3 VSPH 608/2015-B-28
KSPH 42 INS 19898/2013 3 VSPH 608/2015-B-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice Petry anonymizovano , anonymizovano , bytem Tyršova 1310, 294 21 Bělá pod Bezdězem, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. února 2015, č.j. KSPH 42 INS 19898/2013-B-20,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. února 2015, č.j. KSPH 42 INS 19898/2013-B-20, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 17. února 2015, č.j. KSPH 42 INS 19898/2013-B-20, v bodě I. výroku zrušil schválené oddlužení dlužnice Petry anonymizovano (dále jen dlužnice ), na její majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku), s tím, že bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku) a uložil insolvenční správkyni, aby předložila aktuální soupis majetkové podstaty a určila předpokládaný termín předložení konečné zprávy, a aby vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí podávala soudu a věřitelskému výboru zprávu o stavu insolvenčního řízení (bod IV. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že ho insolvenční správkyně ve dvou zprávách informovala o tom, že dlužnice neplní plán splátek. K nařízenému jednání o zrušení schváleného oddlužení se dlužnice nedostavila. Cituje § 418 odst. 1, 2 a 3, § 314 odst. 1 a 2, § 315 odst. 1 IZ soud prvního stupně uzavřel, že jsou dány podmínky pro zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu. Dosavadní průběh uspokojování nezajištěných pohledávek totiž nedává předpoklad jejich uspokojení z 30 %; po celou dobu trvání účinků schváleného oddlužení není poskytováno plnění z darovací smlouvy.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a žádala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. V odvolání dlužnice uvedla, že netušila, že Zdeňka anonymizovano částku 2.700,-Kč neplatí na účet insolvenční správkyně, dluhu se tedy ujme sama a bude ho splácet.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž ve smyslu ustanovení § 94 odst. 3 IZ nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Dle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Dle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením ze dne 5.2.2014, č.j. KSPH 42 INS 19898/2013-B-10, schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a poučil ji o následcích neplnění povinností během trvání oddlužení podle § 412 odst. 1 IZ. Dne 25.11.2014 zaslala insolvenční správkyně soudu prvního stupně zprávu, že dlužnice neplní řádně své oddlužení. Insolvenční správkyně ke zprávě přiložila vyjádření dlužnice, ze kterého vyplývá, že si je dlužnice vědoma skutečnosti, že není řádně plněno z darovací smlouvy, kterou dlužnice uzavřela s p. Zdeňkou anonymizovano na částku 2.700,-Kč měsíčně. Ve svém vyjádření prohlásila, že dluh co nejdříve vyrovná.

Dlužnice byla v usnesení o schválení oddlužení řádně poučena o svých procesních povinnostech a důsledcích jejich neplnění spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 17.2.2015 vyplývá, že ke dni 17.2.2015 vzrostl dluh věřitelů na 38.281,-Kč. Dlužnice má čistý měsíční příjem 12.502,-Kč, nemá žádný majetek větší hodnoty a má dvě vyživovací povinnosti. Dlužnice v průběhu schváleného splátkového kalendáře od první splátky do vydání napadeného usnesení, tj. za 12 měsíců, splatila nezajištěným věřitelům jen částku 5.277,98,-Kč. Výše pohledávek nezajištěných věřitelů činí 725.984,06,-Kč, nelze tedy předpokládat, že by dlužnice byla schopna plán oddlužení plnit v minimálním zákonném limitu. Dlužnice dosud neučinila ničeho k nápravě tohoto stavu, neposkytla žádný doplatek předchozích splátek a splátkový kalendář i nadále neplní svou funkci. Dlužnici je současně nutno přičíst k tíži, že se k jednání o zrušení schváleného oddlužení, při němž mohla prokázat, že je schopna dosáhnout potřebné míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, bez omluvy nedostavila.

Proto odvolací soud podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, včetně rozhodnutí o projednání konkursu jako nepatrného (§ 314 odst. 1 písm. a/ IZ), v celém rozsahu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 12. srpna 2015

JUDr. Jaroslav B u r e š , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná