3 VSPH 617/2012-A-36
MSPH 98 INS 11711/2011 3 VSPH 617/2012-A-36

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka ALUMIL CZ, s.r.o. v likvidaci se sídlem Dělnická 12/213, Praha 7, IČO 62584081, zahájeném na návrh a) "IZOS s.r.o." se sídlem U Nové Hospody 1151/9, Plzeň-Skvrňany, IČO 47285338, zast. Mgr. Janem Křivánkem, advokátem se sídlem Sady 5. května 46, Plzeň, b) České spořitelny, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČO 45244782, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 11711/2011-A-30 ze dne 13. dubna 2012,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 98 INS 11711/2011-A-30 ze dne 13.4.2012 v bodě I. výroku zjistil úpadek dlužníka ALUMIL CZ, s.r.o. v likvidaci (dále jen dlužník), v bodě II. výroku ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Petra Moravce a v bodě III. výroku na majetek dlužníka prohlásil konkurs. V dalších výrocích pak konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, vyzval věřitele, aby v dané lhůtě přihlásili své pohledávky a insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na úpadcově majetku, stanovil termín přezkumného jednání a svolal schůzi věřitelů, dlužníku určil lhůtu k předložení seznamů jeho majetku, závazků a zaměstnanců, insolvenčnímu správci určil lhůtu pro předložení seznamu přihlášených pohledávek a pro předložení jeho zprávy o činnosti a o hospodářské situaci dlužníka a oznámil, že svá rozhodnutí bude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, které však podáním ze dne 14.5.2012 vzal v plném rozsahu zpět. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona dle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 18. května 2012

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová