3 VSPH 583/2011-A-14
KSPL 54 INS 3057/2011 3 VSPH 583/2011-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Mária Dudová, bytem v Sušici, Gabrielova 294, zahájené k insolvenčnímu návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. března 2011, č.j. KSPL 54 INS 3057/2011-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. března 2011, č.j. KSPL 54 INS 3057/2011-A-7, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužnice podle § 128 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), s odůvodněním, podle něhož vyzval svým usnesením ze 7.3.2011, č.j. KSPL 54 INS 3057/2011-A-5, dlužnici k doplnění insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení o povinné seznamy podle § 104 InsZ ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení, avšak dlužnice přes poučení, jak doplnit insolvenční návrh, výzvě ve lhůtě nevyhověla; uzavřel, že k insolvenčnímu návrhu tak dosud není připojen seznam zaměstnanců, resp. výslovné prohlášení dlužnice, že žádné zaměstnance nemá a dosud není založen úplný a řádný seznam závazků dlužnice se zákonným způsobem označenými věřiteli.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že insolvenčnímu návrhu vyhoví. Vyjádřila přesvědčení, že k výzvě insolvenčního soudu svůj insolvenční návrh řádně doplnila, že z vyplněného tiskopisu vyplývá, že není podnikatelkou, a tudíž nemůže mít žádné zaměstnance, a že má pravidelný příjem od svého zaměstnavatele; zároveň prohlásila, že žádné zaměstnance nemá.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) InsZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Z § 97 odst. 1 a 3 InsZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 InsZ, přičemž podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 InsZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (§ 104 odst. 2 InsZ). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 InsZ). Všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 InsZ. Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 InsZ).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 InsZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ. Dlužník, který hodlá řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek oddlužením, musí podat spolu s insolvenčním návrhem i návrh na povolení oddlužení (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 InsZ). Návrh na povolení oddlužení lze podle § 391 odst. 3 InsZ podat pouze na formuláři předepsaném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 311/2007 Sb.), jejž lze (prostřednictvím jeho kolonky č. 21, od dubna 2011 kolonky č. 06) využít k současnému podání insolvenčního návrhu. V tom případě slouží připojené seznamy jako povinná příloha insolvenčního návrhu a současně i jako příloha vyžadovaná v § 391 odst. 1 InsZ pro návrh na povolení oddlužení s tím, že seznam majetku musí dlužník nad rámec náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 InsZ opatřit i údaji o hodnotě majetku stanovenými v § 392 odst. 2 InsZ, podloženými ve zde uvedených případech i znaleckým oceněním.

Nutno zdůraznit, že zákonné náležitosti insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení dlužníka zahajuje, nelze zaměňovat se zákonnými náležitostmi návrhu na povolení oddlužení, jenž představuje pouze dlužníkův návrh na způsob řešení úpadku, jehož zjištění se insolvenčním návrhem domáhá. Proto nedostatky insolvenčního návrhu nemohou být obsahem návrhu na povolení oddlužení či jeho přílohami nahrazeny.

Ke splnění povinnosti připojit k insolvenčnímu návrhu seznamy dle § 104 InsZ neslouží údaje o majetku a závazcích obsažené v kolonkách 12-17 (od dubna 2011 v kolonkách 16-21) formuláře návrhu na povolení oddlužení (či v jiných částech formuláře), jejichž vyplněním dlužník naplňuje jen obsahové požadavky tohoto návrhu (nikoliv insolvenčního návrhu). Seznamy majetku a závazků formulář výslovně avizuje jako jednu z povinných příloh insolvenčního návrhu. Proto formulář ve zmíněných kolonkách (ani v jiné své části) splnění speciálních náležitostí, jež příslušejí těmto seznamům, nepředepisuje a údaje vyplněné v kolonkách č. 14 a 16 náležitosti seznamů závazků také nemají.

Podle § 128 odst. 2 InsZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy (podle § 104 InsZ), nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že dlužnice se domáhá zjištění úpadku s návrhem na povolení oddlužení, že předepsaného formuláře pro povolení oddlužení využila prostřednictvím jeho kolonky č. 21 i k podání insolvenčního návrhu; povinné přílohy insolvenčního návrhu-seznamy dle § 104 InsZ-nepřipojila. Insolvenční soud vyzval dlužnici k doplnění insolvenčního návrhu o uvedené seznamy svým usnesením ze 7.3.2011, č.j. KSPL 54 INS 3057/2011-A-5, v němž ji zároveň poučil o obsahovaných náležitostech jednotlivých seznamů, a v případě seznamu zaměstnanců zdůraznil, že pokud žádné zaměstnance nemá, pak to výslovně uvede. Ve výzvě dále dlužnici upozornil i na to, že pro označení osob (tj. věřitelů nebo dlužníků) platí ustanovení § 103 odst. 1 InsZ obdobně, tj. dlužníka-fyzickou osobu je třeba označit jménem a příjmením, bydlištěm, a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem a právnickou osobu obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Závěrem poučil dlužnici, že pokud výzvě ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího doručení nevyhoví, bude insolvenční návrh odmítnut podle § 128 odst. 2 InsZ. Zároveň dlužnici vyzval k doplnění návrhu na povolení oddlužení o řádný seznam majetku podle § 392 InsZ. Dlužnice na výzvu insolvenčního soudu reagovala sdělením, že požadované údaje jsou již obsaženy v insolvenčním návrhu, a uvedla, že neví, co má v podstatě doplňovat.

Ke dni vydání napadeného usnesení neměl insolvenční soud k dispozici zákonem vyžadované seznamy podle § 104 InsZ ani na základě své řádné výzvy k doplnění insolvenčního návrhu, když jí dlužnice ve stanovené lhůtě (ani později) nevyhověla. Nerespektování výzvy k doplnění návrhu na povolení oddlužení pro věc nemá význam. Jak již shora řečeno, návrh na povolení oddlužení, na jehož obsah v reakci na výzvu odkazovala, nelze zaměňovat s insolvenčním návrhem, neboť ten je předpokladem projednání a zjištění úpadku, zatímco návrh na povolení oddlužení je formálním předpokladem pro posouzení, zda bude možné zjištěný úpadek řešit povolením oddlužení (buď plněním splátkového kalendáře, nebo zpeněžením majetkové podstaty) nebo konkursem.

Odvolací soud tak dospěl k závěru, že insolvenční soud postupoval správně, když za této situace insolvenční návrh jako neprojednatelný podle § 128 odst. 2 InsZ odmítl. Proto napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Odmítnutí insolvenčního návrhu nebrání dlužníku v podání nového insolvenčního návrhu, s nímž se může společně domáhat i řešení svého úpadku oddlužením.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 26. května 2011

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová