3 VSPH 587/2013
MSPH 94 INS 24999/2012 3 VSPH 587/2013 P287 7

U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Jindiicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenní v'ci dlužníka AŠ ET, s.r.o. se sídlem Žilinská 216, 141 00 Praha Záb'hlice, I+O 25231685, o odvolání v'iitele RYNOSTAV, s.r.o. se sídlem Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice, I+O 26334615, zast. Mgr. Pavlem Pernickým, advokátem se sídlem Nábieží Karla Houry 180, 342 01 Sušice, proti usnesení M'stského soudu v Praze .j. MSPH 94 INS 24999/2012 P287 2 ze dne 29. biezna 2013, t a k t o : Usnesení M'stského soudu v Praze .j. MSPH 94 INS 24999/2012 P287 2 ze dne 29. biezna 2013 se p o t v r z u j e .

O d v o d n ' n í : M'stský soud v Praze v insolvenním iízení dlužníka AŠ ET, s.r.o. (dále jen dlužník) usnesením .j. MSPH 94 INS 24999/2012 P287 2 ze dne 29.3.2013 odmítl piihlášku pohledávky P288 v'iitele . 287 RYNOSTAV, s.r.o. (dále jen odvolatel) a uv'domil ho o tom, že právní mocí tohoto usnesení jeho úast v insolvenním iízení koní. V odvodn'ní svého usnesení soud prvního stupn' cituje § 173 odst. 1, § 136 odst. 2 písm. d) a § 185 insolvenního zákona (dále jen IZ) uvedl, že usnesením .j. MSPH 94 INS 24999/2012 A 2 ze dne 12.10.2012 vydal vyhlášku o zahájení insolvenního iízení, jíž také dle § 110 odst. 2 a 3 IZ vyzval v'iitele dlužníka, aby ve lht' do rozhodnutí o úpadku podali u soudu piihlášku své pohledávky. Usnesením .j. MSPH 94 INS 24999/2012 A 13 ze dne 20.11.2012 pak rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval v'iitele, kteií dosud nepiihlásili své pohledávky, aby tak uinili ve lht' 30 dn ode dne rozhodnutí o úpadku. Souasn' je pouil o následcích zmeškání stanovené lhty. Poslední den lhty piipadl na 20.12.2012.

Odvolatel piihlášku pohledávky ve výši 283.468, K piedal provozovateli poštovních služeb k doruení dne 12.3.2013. Piihláška pohledávky tak byla soudu doruena po marném uplynutí lhty k piihlášení pohledávek a soud ji proto dle § 185 IZ odmítl s tím, že odvolatele uv'domil o ukonení jeho úasti v iízení. Toto usnesení napadl odvolatel vasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud zm'nil tak, že se jeho piihláška pohledávky piijímá. Uvedl, že jako v'iitel dlužníka podal dne 2.10.2012 iádnou piihlášku do jeho insolvenního iízení vedeného pod sp.zn. 94 INS 23502/2012. Toto iízení bylo dne 12.10.2012 zastaveno a poté pokraovalo kontinuáln' pod sp.zn. 94 INS 24999/2012. Odvolatel tuto skutenost, která se podle n'j navenek fakticky projevila pouze zm'nou spisové znaky (podobné té pvodní), vas nezaregistroval (i s ohledem na vánoní svátky); zjistil to až poté, co svoji pohledávku nenalezl mezi piihlášenými pohledávkami. Proto požádal soud o prominutí lhty a zaregistrování pohledávky, kterou piihlásil v iízení vedeném pod sp.zn. 94 INS 23502/2012 a souasn' zaslal soudu piihlášku pohledávky ke sp.zn. 94 INS 24999/2012 s požadavkem, aby k ní byly piipojeny oné jeho piedchozí piihlášky. Odvolatel považuje za nespravedlivé a nesouladné s úelem zákona, aby za popsané situace nesl následky zmeškání lhty pro piihlášení své pohledávky. Proto považuje za možné, aby mu soud zmeškání této lhty prominul, nebo jiným zpsobem jeho piihlášenou pohledávku zahrnul mezi iádn' piihlášené pohledávky. Tímto požadavkem se ale soud nezabýval a z formálních dvod ho odmítl, což je podle odvolatele postup ocitající se v rozporu s ustanoveními Hlavy I. obanského soudního iádu (dále jen o.s.i.), dle kterých má soud postupovat tak, aby byla zajišt'na spravedlivá ochrana práv. Hledisko spravedlnosti má mít vždy piednost pied formálním striktním dodržováním ustanovení zákona právních piedpis, jež by mohlo úastníka nespravedliv' poškodit. Proto také o.s.i. umožÜuje v odvodn'ných piípadech lhtu prominout. Odvolatel piitom ani nev'd'l, že mu lhta uplynula a byl v piesv'dení, že piihlášku podal iádn' a vas. Jako piihlášený úastník iízení nebyl ani nijak vyrozum'n o zastavení piedchozího iízení a zahájení nového, a na to m'l jako úastník právo. Je podle n'j nedostatkem zákona, že se v'iitel má pii každém novém návrhu téhož dlužníka opakovan' piihlašovat. V t'chto piípadech by m'li být v'iitelé s již piihlášenými pohledávkami automaticky zaiazeni mezi piihlášené v'iitele v novém iízení, pokud svoji piihlášku pohledávky nevzali zp't. Vrchní soud v Praze piezkoumal napadené usnesení i iízení jeho vydání piedcházející a dosp'l piitom k záv'ru, že odvolání není opodstatn'no. Podle § 173 odst. 1 IZ v'iitelé podávají piihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního iízení až do uplynutí lhty stanovené rozhodnutím o úpadku. K piihláškám, které jsou podány pozd'ji, insolvenní soud nepiihlíží a takto uplatn'né pohledávky se v insolvenním iízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenní soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve v'iitele, kteií dosud nepiihlásili své pohledávky, aby tak uinili ve stanovené lht', a pouí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhta k piihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dn a delší 2 m'síc (§ 136 odst. 3 IZ), a je li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, iní tato lhta 30 dn (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 185 IZ nastala li v prb'hu insolvenního iízení skutenost, na základ' které se podle tohoto zákona k piihlášce pohledávky nebo k piihlášené pohledávce nepiihlíží, insolvenní soud odmítne piihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání piípustné a které se doruuje zvlášo piihlášenému v'iiteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti n'mu mže podat jen piihlášený v'iitel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto v'iitele v insolvenním iízení koní; o tom insolvenní soud piihlášeného v'iitele uv'domí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v daném insolvenním iízení zahájeném na základ' insolvenního návrhu dlužníka dne 12.10.2012, jímž soud prvního stupn' rozhodl o jeho úpadku usnesením .j. MSPH 94 INS 24999/2012 A 13 ze dne 20.11.2012, které bylo téhož dne zveiejn'no v insolvenním rejstiíku (a tím okamžikem nabylo dle § 89 odst. 1 IZ úinnosti). V tomto usnesení soud stanovil v'iitelm (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) tiicetidenní lhtu k podání piihlášek, a to s iádným pouením o následcích zmeškání této lhty dle § 173 odst. 1 IZ. Ve smyslu § 57 odst. 1 o.s.i. lhta k podávání piihlášek b'žet poala následujícího dne (21.11.2012) a její konec ve smyslu § 57 odst. 2 téhož zákona piipadl na 20.12.2012. Vzhledem ke skutenosti, že tato lhta je lhtou procesn'právní, je dle § 57 odst. 3 o.s.i. zachována, je li posledního dne lhty uin'n úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doruit. Piihlášku pohledávky odvolatel piedal k poštovní pieprav' - jak ostatn' sám potvrdil - až po marném uplynutí lhty pro podávání piihlášek pohledávek, kterou soud v rozhodnutí o úpadku stanovil, a to dne 12.3.2012.

Z toho plyne, že v daném insolvenním iízení odvolatel vskutku podal piihlášku své pohledávky opožd'n', piiemž ani v odvolání neuvedl nic, ím by správnost tohoto záv'ru soudu prvního stupn' zpochybnil.

Odvolatel argumentoval fakticky pouze tím, že piihlášku pohledávky podal (iádn' a vas) v piedchozím insolvenním iízení dlužníka vedeném pod sp.zn. 94 INS 23502/2012, které bylo následn' ukoneno, a že o této skutenosti, stejn' jako o zahájení nového insolvenního iízení, nebyl vyrozum'n.Odvolací soud zjistil, že piedchozí insolvenní iízení dlužníka bylo ukoneno usnesením .j. 94 INS 23502/2012 A 8 ze dne 1.10.2012, jímž soud prvního stupn' insolvenní návrh dlužníka odmítl podle § 128 odst. 1 IZ. V souladu s tímto ustanovením soud usnesení doruoval zvlášo pouze dlužníku - insolvennímu navrhovateli, který také jediný m'l právo se proti n'mu odvolat; protože se podáním došlým soudu dne 10.10.2012 tohoto práva vzdal, téhož dne usnesení nabylo právní moci. Poté, jak již ieeno, bylo dlužníkem zahájeno dne 12.10.2012 piedm'tné insolvenní iízení vedené pod sp.zn. MSPH 94 INS 24999/2012, které není - jak odvolatel myln' dovozuje - pokraováním iízení piedchozího; jde o nové insolvenní iízení zahájené po pravomocném skonení piedchozího iízení, pro které tudíž procesní úkon odvolatele - piihláška jeho pohledávky - uin'ný v piedchozím iízení nemá žádného významu. Odvolatel tak v nov' zahájeném insolvenním iízení mohl svoji pohledávku za dlužníkem úinn' uplatnit, jen pokud by ji piihlásil nejpozd'ji ve lht' stanovené v následném rozhodnutí o úpadku dlužníka .j. MSPH 94 INS 24999/2012 A 13 ze dne 20.11.2012, což neuinil. Bezpiedm'tná byla odvolatelova žádost o prominutí zmeškání lhty k podání piihlášky, již s opožd'nou piihláškou podanou dne 12.3.2012 spojil, neboo prominutí zmeškání lhty v insolvenním iízení (i kdyby o n' v'iitel dle § 58 o.s.i. vas požádal) podle § 83 IZ není piípustné. Jde jedin' k tíži odvolatele samého, pokud vas nezjistil, že piedchozí insolvenní iízení dlužníka bylo pravomocn' ukoneno a že následn' bylo zahájeno jeho nové insolvenní iízení.

Koncepce insolvenního zákona je založena na informovanosti úastník a dalších osob o prb'hu insolvenního iízení prostiednictvím insolvenního rejstiíku. Rejstiík je informaním systémem veiejné správy veiejn' piístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenním spisu. Se zietelem k tomu, zákon též stanoví jako zásadu doruování soudních rozhodnutí (piedvolání, vyrozum'ní i jiných písemností) tzv. zveiejn'ním v insolvenním rejstiíku. Tyto písemnosti se zásadn' doruují pouze vyv'šením na úiední desce insolvenního soudu s jejich souasným zveiejn'ním v insolvenním rejstiíku, s nímž se pojí úinky doruení (§ 71 odst. 1 a 2 IZ - tzv. doruení vyhláškou). Uvedené platí, i když písemnost byla doruována zvlášo ve smyslu § 75 IZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenní soud). Rozhodnutí vydaná insolvenním soudem v insolvenním iízení ovšem jak již výše ieeno nabývají úinnosti již okamžikem jejich zveiejn'ní v insolvenním rejstiíku (§ 89 odst. 1 IZ).

V'iitelé jsou oprávn'ni piihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli až v prb'hu lhty stanovené v rozhodnutí o úpadku, která piedstavuje konenou (propadnou) lhtu k podání piihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenního iízení, a to i kdyby insolvenní soud ješt' nezveiejnil výzvu k podávání piihlášek (§ 110 odst. 1, § 173 odst. 1 IZ). Zahájení insolvenního iízení insolvenní soud oznamuje dle § 101 IZ vyhláškou zveiejn'nou na jeho úiední desce a v insolvenním rejstiíku. V daném piípad' byla vyhláška oznamující zahájení insolvenního iízení (A 2), jež soud dle § 110 odst. 2 IZ spojil s výzvou k podávání piihlášek v'iitel, zveiejn'na v insolvenním rejstiíku dne 12.10.2012. Zvlášo soud vyhlášku doruuje jen stávajícím úastníkm iízení, známých v'iitel s obvyklým místem pobytu, bydlišt'm nebo sídlem v n'kterém z lenských stát Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle § 430 IZ, a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobn' i rozhodnutí o úpadku soud doruuje pouze vyhláškou postupem dle § 71 odst. 1 IZ; zvlášo je dle § 138 IZ doruuje pouze dlužníku, insolvennímu správci, piedb'žnému správci, insolvennímu navrhovateli a osobám, které piistoupily k iízení (podle úvahy soudu i v'iitelm, kteií již své pohledávky piihlásili, a jsou tedy již úastníky iízení) a zahraniním v'iitelm dle § 430 IZ, a vyrozumí o n'm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ. Mezi tyto osoby však odvolatel nepatií, a proto mu v dané v'ci rozhodnutí o úpadku, stejn' jako vyhláška oznamující zahájení insolvenního iízení, nebyly zvlášo doruovány.

Za popsané situace je nezvratný záv'r, že k odvolatelov' piihlášce pohledávky podané po uplynutí stanovené piihlašovací lhty se dle § 173 odst. 1 IZ v insolvenním iízení nepiihlíží, a tato pohledávka v n'm tedy být nemže ani piezkoumána a uspokojována. Soud prvního stupn' pak postupoval správn', když piihlášku odvolatele dle § 185 IZ odmítl, a odvolací soud proto napadené usnesení dle § 219 o.s.i. jako v'cn' správné potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání piípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.i.). Dovolání lze podat do dvou m'síc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu +R, prostiednictvím M'stského soudu v Praze.

V Praze dne 19. záií 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Kateiina Van'ková