3 VSPH 584/2011-A-10
KSPL 54 INS 3935/2011 3 VSPH 584/2011-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Eva Smetáková, bytem ve Všerubech 312, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30.března 2011, č.j. KSPL 54 INS 3935/2011-A-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30.března 2011, č.j. KSPL 54 INS 3935/2011-A-5, se mění tak, že se dlužnici ukládá uhradit do 7 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 7.000,--Kč; jinak se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) uložil dlužnici zaplatit ve lhůtě 7 dnů od jeho právní moci 10.000,--Kč na náklady insolvenčního řízení na uvedený účet soudu. Vyšel ze zjištění, podle něhož nebude možné řešit úpadek dlužnice jinak než konkursem (příp. nepatrným konkursem). Cituje ustanovení § 108 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), a vyhlášku č. 313/2007 Sb. dospěl k závěru, že odměna insolvenčního správce v případě, že bude zpeněžován majetek dlužníka, činí minimálně 45.000,--Kč. Částku 10.000,--Kč shledal za dostatečnou s ohledem na to, že je třeba překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku insolvenčnímu správci úhrady odměny a náhrady hotových výdajů pro případ, že by je nebylo možné uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 InsZ).

Toto usnesení dlužnice napadla v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se jí záloha neukládá, neboť má majetek v hodnotě přesahující 10 mil. Kč, jehož zpeněžením bude možné získat finanční prostředky k náhradě nákladů insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 InsZ, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,--Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 InsZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá InsZ).

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice je podnikatelkou nezapsanou do obchodního rejstříku, má 4 věřitele, z nichž věřitel Komerční banka, a.s. a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky své pohledávky vymáhají exekučně, v celkové výši přesahující 5 mil. Kč, jež není s to po delší době uspokojit. Naproti tomu má ve společném jmění manželů řadu pozemků, rodinný domek a stavbu pro výrobu a skladování zapsaných pro katastrální území Všeruby u Plzně, včetně zařízení rodinného domku, jež nejsou předmětem zajištění pohledávek; nedisponuje volnými peněžními prostředky a nemá finanční prostředky na bankovním účtu a není věřitelem vymahatelných pohledávek, nemá žádné zaměstnance. Žádné své příjmy dlužnice neuvedla.

Z uvedeného je zřejmé, že úpadek dlužnice nebude možné řešit jiným způsobem než konkursem, popř. nepatrným konkursem (§ 314 InsZ). V konkursu představují náklady insolvenčního řízení mimo jiné vždy i hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, která-jestliže bylo dosaženo relevantního výtěžku dle § 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb.-dosahuje nejméně 45 tis. Kč. S ohledem na rozsah a skladbu majetku dlužnice lze mít za dostatečně odůvodněný předpoklad, že jeho zpeněžením (zpeněžením věcí, jež nejsou z majetkové podstaty vyloučeny-§ 207 odst. 1 IZ) mohou být získány finanční prostředky postačující k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Nelze však pouštět ze zřetele, že ještě před tím, než budou finanční prostředky zpeněžením majetku náležejícího do majetkové podstaty získány, musí insolvenční správce hradit i pohledávky za majetkovou podstatou, jež představují náklady insolvenčního řízení. Jde jak o jeho hotové výdaje, tak i o náklady spojené se zpracováním přihlášek pohledávek a náklady spojené se správou a udržováním majetkové podstaty a s přípravou a realizací jejího zpeněžení (popř.-za podmínek § 219 odst. 4 InsZ-i na znalecké ocenění majetku podstaty). Úhradu těchto nutných prvotních nákladů insolvenčního řízení je třeba při absenci pohotových volných finančních prostředků zajistit zálohou dle § 108 InsZ.

S ohledem na uvedené postupoval insolvenční soud správně, když dlužnici povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení uložil, avšak s ohledem na okolnosti věci odvolacímu soudu se jeví postačující záloha ve výši 7.000,--Kč. Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil, jak uvedeno výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 26.května 2011

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová