3 VSPH 591/2015-A-19
KSPL 56 INS 33858/2014 3 VSPH 591/2015-A-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice HOYASTAV s.r.o., IČO: 27274047, se sídlem Novosedly 27, 364 52 Novosedly, zahájené na návrh věřitele Ing. Rudolfa anonymizovano , anonymizovano , 270 55 Pochvalov 65, zast. JUDr. Irenou Benešovou, advokátkou se sídlem Divadelní 16, Praha 1, o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 33858/2014-A-12 ze dne 5. března 2015,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 56 INS 33858/2014-A-12 ze dne 5. března 2015 (dále jen usnesení ) uložil navrhovateli Ing. Rudolfu Valkovi (dále jen navrhovatel ), aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel řádně a včas odvolal a žádal zrušení napadeného usnesení, neboť se nachází v tíživé finanční situaci, pro kterou není schopen zálohu na náklady insolvenčního řízení uhradit.

Z obsahu spisu (A-17, záznam o složení zálohy) odvolací soud zjistil, že po podání odvolání-dne 27.4.2015-navrhovatel na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč zaplatil. Protože tak povinnost uložená napadeným usnesením byla splněna, není důvod zabývat se správností tohoto usnesení.

Podle § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) soud řízení zastaví, jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit.

Za této situace, kdy předmět odvolacího řízení odpadl, postupoval odvolací soud ve smyslu § 7 insolvenčního zákona a dle § 104 odst. 1 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e l z e podat dovolání.

V Praze dne 10. srpna 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: K. Vaněčková