3 VSPH 624/2012-B-18
KSPL 56 INS 23254/2011 3 VSPH 624/2012-B-18

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Blanka Holzknechtová, nar. 11.4.1956, trvalým pobytem Hunčicích 27, 330 35 Líšťany, toho času bytem v Plzni, Pod Lesem 3, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. dubna 2012, č.j. KSPL 56 INS 23254/2011-B-4,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením č.j. KSPL 56 INS 23254/2011-B-4 z 10.4.2012 Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) zamítl návrh dlužnice na povolení oddlužení (bod I. výroku), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (bod II. výroku), vyslovil, že konkurs bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku) a uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu zprávu o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu (bod IV.).

V odůvodnění usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSPL 56 INS 23254/2011-A-7 z 10.1.2012 zjistil úpadek dlužnice a že dlužnici vyzval k doložení dalších příjmů poté, co zjistil, že s ohledem na její očekávané příjmy není schopna v průběhu 5 let uhradit 30 % pohledávek svým nezajištěným věřitelům. Uvedl, že dlužnice přislíbila ve lhůtě do 15.3.2012 předložit smlouvu o osobním důchodu, z něhož by mohli být její věřitelé uspokojeni a že dlužnice před vypršením této lhůty požádala o její prodloužení. Konstatoval, že vyčkal mezního termínu podle § 149 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), pro rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, tj. 3 měsíců od dne zjištění úpadku dlužnice, a protože dlužnice své další příjmy v této lhůtě neprokázala, návrh na povolení oddlužení podle § 395 odst. 1 písm. b) a § 395 odst. 2 písm. b) InsZ zamítl. Podle § 396 odst. 1 InsZ pak současně rozhodl o řešení úpadku dlužnice konkursem, jež bude řešen jako konkurs nepatrný za splnění podmínek § 314 odst. 1 písm. a) InsZ.

Toto usnesení dlužnice napadla v zákonem stanovené lhůtě neodůvodněným odvoláním proti jeho bodům I. a II. výroku prostřednictvím své právní zástupkyně, která současně sdělila, že již dlužnici nezastupuje a požádala, aby veškeré písemnosti doručoval soud přímo dlužnici.

Podle § 212a odst. 1 o.s.ř. rozhodnutí soudu I. stupně lze přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 205 odst. 2). Rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odst. 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody (§ 212a odst. 2 o.s.ř.).

Podle § 93 odst. 1 InsZ jde-li o odvolání proti rozhodnutí způsobu řešení úpadku, předloží soud prvního stupně věc odvolacímu soudu, jakmile všem účastníkům uplyne lhůta k podání odvolání; po uplynutí této lhůty úkony směřující k odstranění vad včasného odvolání, k doručení odvolání ostatním účastníkům, vyšetření podmínek řízení nebo jiná obdobná šetření činí předseda senátu odvolacího soudu.

Napadené usnesení je rozhodnutí ve věci samé, neboť v něm je rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dlužnice. Tento závěr je potvrzován i rozhodnutím Nejvyššího soudu publikovaným pod číslem 96/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž Nejvyšší soud uvádí rozhodnutí insolvenčního soudu, jimiž se rozhoduje ve věci samé a mezi nimiž uvádí i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, tj. o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, rozhodnutí o povolení oddlužení a také rozhodnutí, jímž se návrh na povolení oddlužení zamítá.

Protože odvolatelka ve svém odvolání v rozporu s § 205 odst. 1 o.s.ř. neuvedla, v čem spatřuje nesprávnost napadeného usnesení nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání ani jak má odvolací soud rozhodnout, ačkoliv napadené usnesení je rozhodnutím ve věci samé, odvolací soud podle § 93 InsZ vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy doplnila odvolání o sdělení, v čem spatřuje nesprávnost napadeného usnesení, tj. o odvolací důvod, a jak má soud rozhodnout (odvolací návrh) s poučením, že nebude-li odvolání ve stanovené lhůtě doplněno, odvolací soud odvolání podle § 7 InsZ, § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítne. Přestože dlužnici byla výzva řádně doručena 4.10.2012 vhozením do schránky na adrese Pod Lesem 3, Plzeň, odvolání ve stanovené lhůtě nedoplnila.

Jelikož odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí povolení oddlužení dlužnice a prohlášení konkursu na její majetek nebylo doplněno o odvolací důvody a pro tento nedostatek ve smyslu § 212a odst. 2 o.s.ř. nelze napadené usnesení přezkoumat, postupoval odvolací soud podle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 o.s.ř. a odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 29. října 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva