3 VSPH 633/2012-B-13
KSUL 71 INS 23333/2011 3 VSPH 633/2012-B-13

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníků-manželů: a) Štefan anonymizovano , anonymizovano a b) Marie anonymizovano , nar. 4.7.1960, oba bytem Duchcov, Riegrova 756/6, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. KSUL 71 INS 23333/2011-B-5, ze dne 12. dubna 2012,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem schválil způsob oddlužení dlužníků Štefana anonymizovano a Marie anonymizovano plněním splátkového kalendáře a uložil jim po dobu pěti následujících let od zaplacení první splátky nebo do úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, aby jim platili prostřednictvím insolvenčního správce nejpozději ke každému poslednímu dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částky ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny předností pohledávky ve stanoveném poměru označeným věřitelům.

Toto usnesení napadli dlužníci v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s odůvodněním, že nesouhlasí s plněním poskytnutým třetími osobami ve výši 2.219,--Kč měsíčně na úhradu jednotlivých splátek.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že odvolatelé (dlužníci) vzali své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. června 2012

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová