3 VSPH 625/2012-A-11
MSPH 79 INS 9273/2012 3 VSPH 625/2012-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem v Hrabišíně 65, zast. Mgr. Lukášem Fialou, advokátem se sídlem v Praze 10, Kubánské nám. 11, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19.dubna 2012, č.j. MSPH 79 INS 9273/2012-A-6,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19.dubna 2012, č.j. MSPH 79 INS 9273/2012-A-6, se mění tak, že se místní nepříslušnost tohoto soudu nevyslovuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) vyslovil svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) a vyslovil, že po právní moci rozhodnutí bude věc postoupena Krajskému soudu v Ostravě jako soudu místně příslušnému (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že mu byl 17.4.2012 doručen insolvenční návrh dlužníka s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž uvedl, že je bytem v Hrabošímě (správně Hrabišíně) 65, PSČ 788 04.

Cituje ustanovení § 105 odst. 1, § 9 odst. 4, § 84, § 85 a § 85a občanského soudního řádu (o.s.ř.) insolvenční soud dospěl k závěru, že v době zahájení insolvenčního řízení měl dlužník své bydliště v obvodu působnosti Okresního soudu v Šumperku a že místně příslušným krajským soudem, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka, je Krajský soud v Ostravě. Vyslovil proto podle § 105 odst. 2 o.s.ř. svou místní nepříslušnost a současně vyslovil, že po právní moci rozhodnutí postoupí věc Krajskému soudu v Ostravě, jako soudu místně příslušnému.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby ho odvolací soud změnil tak, že se místní nepříslušnost insolvenčního soudu nevyslovuje, neboť není správný závěr insolvenčního soudu, že jeho faktické bydliště se nachází v obvodu Krajského soudu v Ostravě. Připustil, že je hlášen k trvalému pobytu na výše uvedené adrese, avšak zároveň uvedl, že se na této adrese nezdržuje, neboť bydlí u své přítelkyně na adrese v Praze 9, Vašátkova 20 a pro doručování má zřízenu odnášku na poště v Praze 9, Bratří Venclíků 3. Zdůraznil, že pro posouzení místní nepříslušnosti není místo trvalého pobytu, nýbrž místo, kde se účastník řízení zdržuje s úmyslem se zde zdržovat trvale. Poukázal na to, že je zaměstnán u zaměstnavatele Lidl Česká republika, v.o.s. s místem výkonu práce v Praze 9, Hartenberská 2, že jeho obecným soudem je Obvodní soud pro Prahu 9 a místně příslušným Městský soud v Praze. Vzhledem k uvedenému by se nemohl pro své sociální poměry, kdy má bydliště a zaměstnání v Praze, účastnit insolvenčního řízení před Krajským soudem v Ostravě pro značné náklady spojené s cestováním. -2-MSPH 79 INS 9273/2012

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně i řízení jeho vydání předcházející a odvolání důvodným neshledal.

Podle § 7 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, platí ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.).

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle § 9 odst. 4 o.s.ř. krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech.

Podle § 84 o.s.ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje.

Podle § 85 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště.

Podle § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

K obsahu pojmu bydliště , jenž je zásadním pro určení místní příslušnosti, je třeba uvést, že není totožný s obsahem pojmu trvalý pobyt , který užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. I když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy zápis v identifikačním dokladu či v evidenci obyvatelstva o trvalém bydlišti fyzické osoby bude totožný s jejím skutečným bydlištěm. Tím se rozumí místo, v němž tato osoba bydlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje i bydlí.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník ve formuláři návrh na povolení oddlužení , který využil k podání insolvenčního návrhu (doručený insolvenčnímu soudu 17.4.2012), uvedl své bydliště v Hrabišíně, jež se nachází v okrese Šumperk, avšak ze založených příloh plyne, že na základě pracovní smlouvy z 1.12.2011 uzavřené s Radkem Braunem s místem podnikání v Praze pracoval v Praze jako zedník, že k 15.2.2012 tento pracovní poměr okamžitě zrušil a že podle pracovní smlouvy z 27.2.2012 uzavřel pracovní smlouvu na dobu neurčitou se společností Lidl Česká republika, v.o.s. na práci pokladního-prodavače s místem výkonu práce v Praze 20 (Horní Počernice). Z odvolání pak plyne, že bydlel v době podání insolvenčního návrhu na adrese v Praze 9, Vašátkova 20, přičemž odvolací soud nemá důvod o pravdivosti tohoto tvrzení s ohledem na okolnosti věci pochybovat.

Z uvedeného je zřejmé, že obecným soudem dlužníka je Obvodní soud pro Prahu 9 (podle přílohy č. 4 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích), neboť v obvodu tohoto soudu bydlí a zároveň pracuje, a proto podle § 85a o.s.ř. je místně příslušným k projednání jeho insolvenčního návrhu krajský soud, do jehož obvodu spadá dlužníkův obecný soud, -3-MSPH 79 INS 9273/2012 tj. Městský soud v Praze. Soudem místně příslušným k projednání dlužníkova insolvenčního návrhu je proto Městský soud v Praze.

Na základě těchto zjištění shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, a proto postupoval podle § 220 odst. 1 o.s.ř. za použití ustanovení § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak uvedeno výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14.května 2012

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová