3 VSPH 63/2015-P32-10
KSPL 20 INS 3818/2014 3 VSPH 63/2015-P32-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníků-manželů Radka anonymizovano , anonymizovano a Naděždy anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Libé 293, 351 31 Libá, o odvolání věřitele: CCRB, a.s., IČO 24723576, se sídlem v Praze 1, Olivova 6, zast. Mgr. Martinem Strakou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská 55, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 3818/2014-P32-2 ze dne 12. června 2014,

takto:

Unesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 3818/2014-P32-2 ze dne 12. června 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky věřitele CCRB, a.s. (Věřitel) ve výši 73.283,09 Kč (bod I. výroku) a vyslovil, že právní mocí tohoto rozhodnutí Věřitelova účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSPL 20 INS 3818/2014-A-11 ze 31.3.2014 (Usnesení) zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením; zároveň vyzval věřitele dlužníků, kteří tak dosud neučinili, aby přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a poučil je o formálních a obsahových náležitostech přihlášky a o tom, že k opožděně podaným přihláškám nebude přihlížet a v insolvenčním řízení uspokojovat. Konstatoval, že ke zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku došlo 31.3.2014. Insolvenční soud vyšel ze zjištění, podle kterého Věřitel podal přihlášku pohledávky 30.5.2014, ačkoliv lhůta 30 dnů uběhla 30.4.2014, kdy nejpozději mohli věřitelé své pohledávky u insolvenčního soudu podat, nebo odevzdat k poštovní přepravě. Cituje § 173 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení insolvenční soud dospěl k závěru, že Věřitel přihlášku pohledávky přihlásil do insolvenčního řízení opožděně, a proto postupoval podle § 185 InsZ, přihlášku pohledávky Věřitele odmítl a vyslovil, že právní mocí rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška pohledávky neodmítá. Tvrdil, že k opožděnému podání přihlášky došlo v důsledku technické chyby insolvenčního rejstříku, aniž by konkretizoval tyto chyby a doložil, že přihlášku pohledávky nepodal ve lhůtě v důsledku svého zavinění.

Usnesením č.j. KSPL 20 INS 3818/2014-P32-4 insolvenční soud vyzval Věřitele, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení předložil podklady, z nichž by tvrzená technická chyba bránící mu včas podat přihlášku pohledávky na straně insolvenčního rejstříku byla doložena. Přestože byla výzva doručena 30.4.2014, Věřitel odvolání ve stanovené lhůtě ani později nedoplnil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že přihlášenou pohledávku podal Věřitel opožděně a odvolání tak není opodstatněno. K přezkumu napadeného usnesení přistoupil přesto, že Věřitelovo odvolání trpí nedostatky, neboť se jedná o usnesení jen procesní povahy a nebrání neuvedení odvolacího důvodu v pokračování v odvolacím řízení s tím, že odvolací soud napadené rozhodnutí přezkoumá z pohledu všech v úvahu přicházejících odvolacích důvodů.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) InsZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 InsZ.

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 89 odst. 1 InsZ není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejněním v insolvenčním rejstříku.

Podle § 74 InsZ zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení toto písemnosti (odst. 1). Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředků nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem ve smyslu § 75 InsZ (odst. 2).

Z citované právní úpravy plyne, že potenciálním věřitelům je usnesení soudu doručeno dnem, kdy bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

Z insolvenčního spisu plyne, že Usnesení bylo zveřejněno 31.3.2014 a že přihlášku pohledávky doručil Věřitel 30.5.2014. Ve stanovené lhůtě přihlásilo do insolvenčního řízení své pohledávky 31 věřitelů.

Je tak zjevné, že lhůta 30 dnů začala běžet 1.4.2014, marně uplynula 30.4.2014, kdy nejpozději, jak správně uvedl insolvenční soud mohl Věřitel svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit. Odvolací soud zároveň konstatuje, že nezjistil žádné technické nedostatky insolvenčního rejstříku, jež by bránily Věřiteli v podání přihlášky pohledávky ve stanovené lhůtě. O tom svědčí přihlášky pohledávek č. 27, 29-31, které byly podány u insolvenčního soudu nejpozději, tj. 30 dnem lhůty uvedené v Usnesení.

Odvolací soud tak dospěl k závěru, že insolvenční soud správně odmítl přihlášku pohledávky Věřitele postupem podle § 185 InsZ a vyslovil, že účast Věřitele právní mocí usnesení soudu jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Na základě výše uvedených skutečností odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 8. prosince 2015

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková