3 VSPH 60/2016-A-12
KSHK 33 INS 27995/2015 3 VSPH 60/2016-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem v Mančicích 29, 285 04 Rašovice, zahájené k návrhu dlužníka, odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 33 INS 27995/2015-A-5 ze dne 18. listopadu 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 33 INS 27995/2015-

A-5 ze dne 18. listopadu 2015 se v bodu I. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) nařídil předběžné opatření k návrhu Ivana Fabritsiy (Věřitel), jímž by omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), tak, že umožní provést exekuci vedenou u Exekutorského úřadu Kutné Hory pod sp.zn. 192 EX 488/2015 exekutorkou Mgr. Veronikou Jakubovskou prodejem nemovitostí povinného specifikovaných v dražební vyhlášce č.j. 192 EX 488/1015-36 z 12.20.2015 s tím omezením, že dosažený výtěžek zpeněžení bude k dispozici pro účely insolvenčního řízení (bod I. výroku). Zároveň uložil Navrhovateli zaplatit ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč na uvedený účet insolvenčního soudu k označenému variabilnímu a konstantnímu symbolu (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedlo, že 10.11.2015 bylo zahájeno insolvenční řízení k insolvenčnímu návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení, v němž dlužník tvrdí, že mu dluh vůči Věřiteli ve výši 80.000,-Kč se splatností od 19.5.2015 zajištěné exekučním zástavním právem a dále závazek ve výši 400.000,-Kč vůči společnosti CFI servis, spol. s r.o. se splatností splátky 30.7.2015 a zajištěné smluvním zástavním právem.

Ke svým majetkovým poměrům dlužník uvedl, že má příjem 6.000,-Kč měsíčně a dále 7.000,-Kč měsíčně ze smlouvy o výpomoci. Je vlastníkem bytu, který je zastaven; další hodnotnější majetek nevlastní.

Dne 13.11.2015 mu Věřitel doručil návrh, v němž požadoval, aby bylo vydáno předběžné opatření, podle § 82 odst. 2 písm. b) InsZ, jímž byl omezen účinek zahájení insolvenčního řízení k návrhu dlužníka upravený v § 109 odst. 1 písm. c) InsZ, aby exekutorka Mgr. Veronika Jakubovská z Exekutorského úřadu Kutná Hora mohla provést exekuci nařízenou pod sp.zn. 192 EX 488/2015, neboť insolvenční návrh byl podán dva dny před nařízení držby dlužníkových nemovitostí k uspokojení pohledávek výše uvedených zajištěných pohledávek. Dlužník je vlastníkem automobilu DACIA LOGAN (pořizovací cena 190.000,-Kč) a bytové jednotky, jež je předmětem dražby (cena stanovená znalcem 900.000,-Kč). Dlužník v insolvenčním návrhu zamlčel, že má účet Českomoravské stavební spořitelny, a.s., IČO: 49241397 (Spořitelna) ve výši 404.187,50 Kč. Věřitel dovodil, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha mařit exekuční řízení a prodej zajištěného majetku. Insolvenční návrh dlužník podal v souvislosti s termínem nařízené dražby, přestože z jeho majetkových poměrů plyne, že jeho majetek převyšuje jeho závazky a nenachází se v úpadku.

Insolvenční soud ze zprávy Spořitelny z 20.5.2015 zjistil, že dlužník má u ní účet se zůstatkem ve výši 404.187,50 Kč.

Insolvenční soud uvedl, že není pochyb o tom, že celkové dluhy dlužníka činí 480.000,-Kč, oproti nim pak má podle svého tvrzení měsíční příjem celkem 13.000,-Kč, nemovitý majetek-byt, který je předmětem zástavního práva a finanční prostředky na účtu u Spořitelny ve výši 404.18750 Kč, jež v insolvenčním návrhu zamlčel. Insolvenční návrh, který nebyl úplný podal dva dny před termínem nařízené dražby a je tak zřejmé, že cílem jeho podání bylo oddálit nařízenou dražbu, tj. dopustil se obstrukčního jednání. Cituje § 82 odst. 2 písm. b) a § 109 odst. 1 písm. a) InsZ insolvenční soud shledal důvody hodné zvláštního zřetele pro vyhovění návrhu.

Podle § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích vznikla Věřiteli poplatková povinnost ve výši 1.000,-Kč podle přílohy zákona položky 5 Sazebníku soudních poplatků.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním proti bodu I. výroku a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k pokračování řízení o jeho insolvenčním návrhu. Uvedl, že návrh na vydání předběžného opatření byl doručen insolvenčnímu soudu 16.11.2015, napadené usnesení je z 18.11.2015 a 25.11.2015 byla provedena dražby a udělen příklep; proti rozhodnutí o něm se odvolal, neboť neobdržel vyrozumění o předběžném opatření ani o provedené dražbě; nemá přístup k internetu a o těchto skutečnostech byl zpraven svým známým, který je našel na justici (patrně v insolvenčním rejstříku). Vzhledem k zahájení insolvenčního řízení nemělo k dražbě dojít. Namítl, že má závazky celkem 926.901,-Kč, neboť u Spořitelny má závazek z úvěru. Výše uvedený automobil DACIA LOGAN pořízený v roce 2004 má současnou cenu nepřesahující 30.000,-Kč.

Vrchní soud přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Odvolací soud zjistil: -z insolvenčního návrhu spojeného s návrhem povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, že byl podán k insolvenčnímu soudu 9.11.2015 a že v něm označil dva věřitele, a to Věřitele s pohledávkou ve výši 80.000,-Kč se splatností 19.5.2015 zajištěnou exekutorským zástavním právem a dále společnost CFI servis, spol. s r.o. s pohledávkou ve výši 400.000,-Kč se splatnosti 30.7.2015 zajištěnou smluvním zástavním právem. Dovozoval, že má závazky vůči více věřitelům s pohledávkami déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, jež není schopen uspokojit. Je vlastníkem bytu v domě č.p. 558/3 v Kutné Hoře-Hloušce, jenž je zastaven ve prospěch společnosti CFI servis, spol. s r.o. jak zástavním právem smluvním, tak zástavním právem exekutorským, dále zařízení domácnosti a věcí osobní potřeby a vozidla zn. DACIA LOGAN, rok výroby 2004 se zůstatkovou hodnotou 30.000,-Kč. Uvedl, že se zdržuje na adrese v Mančicích 29, 285 04 Rašovice,

-že usnesením o nařízení dražebního jednání č.j. 192 EX 488/2015-36 byla nařízena dražba na 11.11.2015, předmětem dražby je byt č. 3 v domech č.p. 5589,559 a 560, postavených na pozemcích parc. 2699/2, 2699/9 a 2699/10 se spoluvlastnickým podílem 528/18580 ke společným částem domu a uvedeným pozemkům zapsané pro kat. úz. Kutná Hora, obec Kutná Hora, k vymožení povinnost dlužníka zaplatit oprávněnému (Věřitele) pohledávku ve výši 80.000,-Kč a smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z 80.000,-Kč od 16.4.2015 do zaplacení a povinnosti uhradit oprávněnému jeho náklady a exekutorovi náklady exekuce.

Podle § 82 odst. 1 InsZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle § 82 odst. 2 InsZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodu hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních národcích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) InsZ jsou se zahájením insolvenčního řízení spojen účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky ji na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

K tomu třeba uvést, že smyslem ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) InsZ je jednak eliminovat účinky vyvolané nepoctivými insolvenčními návrhy, tedy omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. b) a písm. c) InsZ a zabránit tak zneužití insolvenčního řízení a účinků spojených s podáním insolvenčního návrhu k tíži třetích osob a blokovat tak exekuční řízení tam, kde exekuce byla ke dni podání insolvenčního řízení prakticky ukončena a bylo by v rozporu s hospodárností řízení, aby nebyla dokončena, budou-li na základě proběhlé exekuce vymožená plnění k dispozici k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení.

Z insolvenčního spisu plyne, že vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla doručována dlužníkovi na adresu, kterou uvedl v insolvenčním návrhu, že byl vyrozuměn o zásilce (12.11.2015) s výzvou, aby si ji vyzvedl na poště, neboť nebyl zastižen, a že zásilka (určená do vlastních rukou adresáta) byla po uplynutí 10 dnů vrácena insolvenčnímu soudu, neboť ji nebylo možné vložit do schránky adresáta (24.11.205). z tohoto důvodu byl insolvenční soud nucen přikročit k doručení vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení dlužníkovi postupem podle § 49 odst. 4 vyvěšením (4.12.2015) na úřední desce soudu s tím, že sdělení pro vyvěšení bylo sňato 14.12.2015, k 14.1.2016 nebyly přihlášeny do insolvenčního řízení žádní věřitelé; z potvrzení Spořitelny z 15.5.2015 adresované do exekučního řízení vedeného pod sp.zn. 192 EX 488/2015 plyne, že dlužník je majitelem účtu č. 5959607702 se zůstatkem 404.187,50 Kč.

V projednávané věci je zřejmé, že insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení podal dlužník zjevně v souvislosti s nařízením dražby a odvolací soud nemá pochyb ani o tom, že cílem tohoto jednání bylo dražbu zmařit. Tento závěr podporují dlužníkova tvrzení v insolvenčním návrhu, podle nichž má závazky jen vůči zajištěným věřitelům ve výši 80.000,-Kč, resp. 400.000,-Kč. Zároveň však navrhl, aby jeho úpadek byl řešen povolením oddlužení plněním splátkového kalendáře, aniž by uvedl svého nezajištěného věřitele. Do současnosti se žádný nezajištěný věřitel do insolvenčního řízení nepřihlásil a z výše uvedeného tak plyne, že je schopen uspokojit pohledávky svých dvou věřitelů, aniž by musel podávat insolvenční návrh. Odvolací soud tak shodně s insolvenčním soudem dovozuje, že ve výše uvedené okolnosti jsou hodné zvláštního zřetele a že uložení předběžného opatření neodporuje společnému zájmu (dvou) věřitelů.

Dlužníkova odvolací argumentace o tom, že nevěděl o návrhu Věřitele na vydání předběžného opatření a že nemá přístup k internetu není namístě, neboť je osobou, jíž se v insolvenčním řízení doručuje (§ 75 odst. 2 InsZ). Doručování na dlužníkem označenou adresu však v případě doručování vyhlášky o zahájení řízení muselo být učiněno podle § 49 odst. 4 o.s.ř. vyvěšením na úřední desku a napadené usnesení muselo být doručováno opakovaně. Byla-li dražba v mezidobí uskutečněna, pak o tom, zda byla provedena řádně v souladu s právní úpravou, bude rozhodováno v jiném řízení. Dlužníkovo tvrzení v odvolání, že jeho závazky jsou vyšší, neboť má závazek z úvěru, pak svědčí pro výše uvedené závěry, že jediným cílem podání insolvenčního řízení bylo zmaření nařízené exekuce, resp. O tom, že při podání insolvenčního návrhu si počínal nedbale nebo jej podal veden nepoctivým záměrem.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení v bodu I. výroku z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil, v bodu II. výroku zůstalo napadené usnesení nedotčeno (§ 206 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. ledna 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková