3 VSPH 563/2014-P13-16
KSPA 56 INS 32350/2012 3 VSPH 563/2014-P13-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: Plynostav-regulace plynu, a.s., IČO 47472499, se sídlem 533 51 Pardubice-Rosice nad Labem, Nádražní 641, o odvolání věřitele: TURA-MONT, spol. s r.o., IČO 29258081, se sídlem 671 02 Šumná 20, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 32350/2012-P13-8 ze dne 14.ledna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 32350/2012-P13-8 ze dne 14.ledna 2014 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (insolvenční soud) konstatoval, že k přihlášce pohledávky ve výši 2.137.102,30 Kč společnosti TURA-MONT, spol. s r.o. (Věřitel) se nepřihlíží (bod I. výroku), přihláška pohledávky se odmítá (bod II. výroku) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že poté, co byl zjištěn úpadek dlužníka a byla povolena jeho reorganizace, Věřitel mu doručil 22.1.2013 přihlášku své pohledávky za dlužníka jako nezajištěnou a vykonatelnou v celkové výši 2.137.102,30 Kč, přičemž téhož dne mu bylo doručeno zpětvzetí přihlášené pohledávky. Následně 26.2.2013 Věřitel podal opětovně přihlášku pohledávky do podatelny soudu s totožným obsahem. Přihláška pohledávky nebyla podrobena přezkumu na přezkumném jednání 25.4.2013 ani na zvláštním přezkumném jednání 21.8.2013, neboť Věřiteli byla doručena k výzvě k doplnění přihlášky pohledávky. Dne 30.7.2013 doručil insolvenční správce návrh k postupu podle § 188 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), neboť Věřiteli zaslal výzvu k doplnění přihlášky pohledávky, avšak Věřitel přihlášku pohledávky řádně nedoplnil. Insolvenční soud vyšel ze zjištění, podle kterého insolvenční správce vyzval Věřitele podle § 188 odst. 2 InsZ k doplnění podané přihlášky pohledávky ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení o výpis z obchodního rejstříku, o specifikaci jednotlivých přihlášených pohledávek, resp. které z nich bere zpět, a které nadále v insolvenčním řízení uplatňuje, s tím, že je třeba přihlášené pohledávky vyjádřit v české měně v souladu s ustanoveními InsZ, věřitel byl dále výslovně poučen o následcích neodstranění vad přihlášky pohledávek ve stanovené lhůtě; výzva mu byla doručena 15.4.2013 a poslední den lhůty připadl na 30.4.2013. Dne 9.9.2013 obdržel odpověď České pošty na výsledek reklamačního řízení poštovní zásilky č. RR 120 174 017 CZ, z níž plyne, že 17.4.2013 došlo k předání zásilky na adresu insolvenčního správce, nikoliv však, jaký obsah zásilky byl. Dne 1.10.2013 mu Věřitel doručil podání označené jako odpověď na výzvu insolvenčního správce z 11.4.2013 s nesrozumitelným obsahem.

Cituje ustanovení § 185 InsZ soud dospěl právnímu závěru, podle kterého k zákonnému následku, tj. že se k pohledávce Věřitele nepřihlíží, došlo v důsledku nedodržení stanovené lhůty, neboť ta uběhla marně 30.4.2013 a její zmeškání není podle § 83 InsZ přípustné.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihlášené pohledávky uznávají v plné výši. Zdůraznil, že na výzvu insolvenčního správce reagoval obratem a doplnění odeslal insolvenčnímu správci 16.4.2013 a tuto skutečnost potvrzuje i výsledek šetření České pošty o tom, že zásilka byla doručena insolvenčnímu správci následujícího dne.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání Věřitele je opodstatněno, byť z jiných než jím namítaných důvodů.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (viz § 136 odst. 2 písm. d/ InsZ).

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 InsZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu, dále též jen o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 InsZ). Požadavek peněžitého vyčíslení výše nepeněžité pohledávky, pohledávky neurčité výše a pohledávky v cizí měně upravuje § 175 InsZ. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (§ 174 odst. 4 InsZ). Podle § 177 InsZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle § 188 odst. 1 InsZ přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 InsZ).

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze zásady přiměřené aplikace občanského soudního řádu (§ 7 InsZ) je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o.s.ř. (míněn zejména § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.). Proto insolvenční soud i v odůvodnění usnesení, jímž rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a že se tato odmítá, musí kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady měla věřitelova přihláška mít či v čem byla neúplná, zda šlo o nedostatky, které brání přezkoumání přihlášené pohledávky, zda je insolvenční správce věřiteli řádně vytkl a zda zůstaly ve stanovené lhůtě neodstraněny. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Těmto požadavkům však Soud v odůvodnění napadeného usnesení zjevně nevyhověl. Omezil se v něm totiž jen na zjištění, že insolvenční správce vyzval Věřitele k doplnění přihlášky pohledávky v rozsahu, jak uvedeno výše, s poučením o následcích, nebude-li přihláška pohledávky ve stanovené lhůtě doplněna. Následek, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, dovodil z toho, že ve stanovené lhůtě Věřitel přihlášku pohledávky nedoplnil, aniž by zhodnotil samotný obsah výzvy, zda byla důvodná a mohla mít právní účinky upravené v ustanovení § 188 odst. 2 InsZ.

Z napadeného usnesení tak není patrné, zda vůbec byl důvod odvolatele k opravě či doplnění jeho přihlášky vyzývat a zda k odstranění nedostatků své přihlášky byl insolvenčním správcem postupem dle § 188 odst. 2 InsZ řádně veden. Napadené usnesení tudíž postrádá skutková zjištění rozhodná pro závěr, že ohledně odvolatelovy přihlášky pohledávky nastal následek, že se k ní nepřihlíží a že podmínky pro vydání napadeného usnesení byly dány.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil Soudu k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 18.září 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová