3 VSPH 589/2012-A-23
MSPH 59 INS 13634/2011 3 VSPH 589/2012-A-23

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice Emílie anonymizovano , anonymizovano , bytem Jažlovická 1315/15, Praha 4, zast. Mgr. Štěpánem Janáčem, advokátem se sídlem Na Poříčí 12, Praha 1, zahájeném k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 13634/2011-A-18 ze dne 10. dubna 2012,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 13634/2011-A-18 ze dne 10. dubna 2012 se z r u š u j e a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 59 INS 13634/2011-A-18 ze dne 10.4.2012 uložil dlužnici Emílii anonymizovano (dále jen dlužnice), aby ve lhůtě 15 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně odkázal na § 108 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) s tím, že zálohu na náklady insolvenčního řízení vyměřil v uvedené výši, která je nutná k tomu, aby insolvenční správce měl k dispozici potřebné finanční prostředky nezbytné k výkonu své funkce bezprostředně po povolení oddlužení, a také pro případ, že by soud dle § 396 odst. 1 IZ návrh na povolení oddlužení odmítl, vzal na vědomí zpětvzetí nebo jej zamítl a současně rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, anebo že by dlužnice po schválení oddlužení neplnila své povinnosti a soud by proto prohlásil konkurs. Záloha na náklady insolvenčního řízení je nutná k hrazení nákladů insolvenčního řízení včetně odměny insolvenčního správce. Dle názoru soudu není akceptovatelné, aby tyto náklady byly v plné výši hrazeny ze státního rozpočtu. Pokud navrhovatel zálohu nezaplatí, jde to k jeho tíži. Soud přitom nemůže navrhovatele osvobodit od placení zálohy pro jeho majetkové poměry, neboť tato nemá charakter soudního poplatku (zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích umožňující osvobození od soudního poplatku se tu proto nikterak nepoužije). Navrhovateli tudíž nezbývá než zálohu zaplatit, a pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že soud řízení zastaví. V dané věci soud považuje zálohu ve výši 5.000,-Kč za přiměřenou vzhledem k výši závazků dlužnice. Proto rozhodl dle § 108 IZ, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala. Uvedla, že zálohu na náklady insolvenčního řízení ve stanovené výši není schopna uhradit, potřebné finanční prostředky si nemůže obstarat ani půjčkou, když možnosti takové finanční pomoci již vyčerpala pro úhradu dosavadních právních služeb a pro úhradu nákladů spojených s vystěhováním z obecního bytu, který jí bylo soudním rozhodnutím uloženo vyklidit. Navrhovatelka dlouhodobě hledá zaměstnání, zatím však neúspěšně (zejména proto, že trpí silnou nedoslýchavostí). Z těchto důvodů dlužnice navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a výši zálohy na náklady insolvenčního řízení snížil na částku 2 tis. až 3 tis. Kč, kterou by se následně pokusila nějak obstarat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení či změnu.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Podle § 169 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) není-li stanoveno jinak, ve vyhotovení usnesení se uvede, který soud je vydal, jména a příjmení soudců a přísedících, označení účastníků, jejich zástupců a věci, výrok, odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho podání, a den a místo vydání usnesení.

Podle odstavce druhého téhož ustanovení vyhotovení každého usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, návrhu na zajištění důkazu, návrhu na zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví nebo jinému návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a, nemusí obsahovat odůvodnění. Odůvodnění nemusí obsahovat rovněž usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli ve věci samé, připouští-li to povaha této věci a je-li z obsahu spisu zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto; v tomto případě se ve výroku usnesení uvedou zákonná ustanovení, jichž bylo použito, a důvod rozhodnutí.

Ačkoli je usnesení o uložení povinnosti hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení rozhodnutím nemeritorním, nejde o usnesení, jímž by se upravovalo řízení, ani o usnesení vydávané v rámci dohlédací činnosti insolvenčního soudu dle § 11 IZ. Tímto usnesením soud ve smyslu § 10 písm. a) IZ rozhoduje o povinnosti insolvenčního navrhovatele zaplatit zálohu (ukládá mu platební povinnost a rozhoduje o její výši v mezích zákonného limitu), pokud jsou k tomu vzhledem k okolnostem věci splněny podmínky vymezené v § 108 odst. 1 IZ. Odtud plyne, že proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání a že ovšem také-s ohledem na povahu věci-nelze dovodit, že jde o rozhodnutí, jež by nebylo nutno odůvodnit.

Nutno vyjít z toho, že povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení lze uložit insolvenčnímu navrhovateli (který není osobou uvedenou v poslední větě § 108 odst. 1 IZ, či v § 368 odst. 1 IZ), anebo solidárně všem navrhovatelům, jedině pokud v daném případě nelze předpokládat, že budoucí náklady insolvenčního řízení bude možno zcela uhradit z majetkové podstaty (tj. prostředky k jejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou). Pro posouzení, zda je namístě zaplacení zálohy po navrhovateli požadovat a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané věci, jež jsou podstatné především pro úsudek o tom, jaký způsob řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku lze očekávat, jaké náklady, k jejichž krytí záloha slouží, si tento způsob pravděpodobně vyžádá, a zda či do jaké míry lze předpokládat uspokojení těchto nákladů z majetkové podstaty. Je přitom zřejmé, že výše nákladů insolvenčního řízení se odvíjí nejen od samotné povahy konkrétního způsobu řešení dlužníkova úpadku (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení), ale i v rámci téhož způsobu řešení úpadku je navíc ještě ovlivněna specifickými poměry dané věci. To platí i pro hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, které vždy patří mezi náklady insolvenčního řízení a jejichž výše je pro jednotlivé způsoby řešení úpadku upravena ve vyhlášce č. 313/2007 Sb. odlišně. Tato odlišnost se týká i obou forem oddlužení, a tedy již z toho důvodu je při předpokládaném řešení úpadku oddlužením podstatné také to, jakou formou-zpeněžením majetkové podstaty či splátkovým kalendářem-bude nejspíše provedeno. K těmto souvislostem viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSUL 70 INS 6396/2009, 1 VSPH 697/2009-A ze dne 27.4.2010.

Z uvedených důvodů je namístě závěr, že rozhodnutí o povinnosti k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dle § 108 IZ musí být odůvodněno, a to způsobem zákonem předepsaným (dle § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.) tak, aby z něj bylo patrné, z jakých konkrétních skutkových a právních závěrů soud při svém závěru o důvodech k zaplacení zálohy a o její potřebné výši vycházel, a na jakém podkladě tyto závěry učinil.

Těmto požadavkům však soud prvního stupně v napadeném usnesení nedostál, když žádná skutková zjištění a právní závěry, které jsou ve smyslu výše uvedeného pro věc podstatné, neuvedl. Namísto toho se omezil jen na neúplnou citaci § 108 odst. 1 a 2 IZ s poukazem na účel zálohy na náklady insolvenčního řízení. Z formulace odůvodnění lze usuzovat, že z hlediska posouzení podmínek k uložení povinnosti zaplatit zálohu soud ani nepovažoval za podstatné, zda podle dosavadních výsledků řízení lze předpokládat řešení úpadku dlužnice konkursem (nepatrným konkursem) či oddlužením, natož jakou formu oddlužení lze očekávat (ostatně ani neuvedl, jakého způsobu řešení úpadku se dlužnice domáhá, či zda je takový její návrh řádný). Podle všeho soud-ovšem neopodstatněně-vycházel z toho, že při každém z těchto způsobů řešení úpadku budou sledované náklady insolvenčního řízení v zásadě stejné aniž by se k jejich očekávané výši jakkoli vyslovil. V tom směru ovšem poukazoval jen na výši závazků dlužnice, již nijak nekonkretizoval (ani neuvedl, zda jde o závazky zajištěné či nezajištěné), stejně jako neuvedl ničeho o majetkových a příjmových poměrech dlužnice. Přitom soud zmínil možnost odmítnutí návrhu na povolení oddlužení, ačkoli rozhodování o povinnosti k zaplacení zálohy-protože závisí na předběžném úsudku o očekávaném způsobu řešení dlužníkova úpadku-nepřichází v úvahu dříve, než je bezvadný (způsobilý projednání) jak dlužníkův insolvenční návrh, tak i jeho případný návrh na povolení oddlužení. Vykazuje-li tento návrh nedostatky, je soud namísto rozhodování o záloze povinen vést dlužníka k odstranění těchto vad postupem dle § 393 odst. 1 nebo odst. 2 IZ.

Lze tedy uzavřít, že soud řádně neobjasnil, z jakých důvodů shledal, že podmínky pro uložení povinnosti k zaplacení zálohy vymezené v § 108 odst. 1 IZ jsou dány, a že je jí zapotřebí právě ve stanovené výši.

Odvolací soud proto napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a věc dle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. prosince 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva