3 VSPH 604/2016-P13-10
KSPA 59 INS 12681/2014 3 VSPH 604/2016-P13-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Mgr. Ladislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Vysoké Chvojno, Na Drahách 113, IČO: 13794884, o odvolání věřitele: Bohemia Faktoring, s.r.o., se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, IČO: 27242617, zast. Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Jáchymova 2, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 8. prosince 2015, č.j. KSPA 59 INS 12681/2014-P13-3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 8. prosince 2015, č.j. KSPA 59 INS 12681/2014- P13-3, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 13 Bohemia Faktoring, s.r.o. (věřitel) a vyslovil, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 13.8.2014 (A-8) byl zjištěn úpadek dlužníka a věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky za dlužníkem byli vyzváni, aby tak učinili do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Lhůta pro přihlašování pohledávek uplynula dne 12.9.2014. Věřitel přihlášku své pohledávky za dlužníkem podal dne 11.11.2015. Odkazuje na ustanovení § 83, § 173 odst. 1 a 4 a § 185 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) a § 57 z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (o.s.ř.) dospěl k závěru, že přihláška věřitele byla podána opožděně, a proto se k ní v řízení nepřihlíží.

Toto usnesení napadl věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž uvedl, že zpracovává data svých dlužníků prostřednictvím automatizovaného systému a dlužníka evidoval pod nesprávným rodným číslem, které bylo uvedeno ve smlouvě, z níž svoji pohledávku odvozuje. Vyjádřil přesvědčení, že taková okolnost nemůže jít k jeho tíži a bylo na dlužníku, aby ověřil správnost údajů při evidenci smlouvy. Opačný výklad by byl v rozporu s dobrými mravy. Navrhl proto, aby rozhodnutí soudu prvního stupně bylo zrušeno.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. isir.justi ce.cz

V rozhodnutí o úpadku vyzve insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) InsZ věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek podle § 136 odst. 3 InsZ, 30 dnů.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (věta prvá a druhá).

Podle § 173 odst. 4 InsZ přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 83 InsZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu plyne, že usnesením ze dne 13.8.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno řešit jej oddlužením. Současně byli věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku s poučením o formálních náležitostech přihlášky a následcích, nebude-li přihláška podána ve stanovené lhůtě; rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne. Přihláška pohledávky věřitele byla podána dne 11.11.2015.

Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v usnesení o úpadku počala běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí zveřejněno v insolvenčním rejstříku a její poslední den připadl, jak správně dovodil soud prvního stupně, na 12.9.2014. Vzhledem ke skutečnosti, že tato lhůta je lhůtou procesně právní, je dle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Přihlášku pohledávky věřitel podal dne 11.11.2015, tedy po uplynutí lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil. Soud prvního stupně proto správně dospěl k závěru, že k přihlášce pohledávky věřitele nelze přihlížet a správně postupoval, když ji podle § 185 InsZ odmítl a vyslovil, že právní mocí usnesení účast věřitele v řízení končí.

Okolnost, že věřitel dlužníka evidoval ve své databázi pod nesprávným rodným číslem, která měla vést k opožděnému podání přihlášky, ať už je pravdivá či nikoliv, nemá na správnost napadeného rozhodnutí žádný vliv. Tato okolnost není z hlediska včasnosti podání přihlášky věřitele významná a ze zákona (§ 83 InsZ) nemůže být ani důvodem k prominutí zmeškání lhůty pro podání přihlášky pohledávky. Bez ohledu na to, co případně vedlo k nesprávnému zadání rodného čísla dlužníka do databáze věřitele, je třeba vycházet z toho, že taková okolnost jde zcela k tíži samotného věřitele, srov. v této souvislosti klasickou zásadu vigilantibus iura scripta sunt (práva náležejí bdělým).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání věřitele důvodným, a napadené usnesení proto podle § 219 o.s.ř. za použití § 7 InsZ z důvodu jeho věcné správnosti potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 30. května 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková