena i ohlednČ automobilu Volvo XC60 (rok výroby 2009), který je ovšem od 7.3.2011 veden jako ukradený. Negativní zjištČní ohlednČ majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka vyplývají i z referovaných šet ení jeho opatrovníka. Podle údaj obchodního rejst íku byl navrhovatel do 28.6.2011 prokuristou dlužníka, a právČ v dobČ výkonu této jeho funkce došlo k odcizení automobilu Volvo, jehož možného zpenČžení se nyní dovolává. Navrhovatel p itom byl p edbČžným správcem-jak plyne z jeho zprávy-dotázán stran majetku dlužníka, žádné pozitivní informace v tom smČru však nesdČlil. V daném insolvenním ízení tedy zjevnČ bude majetek dlužníka obtížnČ dohledáván. Bude-li správcem do majetkové podstaty sepsán, aniž by se ho poda ilo také fyzicky zajistit, nebude možné jeho zpenČžení a nezbude než ho z majetkové podstaty vylouit. Jak v dané vČci vysvČtlil Vrchní soud v Praze v usnesení sen. zn. 3 VSPH 1093/2011 (A-14) ze dne 12.6.2012, d vody pro uložení zálohy na náklady insolvenního ízení jsou dány, jestliže nelze p edpokládat, že budoucí náklady insolvenního ízení bude možno zcela uhradit z majetkové podstaty; pak jejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou. Podle dosavadních výsledk nelze p edpokládat, že by se insolvennímu správci poda ilo nČkteré z vozidel dlužníka zpenČžit (protože nejspíše nebudou nalezena), a jeho odmČna-jež vždy náleží mezi náklady insolvenního ízení-pak bude stanovena podle § 5 vyhlášky, jejíž výše nejspíše bude zhruba odpovídat právČ výši soudem stanovené zálohy.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nČjž insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvennímu navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka a jehož pohledávka spoívá pouze v pracovnČprávních nárocích. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Jak správnČ vystihl soud prvního stupnČ, úelem institutu zálohy podle § 108 IZ je poskytnout zdroj úhrady prvotních náklad insolvenního ízení a souasnČ zajistit úhradu celkových náklad insolvenního ízení, vetnČ hotových výdaj a odmČny insolvenního správce, pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Záloha je tak opodstatnČna i v p ípadČ, kdy sice lze poítat s výtČžkem ze zpenČžení majetkové podstaty postaujícím (by ástenČ) k úhradČ náklad insolvenního ízení, není tu však pro období následující po rozhodnutí o úpadku (do zpenČžení majetkové podstaty) dostatek volných finanních prost edk dlužníka, z nichž by bylo možné uhradit prvotní náklady, jež si insolvenní ízení (aby mohlo zákonem stanoveným zp sobem pokraovat) nutnČ vyžádá. Konená výše náklad insolvenního ízení se pak odvíjí od konkrétního zp sobu ešení dlužníkova úpadku (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení) a specifických pomČr vČci, jež výši sledovaných náklad v rámci daného zp sobu ešení úpadku ovliv ují. To platí i pro hotové výdaje a odmČnu insolvenního správce, které vždy pat í mezi náklady insolvenního ízení a jejichž výše je pro jednotlivé zp soby ešení úpadku upravena ve vyhlášce odlišnČ.

K tomu nutno dodat, že insolvenní ízení není standardním nástrojem k vymáhání pohledávek za dlužníkem-slouží ke zjištČní úpadku dlužníka. VČ itel proto není nucen (ochrana jeho práv nevyžaduje), aby podáním insolvenního návrhu nad rámec svého práva vymáhat pohledávku za dlužníkem v nalézacím a vykonávacím ízení suploval povinnosti dlužníka, který ne eší sv j úpadek sám. Jestliže vČ itel podává insolvenní návrh, pak je srozumČn se všemi podmínkami insolvenního ízení, vetnČ p ípadné povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že se navrhovatel insolvenním návrhem dorueným soudu dne 24.6.2011 domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Tvrdil, že dlužník má v i nČmu a dalším oznaeným vČ itel m závazky splatné déle než 30 dn , resp. déle než 3 mČsíce, které není schopen hradit; dlužník nemá žádný majetek, zastavil platby a jsou v i nČmu bezvýslednČ vedeny exekuce. Soud prvního stupnČ uložil navrhovateli povinnost zaplatit zálohu na náklady ízení nejprve usnesením .j. KSPL 29 INS 11159/2011-A-6 ze dne 11.8.2011, které ale bylo k odvolání navrhovatele pro nep ezkoumatelnost zrušeno usnesením Vrchního soudu sen. zn. 3 VSPH 1093/2011 (A-14) ze dne 12.6.2012 a vráceno k dalšímu ízení. Nato soud vyzval Katastrální ú ad pro Plze , katastrální pracovištČ Plze -mČsto, Magistrát mČsta Plze -odbor registru vozidel a idi a Centrální depozitá cenných papír ke sdČlení informací ohlednČ evidovaného majetku dlužníka. Z odpovČdí vyplynulo, že dlužník není vlastníkem žádné nemovitosti ani cenných papír ; je evidován jako provozovatel 7 osobních automobil , z nichž 2 nejsou v jeho vlastnictví, ohlednČ dvou dalších byla na ízena exekuce jejich prodejem a automobil Volvo XC60 je na základČ oznámení o krádeži vozidla .j. 134 EX 04922/20 ze dne 7.2.2011 evidován jako odcizený. Pravomocným usnesením .j. KSPL 29 INS 11159/2011-A-39 ze dne 18.9.2012 soud ustanovil dlužníku (podle § 29 odst. 2 obanského soudního ádu-dále jen o.s. .) opatrovníka a pravomocným usnesením .j. KSPL 29 INS 11159/2011-A-46 ze dne 10.1.2013 ustanovil p edbČžného správce.

Opatrovník dlužníka ve svém vyjád ení k insolvennímu návrhu a zprávČ o dosavadní innosti ze dne 10.1.2013 (A-47) uvedl, že nemá p ístup k úetnictví dlužníka-na svém sídle podle místního šet ení opatrovníka fakticky nesídlí a jeho bývalou jednatelku Lucii Šírkovou se nepoda ilo kontaktovat. Oslovený Finanní ú ad v Plzni odmítl poskytnout opatrovníku informace s odkazem na svou mlenlivost. Ze dvou bankovních út dlužníka evidovaných Okresní správou sociálního zabezpeení je podle zjištČní opatrovníka úet u Komerní banky, a.s. již od roku 2009 uzav en, úet u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., k nČmuž má p ístup navrhovatel, je od roku 2009 exekunČ zablokován. P edbČžný insolvenní správce ve zprávČ o provČ ení majetkové podstaty dlužníka ze dne 8.3.2013 (A-50) uvedl, že se mu žádný dlužník v majetek (v jeho sídle ani jinde) nepoda ilo dohledat a ani do budoucna to nelze p edpokládat. Správcova šet ení ohlednČ vlastnictví cenných papír , nemovitostí a finanních prost edk na útech zmínČných opatrovníkem byla negativní. Do dlužníkova majetku by mČly náležet 4 registrované osobní automobily-Škoda Forman, r.v. 1992, Citroen Berlingo, r.v. 2000, Škoda Favorit, r.v. 1989 a Fiat Brava, r.v. 1998, u nichž se ale správci (ani opatrovníku a Exekunímu ú adu Plze ) nepoda ilo zjistit, kde se nacházejí; navrhovatel-bývalý dlužník v prokurista sdČlil, že tyto automobily neexistují, žádné pozitivní informace o dlužníkovČ majetku nepodal, neuinila tak ani bývalá jednatelka dlužníka L. Šírková.

Soud prvního stupnČ za této situace správnČ vycházel z toho, že v dlužníkovČ p ípadČ lze oekávat ešení jeho úpadku konkursem (pop . nepatrným konkursem dle § 314 a 315 IZ). V nČm náklady insolvenního ízení, jak již eeno, tvo í mimo jiné vždy i hotové výdaje insolvenního správce a jeho odmČna, která dle § 1 vyhlášky-bude-li dosaženo výtČžku zpenČžení p ipadajícího na zajištČného vČ itele nebo výtČžku ureného k rozdČlení mezi nezajištČné vČ itele-dosahuje nejménČ ástky 45 tis. K, jinak se urí úvahou soudu dle § 5 téže vyhlášky. Dosavadní výsledky ízení však neposkytují žádný podklad pro závČr, že p edpokládané náklady insolvenního ízení bude možno hradit z majetkové podstaty. Šet eními opatrovníka dlužníka a p edbČžného správce nebyl zjištČn žádný majetek dlužníka (finanní prost edky, nemovitosti nebo cenné papíry), p iemž 4 staré automobily, které by mČly vlastnicky náležet dlužníku, se nepoda ilo dohledat (ani v rámci na ízené exekuce). Navrhovatel ostatnČ sám p edbČžnému správci sdČlil, že tyto vozy neexistují. V odvolání pak poukazoval na dlužníkova vozidla, z nichž oznail konkrétnČ jen automobil Volvo XC60, který však byl podle výpisu z registru vozidel již poátkem roku 2011 (v dobČ navrhovatelova výkonu funkce prokuristy dlužníka) odcizen a rovnČž nebyl dohledán. Ani v odvolání navrhovatel neuvedl, kde by se podle nČj kterékoli z vozidel dlužníka mČlo nacházet. Není tedy nijak opodstatnČn p edpoklad, že se nČjaké automobily dlužníka (pokud v bec existují) poda í insolvennímu správci fyzicky zajistit a zpenČžit, natož s výtČžkem postaujícím k úhradČ náklad insolvenního ízení. P itom je z ejmé, že již sám proces zjiš ování a p ípadného zpenČžování dlužníkova majetku insolvenním správcem (nehledČ na ostatní jeho innosti související se soupisem majetkové podstaty a p ezkoumáním p ihlášených pohledávek) vyžádá náklady, které p i absenci volného finanního majetku dlužníka a jakýchkoli jeho p íjm je nutno zajistit zálohou.

Vzhledem ke všem tČmto okolnostem vČci dospČl odvolací soud k závČru, že soud prvního stupnČ správnČ posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenního ízení, vetnČ její výše. Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s. . jako vČcnČ správné potvrdil.

Jestliže v daném insolvenním ízení nedojde ke zjištČní úpadku dlužníka nebo bude-li po zjištČní jeho úpadku do majetkové podstaty získán posléze jejím zpenČžením dostatek finanních prost edk , jak navrhovatel p edpokládá, bude mu ve smyslu § 108 odst. IZ složená záloha vrácena. Náhrada zálohy na náklady insolvenního ízení složená vČ itelem dlužníka je pohledávkou za majetkovou podstatou (§ 168 odst. 1 písm. d/ IZ), kterou lze uspokojit v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku (§ 168 odst. 3 IZ), nestanoví-li zákon jinak (srov. § 297 IZ).

Pouení: Proti tomuto usnesení j e dovolání p ípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ýR do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí odvolacího soudu prost ednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 26. zá í 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková