3 VSPH 557/2011-A-28
KSPH 36 INS 4711/2011 3 VSPH 557/2011-A-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové ve věci dlužníka: SUBLIMA Březnice, spol. s r.o. se sídlem v Březnici, Borská 332, identifikační číslo 27120520, zahájené na návrh insolvenčního navrhovatele: KOMTERM, a.s. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 15, identifikační číslo 26760738, zast. Mgr. et Mgr. Janem Rabasem, advokátem se sídlem v Praze 2, Vinohradská 6, o odvolání Mgr. Václava Vačkáře a Ing. Romana Zaňáka pod adresou dlužníka, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2011, č.j. KSPH 36 INS 4711/2011-A-18,

takto:

Odvolání Mgr. Václava Vačkáře a Ing. Romana Zaňáka, sídlem jako dlužník, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2011, č.j. KSPH 36 INS 4711/2011-A-18, se odmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) ustanovil dlužníku opatrovníka podle § 29 odst. 2 o.s.ř. z toho důvodu, že nemůže vystupovat před soudem, JUDr. Davida Uhlíře, advokáta se sídlem v Praze 6, Na Ořechovce 38.

Toto usnesení napadli Mgr. Václav Vačkář a Ing. Roman Zaňák s tvrzením, že jsou společníky dlužníka a držiteli 100% obchodního podílu ve společnosti a navrhli, aby je odvolací soud zrušil s odůvodněním, podle něhož insolvenční soud namísto ustanovení opatrovníka dlužníkovi mu měl poskytnout lhůtu k ustanovení nového jednatele společnosti po zemřelém Ing. Pavlu Pracnovi s tím, že valná hromada tak učiní v nejbližších dnech.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání v souladu s § 94 odst. 2 písm. c) InsZ, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není přípustné.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), a § 201 o.s.ř. účastník může napadnout rozhodnutí insolvenčního soudu. V citovaném ustanovení je upravena subjektivní legitimace k podání odvolání. Tu zákonná úprava přiznává jen účastníku řízení, avšak jen tomu z nich, v jehož neprospěch vyznívá poměření nejpříznivějšího výsledku, který soud prvního stupně pro účastníka mohl založit svým rozhodnutím, a výsledku, který svým rozhodnutím skutečně založil, je-li zároveň způsobená újma odstranitelná tím, že odvolací soud napadené rozhodnutí zruší nebo změní. Subjektivně legitimován k podání odvolání není účastník, který se po vyhlášení rozsudku nebo vydání usnesení vzdal práva odvolání. Podle § 14 odst. 1 InsZ účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

Z obsahu spisu a výpisu obchodního rejstříku týkající se dlužníka plyne, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly 22.3.2011 a že k tomuto dni byl dlužníkovým jediným jednatelem Ing. Pavel Pracna, který v průběhu insolvenčního řízení zemřel, a že jako jednatel společnosti dlužníka je od 2.5.2011 zapsán v obchodním rejstříku Milan Jelínek, bytem ve Zvole, Středová 390 s tím, že jeho funkce jednatele vznikla 29.4.2011.

Odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání proti napadenému usnesení nebylo podáno osobami, jež by byly účastníky insolvenčního řízení, a proto jim nesvědčí subjektivní legitimace k odvolání.

Na základě uvedeného odvolací soud odvolání proti napadenému usnesení podle § 218 písm.b) o.s.ř. odmítl.

Nad rámec uvedeného považuje odvolací soud za vhodné doplnit, že rozhodnutí o ustanovení opatrovníka dlužníku sledovalo jeho ochranu v době, kdy neměl žádného jednatele. Za situace, kdy je statutární orgán společnosti ustanoven, nic nebrání tomu, aby napadené usnesení bylo zrušeno insolvenčním soudem, neboť potřeba opatrovníka v insolvenčním řízení zanikla.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 26. května 2011

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová