3 VSPH 610/2015-B-29
KSHK 45 INS 27559/2013 3 VSPH 610/2015-B-29

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice Lidie anonymizovano , anonymizovano , bytem Libštát 30, 512 03 Libštát, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. února 2015, č.j. KSHK 45 INS 27559/2013-B-16/celk.3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. února 2015, č.j. KSHK 45 INS 27559/2013-B-16/celk.3, se z r u š u j e a věc se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 23.2.2015, č.j. KSHK 45 INS 27559/2013-B-16/celk.3, v bodě I. výroku neschválil oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužnice Lidie anonymizovano (dále jen dlužnice ), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (bod II. výroku) a rozhodl, že bude projednán jako konkurs nepatrný (bod III. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 5.12.2013, č.j. KSHK 45 INS 27559/2013-A-6/celk.2, zjistil úpadek dlužnice, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenční správkyní ustanovil IREKON, v.o.s. S Dlužnice by za pět let trvání oddlužení neuspokojila zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů minimálně v rozsahu 30 %, nesplňuje totiž podmínky pro řešení jejího úpadku formou oddlužení plněním splátkového kalendáře ani zpeněžením majetkové podstaty. Tento závěr insolvenční soud přijal na základě posouzení osobních, majetkových a výdělkových poměrů dlužnice.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a žádala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil. Jelikož pobírá důchod ve výši 10.800,-Kč, důchod z Polska ve výši 680,-Kč a dále má uzavřenou smlouvu se synem Jaromírem Havlíčkem na částku 300,-Kč, tak je tedy schopna uhradit odměnu insolvenčního správce a nezajištěným věřitelům více než 30 % jejich pohledávek.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. d) IZ nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 405 odst. 1 IZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (odst. 2).

Dle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 398 IZ oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře (odst. 1). Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (odst. 3).

Podmínky přípustnosti oddlužení přitom soud zkoumá jak ve stadiu rozhodování o návrhu na povolení oddlužení, a to se zřetelem ke skutečnostem, které dlužník uvedl v návrhu na povolení oddlužení a insolvenčním návrhu, tak ve fázi následující po povolení oddlužení, a to na podkladě stávajícího skutkového stavu věci vyplývajícího z dosavadních výsledků insolvenčního řízení (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.9.2010, sp. zn. 29 NSČR 6/2008).

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že usnesením ze dne 5.12.2013, č.j. KSHK 45 INS 27559/2013-A-6/celk.2, soud prvního stupně zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením. Podle seznamu přihlášených pohledávek (B-13) má dlužnice 9 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 1.548.495,-Kč, z toho nezajištěné pohledávky tvoří částku 488.367,12,-Kč.

Dlužnice podáním doručeným soudu dne 9.3.2015 předložila oznámení o změně výše důchodu; od ledna 2015 pobírá starobní a vdovský důchod ve výši 10.800,-Kč. Dalším příjmem dlužnice je důchod vyplácený Polskou republikou ve výši 609,-Kč. Ve svém odvolání dlužnice uvedla, že má se synem Jaromírem Havlíčkem uzavřenou darovací smlouvu na částku 300,-Kč. Proto odvolací soud vyzval dlužnici k doplnění podání a předložení smlouvy, kterou by tento příjem doložila ve smyslu ustanovení § 392 odst. 3 IZ. Jaromír Havlíček soudu zaslal jen potvrzení v němž uvedl, že bude své matce doplácet 300,-Kč měsíčně. Tato listina nemá náležitosti stanovené v § 392 odst. 3 IZ.

Za tohoto stavu věci by měsíční splátka oddlužení mohla činit bez započtení nedoložené finanční výpomoci 3.528,-Kč, což by za 60 měsíců splátkového kalendáře představovalo celkový příjem 211.680,-Kč. Po odečtení měsíční náhrady hotových výdajů a odměny správce, jež činí celkem 1.089,-Kč včetně 21 % DPH, tj. částky 65.340,-Kč (60 x 1.089,-Kč), by dlužnice byla schopna splatit nezajištěným věřitelům částku 146 340,-Kč, přičemž 30 % jejich pohledávek činí 146.510,14,-Kč. Z těchto údajů je zřejmé, že hodnota plnění, jež by měli při oddlužení obdržet nezajištění věřitelé, by byla jen nepatrně nižší než 30 % jejich pohledávek.

Lze tedy shrnout, že dlužnice-se zřetelem ke stavu jejích příjmů v době rozhodování odvolacího soudu-sice nesplňuje podmínku, že z jejího příjmu budou za dobu trvání splátkového kalendáře uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň ve výši 30 %, avšak ve finančním vyjádření jde o rozdíl jen nepatrný. Třebaže soud prvního stupně posoudil správně podmínky pro neschválení povoleného oddlužení, vycházeje přitom z poměrů dlužnice v době vydání napadeného usnesení, v odvolacím řízení se jeví tyto poměry příznivějšími. Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) a odst. 2 o.s.ř. zrušil a věc vrátil podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. soudu prvního stupně, aby i v závislosti na schopnosti dlužnice řádně doložit finanční pomoc třetí osoby, aktuálně posoudil zákonné podmínky pro schválení oddlužení.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 4. srpna 2015

JUDr. Jaroslav B u r e š , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná