3 VSPH 581/2012-B-51
KSPL 54 INS 4344/2010 3 VSPH 581/2012-B-51

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jind icha Havlovce v insolvenním ízení dlužník : a) Magda NČmcová, r.. 585530/0374, b) Jind ich NČmec, r.. 550712/0883, oba bytem Plze 1-Severní p edmČstí, Alej Svobody 882/60, o odvolání dlužník proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-17 ze dne 10. února 2012

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni (dále též insolvenní soud) usnesením .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-17 ze dne 10.2.2012 rozhodl o opravČ usnesení ze dne 9.11.2011, .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-8, bodu II. výroku, v nČmž byl chybnČ oznaen vČ itel . 1) a nebyly oznaeny nezajištČné pohledávky, i jejich ásti, které nebyly zjištČny p i p ezkumném jednání (týká se vČ itel . 11 FINCOM TRADE LTD. se sídlem na Panenských ostrovech a . 12 ýeský inkasní kapitál, a.s. se sídlem v Praze 1).

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání, v nČmž namítli, že jsou v nČm uvedeny nesrovnalosti týkající se jejich vyživovací povinnosti v i dce i, nebo je již výdČlenČ inná. SouasnČ uvedli, že žádají o pevnČ stanovenou ástku splátky ve výši 10.000,-K každému z nich, tj. 20.000,-K mČsínČ, což za 5 let iní 1.200.000,-K a k tomu výtČžek z dražby nemovitosti iní 160.000,-K, celkem tedy 1.360.000,-K, což je více, jak 50 % z celého dluhu.

Z obsahu spisu Vrchní soud v Praze zjistil, že insolvenní soud usnesením .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-30 ze dne 27.4.2012, jež nabylo právní moci 9.4.2013, opravil p vodní rozhodnutí ze dne 9.11.2011, .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-8, v bodu II. výroku a napadené usnesení (B-17) v bodu II. výroku ohlednČ vyživovací povinnosti v i dce i s tím, že tato skutenost byla v uvedených rozhodnutích uvedena omylem, nebo dcera je již výdČlenČ inná a dlužníci mají toliko vzájemnou vyživovací povinnost manžel .

Dále se z obsahu spisu podává, že Vrchní soud v Praze usnesením .j. KSPL 54 INS 4344/2010, 1 VSPH 203/2012-B-22 ze dne 27.2.2012, jež nabylo právní moci 28.2.2012, potvrdil usnesení insolvenního soudu ze dne 9.11.2011, .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-8, v bodu II. výroku, v nČmž soud uložil dlužník m povinnost hradit konkrétnČ uvedeným vČ itel m stanovené mČsíní splátky a zamítl návrh dlužník na snížení mČsíních splátek o 10.000,-K. Odvolací soud dospČl k závČru, že soud prvního stupnČ nepochybil, když návrhu dlužník na snížení mČsíních splátek nevyhovČl. Dále odvolací soud usnesením ze dne 15.3.2013, .j. KSPL 54 INS 4344/2010, 2 VSPH 856/2012-B-44, jež nabylo právní moci 9.4.2013, rozhodl, že se usnesení soudu prvního stupnČ ze dne 9.11.2011, .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-8, ve znČní opravných usnesení .j. KSPL 54 INS 4344/2010-B-17 ze dne 10.2.2012 a KSPL 54 INS 4344/2010-B-30 ze dne 27.4.2012 v bodu II. výroku potvrzuje se závČrem, že návrhu dlužník na stanovení nižších splátek ve výši 10 tis. K za každého z nich nebylo možné vyhovČt, nebo to jednak neodpovídá tomu, co skutenČ požadovali, jednak ze zprávy insolvenního správce o plnČní oddlužení se podává, že splátky obou dlužník iní dohromady 17.196,-K mČsínČ a stanovením mČsíní splátky ve výši 10.000,-K každému z nich proto nedoje ke snížení výše splátek.

Z uvedeného vyplývá, že ohlednČ vyživovací povinnosti v i dce i soud prvního stupnČ napravil své pochybení usnesením z 27.4.2012 (B-30), takže se stalo odvolání v této ásti bezp edmČtným. ShodnČ se stalo odvolání bezp edmČtným ohlednČ požadavku na stanovení pevné mČsíní splátky ve výši 10 tis. K každému z nich, nebo o nČm bylo rozhodnuto usnesením z 15.3.2013 (B-44).

Z tČchto d vod postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) obanského soudního ádu a napadené usnesení odmítl.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 17. ervence 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva