3 VSPH 643/2012-B-71
MSPH 91 INS 12824/2011 3 VSPH 643/2012-B-71

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Office happy, s.r.o. se sídlem Luštěnická 723, Praha 9-Kbely, IČO 62914464, o odvolání a) Ing. Gabriely Burzové, sídlem Praha 6, Veleslavínská 39/48, zast. Mgr. Pavlem Ubrem, advokátem se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 24, a b) věřitele Toužimská stavební společnost, s.r.o. se sídlem Stará Kysibelská 8, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26399113, zast. JUDr. Vítem Lebedou, advokátem se sídlem T.G.Masaryka 25, Karlovy Vary, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 12824/2011-B-12 ze dne 14. března 2012,

takto:

Odvolání se o d m í t a j í .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v insolvenčním řízení dlužníka Office happy, s.r.o. (dále jen dlužník) usnesením č.j. MSPH 91 INS 12824/2011-B-12 ze dne 14.3.2012 v bodě I. výroku zamítl návrh insolvenční správkyně Ing. Gabriely Burzové (dále též jen odvolatelka a) a věřitele č. 1 Toužimská stavební společnost, s.r.o. (dále jen odvolatel b) na zrušení hlasovacího práva věřitelům č. 3, 5 a 8 , a v bodě II. výroku zamítl návrh odvolatele b) na zrušení usnesení schůze věřitelů, kterým byla odvolána odvolatelka a) a ustanoven nový insolvenční správce Ing. Radim Dědic.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že na schůzi věřitelů, konané dne 14.3.2012 po skončení přezkumného jednání, věřitel č. 8 navrhl, aby schůze věřitelů odvolala dosavadní insolvenční správkyni-odvolatelku b) a novým insolvenčním správcem ustanovila Ing. Radima Dědice. Oba odvolatelé pak navrhli, aby bylo dle § 54 insolvenčního zákona (dále jen IZ) zrušeno hlasovací právo věřitelů č. 3, 5 a 8. Poté, co soud tento návrh zamítl, schůze věřitelů odvolala odvolatelku a) z funkce insolvenční správkyně a ustanovila nového insolvenčního správce. Odvolatel b) navrhl, aby soud toto usnesení schůze věřitelů zrušil. Namítal, že ČNB vede s věřitelem č. 8 řízení o odejmutí licence, a že ve věci hlasovaly osoby propojené s dlužníkem (např. věřitelé č. 5, 3). Soud citoval § 29, § 53, § 54 a § 55 IZ s tím, že podle jeho zjištění nový insolvenční správce Ing. Dědic je zapsán v seznamu insolvenčních správců a věřitel č. 8 UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo nemá v obchodním rejstříku vyznačeny žádné změny ohledně jeho předmětu podnikání, přičemž bylo osvědčeno, že věřitelé č. 3 a 5 nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz hlasování dle § 53 IZ. Soud zamítl návrhy na zrušení hlasovacího práva věřitelů č. 3, 5, a 8 podle § 54 IZ přiznaného jim k hlasování o odvolání insolvenční správkyně (odvolatelky a) a ustanovení nového insolvenční správce i návrh odvolatele b) na zrušení usnesení schůze věřitelů o uvedené změně v osobě správce, neboť podle výše citované právní úpravy tu nelze užít ustanovení § 54 odst. 1 IZ, umožňující insolvenčnímu soudu zrušit usnesení schůze věřitelů, pokud odporuje společnému zájmu všech věřitelů. Soud uzavřel, že nemůže postupovat nad rámec ustanovení IZ jen proto, že odvolatelé nejsou s usnesením schůze věřitelů spokojeni.

Proti tomuto usnesení se oba odvolatelé odvolali.

Odvolatelka a) namítala, že na schůzi věřitelů konané dne 14.3.2012 nebylo řádně rozhodnuto o hlasovacích právech věřitelů sporných či podmíněných pohledávek. Soud nijak neřešil, že věřitelé č. 3, 4, 5, 10 a 12 byli dle § 53 IZ vyloučeni z hlasování, neboť jsou-z důvodů uvedených v odvolání, na něž odvolatelka soud na schůzi upozornila-propojeni s dlužníkem. Tito věřitelé pak na schůzi postupovali zjevně ve shodě (spolu s věřitelem č. 8 UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo) a ovládli hlasování. Soud také nerozhodl podle § 51 odst. 3 IZ o hlasovacím právu věřitele č. 17 Happy Style LLC, jehož pohledávka nebyla v té době přezkoumána, ani nerozhodl o hlasovacím právu věřitelů č. 3 a 8, ač tak učinit měl, neboť na schůzi věřitelů ve skutečnosti-podle odvolatelkou popsaného stavu věci při předmětném hlasování-nebylo dosaženo potřebné většiny hlasů k přijetí usnesení, kterým by schůze uvedeným věřitelům v rozsahu jejich sporných či podmíněných pohledávek hlasovací právo přiznala. Věřitel č. 5 Style Happy Reality, s.r.o. a věřitel č. 8 navíc hlasovali-každý zvlášť-s totožnou pohledávkou ve výši 18.805.480,50 Kč (tuto pohledávku věřitel č. 8 přihlásil-podmíněně-jen pro případ, že by závazky z úvěru nesplnil věřiteli č. 5 sám dlužník). Z těchto důvodů nebylo podle odvolatelky a) řádně rozhodnuto o přiznání hlasovacích práv věřitelů v rozsahu jejich sporných či podmíněných pohledávek, a pro tyto vady (kdy hlasovali i věřitelé, kteří toto právo neměli) nemohlo být platně přijato ani usnesení schůze věřitelů o jejím odvolání z funkce a o ustanovení nového správce. Proto požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupě k dalšímu řízení.

Odvolatel b) uplatnil odbodnou argumentaci. Namítal, že na předmětné schůzi věřitelů-v rozporu se společným zájmem věřitelů-hlasovali ve vzájemné shodě a ve shodě s dlužníkem s ním propojení věřitelé č. 3, 5 a 8, kteří z těchto důvodů měli být vyloučeni z hlasování. Soud pak navíc nechal věřitele č. 3 a 8 hlasovat ve větším rozsahu, než již schůze věřitelů přiznala. Propojení věřitele č. 8 s dlužníkem je patrné i z toho, že navrhl ustavit novým správcem stejnou osobu (Ing. Dědice), jakou navrhl ve svém reorganizačním plánu sám dlužník. Přitom soud nechal tohoto věřitele hlasovat s podmíněnou pohledávkou 18.805.480,50 Kč, ač se stejnou přímou (nepodmíněnou) pohledávkou hlasoval i věřitel č. 5. Přitom soud nerozhodl o hlasovacím právu věřitele č. 17, jehož pohledávka nebyla dosud přezkoumána. Přesto soud na schůzi věřitelů nijak neodůvodnil, proč zamítl návrh odvolatelů na zrušení usnesení schůze věřitelů, kterým bylo těmto věřitelům přiznáno hlasovací právo, i návrh odvolatele b) na zrušení usnesení schůze o změně v osobě insolvenčního správce, které s odkazem na § 54 IZ podali. Z těchto důvodů odvolatel b) požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení v obou výrocích změnil tak, že předmětná usnesení schůze věřitelů sám zruší. Nově ustanovený insolvenční správce Ing. Radim Dědic ve vyjádření k odvoláním navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné potvrdil, když vysvětlil, z jakých důvodů považuje výtky odvolatelů za neopodstatněné.

Napadeným usnesením soud prvního stupně (byť s nepřesně formulovaným výrokem I.) zamítl návrhy odvolatelů, jimiž se na schůzi věřitelů konané dne 14.3.2012 domáhali, aby soud podle § 54 IZ (jako odporující společnému zájmu věřitelů) zrušil usnesení této schůze věřitelů, a to její usnesení o přiznání hlasovacích práv věřitelům č. 3, 5 a 8 v rozsahu jejich popřených či podmíněných pohledávek přijatá dle § 51 odst. 1 a 2 IZ (jejichž zrušení navrhli oba odvolatelé), jakož i následné usnesení schůze o odvolání odvolatelky a) z funkce insolvenční správkyně a o ustanovení nového insolvenčního správce přijaté dle § 29 odst. 1 IZ (jehož zrušení navrhl jen odvolatel b).

Předně nutno konstatovat, že takováto usnesení schůze věřitelů insolvenční soud podle § 54 IZ zrušit nemůže (viz výslovnou úpravu § 54 odst. 1 věty první za středníkem a § 29 odst. 2 věty druhé za středníkem). Jde tedy o usnesení schůze, jež nelze jejich zrušením eliminovat. Přitom ani u případných rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů, pokud je sám nezmění, nelze jejich odklizení vynutit, neboť nepodléhají opravným prostředkům (viz § 52 odst. 2 IZ). Proto zákon pro případ, že se věřitelé (podle výsledku hlasování zaznamenaného soudem protokolací, proti níž nebyly vzneseny námitky) usnesli na změně v osobě insolvenčního správce dle § 29 odst. 1 IZ, připouští odvolání jen proti rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž z důvodů uvedených v § 29 odst. 2 IZ nepotvrdil usnesení schůze věřitelů o ustanovení nového insolvenčního správce (§ 29 odst. 3 IZ). Tímto rozhodnutím soud současně verifikuje přijetí usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního insolvenčního správce, aniž by o něm jakkoli zvlášť rozhodoval; tento výsledek hlasování dle § 6 odst. 2 jednacího řádu pro insolvenční řízení pouze zaznamená do protokolu o jednání schůze věřitelů. Pokud by se k němu soud přesto rozhodnutím vyslovil, jde jen o rozhodnutí deklarující výsledek hlasování, proti němuž není odvolání přípustné.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že následným usnesením č.j. MSPH 91 INS 12824/2011-B-13 ze de 14.3.2012 soud prvního stupně podle § 29 odst. 2 IZ potvrdil usnesení schůze věřitelů o tom, že se odvolatelka a) odvolává z funkce insolvenčního správce a novým správcem se ustanovuje Ing. Radim Dědic. Toto usnesení již nabylo právní moci, když proti němu podané odvolání odvolatelky a) Vrchní soud v Praze odmítl usnesením ze dne 21.5.2012, sen. zn. 1 VSPH 646/2012 (dokument B-32). Za tohoto stavu věci zjevně nelze dosáhnout změny žádného z usnesení schůze věřitelů, která podle výsledku hlasování zaznamenaného soudem (zápis na B-8) přijala a která byla podkladem pro pravomocné usnesení soudu potvrzující ustanovení nového insolvenčního správce, tedy nelze již nikterak revidovat usnesení schůze věřitelů o změně v osobě insolvenčního správce ani její předcházející usnesení, jimiž pro hlasování na dané schůzi přiznala věřitelům č. 3, 5 a 8 hlasovací práva i v rozsahu jejich popřených nebo podmíněných pohledávek.

Protože se z těchto důvodů stala odvolání proti napadenému usnesení bezpředmětnými, postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) občanského soudního řádu a toto odvolání odmítl. Nutno dodat, že odvolání odvolatelky a) proti bodu II. výroku je i subjektivně nepřípustné, neboť návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů o změně v osobě insolvenčního správce nepodala a k rozhodnutí o jeho zamítnutí proto není oprávněna (viz § 55 odst. 1 a 2 IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12. prosince 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva