3 VSPH 577/2013-A-18
KSUL 81 INS 5889/2013 3 VSPH 577/2013-A-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z p edsedy JUDr. Ladislava Derky a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Alexandry Ji íkové v insolvenní vČci dlužníka: Ji í anonymizovano , anonymizovano , bytem Kada , PSý 432 01, Koželužská 1515, zastoupeného advokátkou JUDr. Janou Jankotovou, se sídlem Praha 8, Sokolovská 416/124, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 81 INS 5889/2013-A-10 ze dne 19. b ezna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 81 INS 5889/2013-A-10 ze dne 19. b ezna 2013 se z r u š u j e a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením z 19.3.2013 uložil dlužníkovi zaplatit do 3 dn od právní moci usnesení zálohu 20.000,-K na náklady insolvenního ízení. Své rozhodnutí od vodnil tím, že dne 4.3.2013 bylo zahájeno insolvenní ízení na základČ insolvenního návrhu podaného dlužníkem spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Soud odkázal na ustanovení § 108 zákona . 182/2006 Sb. o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona, dále jen IZ). Dále uvedl, že opakovanČ vyzval dlužníka k p edložení znaleckého posudku k ocenČní nemovitostí, avšak dlužník p edložil pouze odhad ceny nemovitostí vypracovaný odhadcem, nikoliv znalcem. Soud odkázal na § 393 odst. 3 a § 396 IZ s tím, že i v p ípadČ složení stanovené zálohy bude soud patrnČ muset návrh na povolení oddlužení odmítnout a prohlásit na majetek dlužníka konkurs. Bude proto nutno uhradit náklady insolvenního správce.

Dlužník podal vas proti usnesení odvolání, ve kterém navrhl rozhodnutí zmČnit a neuložit úhradu zálohy. Odvolání od vodnil tím, že je rozhodnutí soudu p edasné s ohledem na skutenost, že nebylo rozhodnuto dle § 136 i § 142 IZ. KromČ toho soud rozhodl v dobČ, kdy dosud neskonila 7denní lh ta, kterou soud stanovil v usnesení z 11.3.2013 k doplnČní návrhu, nebo insolvenní návrh byl vadný. Nejsou d vody pro nepovolení oddlužení a p i povolení oddlužení není namístČ stanovit zálohu. I výše zálohy je nep imČ enČ vysoká vzhledem k finanní situaci dlužníka a k výši p edpokládaného splácení dluhu. V usnesení z 11.3.2013 nebyl dlužník ádnČ pouen dle § 393 odst. 1 IZ, jak má doplnČní návrhu provést.

Odvolací soud bez na ízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ) p ezkoumal usnesení soudu prvního stupnČ podle § 212 o.s. . a shledal odvolání dlužníka d vodným. S úinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem . 294/2013 Sb. novelizován IZ, p iemž dle ýl. II. p echodných ustanovení tohoto zákona IZ ve znČní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenní ízení zahájená p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, právní úinky úkon , které v insolvenním ízení nastaly p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, z stávají zachovány.

Úkony, o kterých se zmi uje ýl. II. p echodných ustanovení, nejsou pouze úkony úastník , ale též rozhodnutí soudu (viz nap . § 40b odst. 2 o.s. . a § 11 zákona . 121/2008 Sb.). NicménČ napadené usnesení nenabylo právní moci do 31.12.2013, nebo dlužník podal proti nČmu odvolání, tudíž nevyvolalo v uvedené lh tČ právní úinky. Z toho d vodu je nutno na danou vČc aplikovat IZ ve znČní úinném od 1.1.2014, tj. ve znČní novely provedené zákonem . 294/2013 Sb.

Odvolací soud uzavírá, že nenabylo-li z d vodu podaného odvolání právní moci rozhodnutí soudu prvního stupnČ vydané do 31.12.2013, odvolací soud postupuje v odvolacím ízení probíhajícím po uvedeném datu dle IZ ve znČní úinném od 1.1.2014.

Podle § 108 odst. 1 IZ, ve znČní úinném od 1.1.2014, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li z ejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvennímu navrhovateli-zamČstnanci dlužníka, jehož pohledávka spoívá pouze v pracovnČprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenní soud dlužníku, o jehož insolvenním návrhu m že rozhodnout bez zbyteného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Jak plyne z ustanovení § 108 odst. 1 IZ, a to i ve znČní úinném p ed 1.1.2014, soud m že rozhodnout o uložení zálohy p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu. Nelze proto oznait napadené usnesení za p edasné.

V souladu s § 167 odst. 2, § 154 odst. 1 a § 211 o.s. . v návaznosti na § 7 IZ je pro usnesení odvolacího soudu rozhodující stav v dobČ jeho vydání. PrávnČ relevantní je proto okolnost, zda vada vytená soudem prvního stupnČ je odstranČna v dobČ trvání odvolacího ízení.

Soud prvního stupnČ, by je v od vodnČní výslovnČ neuvedl, vycházel ve svém rozhodnutí z ustanovení § 392 odst. 2 IZ ve znČní úinném do 31.12.2013, podle kterého V seznamu majetku dlužník kromČ náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 u každé položky tohoto seznamu uvede údaj o dobČ po ízení majetku, o jeho po izovací cenČ a odhad obvyklé ceny majetku ke dni po ízení seznamu. Nejde-li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištČní, ocenČní znalcem se nevyžaduje. V písemném souhlasu vČ itele podle odstavce 1 písm. c) musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnČní, na kterém se s dlužníkem dohodl; podpis vČ itele musí být ú ednČ ovČ en. Z uvedeného ustanovení a contrario plyne, že podle této právní úpravy se v p ípadČ nemovitostí v majetku dlužníka vyžadovalo její ocenČní znalcem a soud prvního stupnČ postupoval správnČ, když toto ocenČní shledal nezbytnou náležitostí a vyzval dlužníka k doplnČní návrhu dle § 393 odst. 1 IZ. Avšak jak již výše odvolací soud uvedl, na danou vČc je nutno aplikovat IZ ve znČní novely. P vodní ustanovení § 392 odst. 2 IZ bylo nahrazeno novým znČním, a to V písemném souhlasu vČ itele podle odstavce 1 písm. c) musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnČní, na kterém se s dlužníkem dohodl. Jak z tohoto ustanovení, tak i z ostatního obsahu novely provedené zákonem . 294/2013 Sb. plyne, že IZ již neobsahuje povinnost p edložit ocenČní nemovitosti znalcem u návrhu na oddlužení. Z uvedeného je z ejmé, že odpadl d vod, o který soud prvního stupnČ op el rozhodnutí o uložení zálohy.

Soud prvního stupnČ zd vodnil své rozhodnutí jediným závČrem, který však již není právnČ relevantní s ohledem na zmČnu právní úpravy. Tím se rozhodnutí stalo v podstatČ nep ezkoumatelným pro nedostatek d vod a odvolací soud v souladu s § 219a odst. 1 písm. b) o.s. . zrušil napadené usnesení a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení.

Ve svém dalším postupu soud prvního stupnČ opČtovnČ posoudí, zda jsou splnČny dle § 108 odst. 1 IZ d vody pro uložení zálohy dlužníku, p ípadnČ zálohu neuloží a p istoupí k rozhodnutí o podaném insolvenním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 14. ledna 2014

JUDr. Ladislav D e r k a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva