3 VSPH 585/2011-A-12
KSUL 46 INS 7266/2011 3 VSPH 585/2011-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Ján Berky, bytem v Teplicích, Bílinská 2743, pro doručování v Teplicích, Krušnohorská 1568, zahájené na návrh dlužníka s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. května 2011, č.j. KSUL 46 INS 7266/2011-A-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. května 2011, č.j. KSUL 46 INS 7266/2011-A-6, se v bodě II. výroku mění tak, že se dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) vyzval dlužníka k doplnění insolvenčního návrhu o povinné přílohy podle § 104 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), tj. seznam závazků, seznam majetku a prohlášení o neexistenci zaměstnanců, ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho doručení (bod I. výroku) a zároveň mu uložil zaplatit na uvedený účet nebo hotově do pokladny soudu částku 50.000,--Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozhodnutí (bod II. výroku). K bodu I. výroku vyšel ze zjištění, podle něhož k návrhu nebyly připojeny povinné seznamy ve smyslu § 104 InsZ a insolvenční návrh je třeba doplnit; postupoval proto podle § 128 odst. 2 InsZ. K bodu II. výroku vyšel ze zjištění, podle něhož nelze předpokládat řešení dlužníkova úpadku povolením oddlužení, neboť nebude s to nabídnout svým věřitelům při měsíčním příjmu 8.527,--Kč částku, z níž by bylo lze uspokojit přednostně náklady insolvenčního správce a poskytnout nezajištěným věřitelům dlužníka plnění alespoň ve výši 30% jejich pohledávek a nemá ani majetek, z něhož by takové plnění po jeho zpeněžení mohl dlužník nezajištěným věřitelům poskytnout. Uzavřel, že lze předpokládat řešení dlužníkova úpadku nepatrným konkursem, při němž v případě zpeněžování majetkové podstaty bude činit odměna insolvenčního správce minimálně 45.000,--Kč, a že je třeba dlužníkovi uložit povinnost podle § 108 InsZ ve výši 50.000,--Kč, neboť je to nutné ke krytí nákladů insolvenčního řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Učinil tak zároveň s výzvou k doplnění insolvenčního návrhu v zájmu rychlosti a hospodárnosti řízení neočekávaje, že bude záloha zaplacena s tím, že v případě nedoplnění insolvenčního návrhu posoudí přednostně tento návrh z hlediska § 128 InsZ.

Toto usnesení napadl proti jeho bodu II. výroku dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s odůvodněním, že vzhledem ke svým majetkovým poměrům není schopen okamžitě ve lhůtě 3 dnů uloženou povinnost splnit, odmítl však závěr insolvenčního soudu, že by nebyl s to zálohu uhradit, neboť má pravidelný měsíční příjem ve výši 8.527,--Kč.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 InsZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání je důvodné, byť z jiných než odvolatelem uváděných důvodů.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 InsZ a zákonem požadovanými přílohami uvedenými v § 104 InsZ, tj. zejména seznamem majetku dlužníka včetně pohledávek s uvedením jejich dlužníků (dále jen "seznam majetku"), seznam jeho závazků s uvedením věřitelů (dále jen "seznam závazků") a seznam jeho zaměstnanců, které musejí mít náležitosti stanovené v § 104 odst. 2 až 4 InsZ.

Podle § 128 odst. 2 InsZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle § 108 InsZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak (odst. 1). Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit (odst. 3).

Nemá-li insolvenční návrh všechny zákonem předepsané náležitosti, je pojmově vyloučeno činit vůči navrhovateli jiná opatření než ta, jež směřují k odstranění nedostatků jeho návrhu. Teprve poté, co bude tímto postupem insolvenční návrh potřebným způsobem doplněn a bude tak zajištěn řádný podklad pro další průběh insolvenčního řízení, může soud zvážit splnění zákonných podmínek pro uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a posoudit přiměřenost její výše.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužník podal insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení a nepřipojil k němu povinné přílohy podle § 104 InsZ. Proto ho insolvenční soud podle § 128 odst. 2 InsZ správně vyzval k doplnění insolvenčního návrhu, nicméně namísto, aby vyčkal potřebného doplnění insolvenčního návrhu, vydal současně napadené rozhodnutí, jímž dlužníku uložil povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Z uvedeného je zřejmé, že v řízení nebyly splněny zákonné podmínky k tomu, aby bylo po dlužníku zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení požadováno, neboť jeho insolvenční návrh vykazoval nedostatky, pro něž nebyl způsobilý projednání. Jako takový ani neposkytoval skutkový podklad nutný pro posouzení toho, zda a v jaké výši je zálohy zapotřebí. Dlužno dodat, že potřebné, soudem požadované, doplnění insolvenčního návrhu zatím dlužník neprovedl ani v průběhu odvolacího řízení. Odvolací soud proto postupoval podle § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení v odvoláním dotčeném bodě výroku změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu se neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 26. května 2011

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová