3 VSPH 585/2010-P34-9
MSPH 79 INS 2879/2010 3 VSPH 585/2010-P34-9

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové ve věci dlužníka G.M.L. East, spol. s r.o. v likvidaci se sídlem v Praze 2, Na Kozačce 11, identifikační číslo 27307611, o odvolání věřitele Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 2, identifikační číslo 60193336, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. června 2010, č.j. MSPH 79 INS 2879/2010-P34-4,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. června 2010, č.j. MSPH 79 INS 2879/2010-P34-4, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) vyslovil, že k přihlášce výše uvedeného věřitele se nepřihlíží (bod I. výroku), jeho přihláška pohledávky se odmítá (bod II. výroku) a že po právní moci rozhodnutí jeho účast ve výše uvedeném insolvenčním řízení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení uvedl, že insolvenční správce vyzval v souladu s § 188 odst. 2 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) věřitele ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy k opravě a doplnění jeho přihlášky, již nelze přezkoumat pro neúplnost a neurčitost, a že věřitel na výzvu reagoval podáním, v němž požadovaná doplnění a důkazy nepředložil, a proto insolvenční správce předložil insolvenčnímu soudu návrh na odmítnutí výše uvedené pohledávky, jemuž ve smyslu § 188 a § 185 InsZ vyhověl, aniž by se jakkoliv vypořádal s důvodností výzvy k doplnění přihlášky učiněné insolvenčním správcem, resp. zhodnotil přihlášku pohledávky z hlediska její přezkoumatelnosti.

Toto usnesení napadl věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška jeho pohledávky neodmítá s odůvodněním, podle něhož přihláška je úplná a určitá a nebyly tu dány žádné důvody pro postup insolvenčního správce podle § 188 odst. 2 InsZ. Zopakoval, že právním důvodem přihlášených pohledávek je smluvní vztah založený smlouvou o poskytování elektronických komunikací podle § 63 zák. č. 127/2005 Sb., že pohledávky představují zpětné vyúčtování za objem poskytnutých služeb (§ 64 téhož zákona) a že z přihlášky vyplývá celková výše pohledávek a období, za něž vznikly. Uzavřel, že přihláška pohledávky je zcela v souladu s ustanovením § 174 InsZ a § 21 a § 22 vyhl. č. 311/2007 Sb.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro jeho potvrzení nebo změnu.

Podle § 157 odst. 2 a § 167 odst. 2 o.s.ř. v písemném vyhotovení rozhodnutí soudu kromě dalších zásadních náležitostí jsou závěry soudu o skutkovém stavu a jeho posouzení po právní stránce.

Napadené usnesení postrádá uvedené náležitosti, neboť v jeho odůvodnění je pouze popsáno, že insolvenční správce věřitele vyzval k doplnění přihlášky pohledávky a že poté, co věřitel výzvě nevyhověl, navrhl insolvenčnímu soudu, aby ji odmítl. Jediným právním důvodem, jenž by bylo lze z odůvodnění napadeného usnesení dovodit, je skutečnost, že insolvenční správce odmítnutí přihlášky pohledávky navrhl.

Odvolací soud dospěl k závěru, že napadené usnesení je nepřezkoumatelné, neboť v něm není závěr insolvenčního soudu týkající se formálních a obsahových náležitostí, resp. vad přihlášky pohledávky, a odpověď na otázku, zda postup insolvenčního správce byl důvodný.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm.b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm.a) o.s.ř. věc vrátil k dalšímu řízení insolvenčnímu soudu, jenž znovu rozhodne o návrhu insolvenčního správce usnesením, v němž uvede úvahy, jež ho k odmítnutí přihlášky pohledávky vedly, tímto důvodem však nemůže být pouze skutečnost, že takový postup navrhl insolvenční správce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 30. července 2010

JUDr. Michal Kubín, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová