3 VSPH 549/2012-P197-7
MSPH 91 INS 20401/2011 3 VSPH 549/2012-P197-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Milana Bo ka a JUDr. Jind icha Havlovce v insolvenní vČci dlužníka: TENZO, a.s. se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, IýO 27931552, o odvolání vČ itele: ýSAD RADIÁLKA OSTRAVA, s.r.o. se sídlem Ostrava, Provozní 5429/3, IýO 25818601, za úasti státního zastupitelství, proti usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 27. b ezna 2012, .j. MSPH 91 INS 20401/2011-P197-2,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 27. b ezna 2012, .j. MSPH 91 INS 20401/2011-P197-2, se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Napadeným usnesením MČstský soud v Praze (insolvenní soud) v bodu I. výroku odmítl p ihlášku pohledávky P197 vČ itele . 196 ýSAD RADIÁLKA OSTRAVA, s.r.o. (dále jen VČ itel) a v bodu II. výroku vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení se úast VČ itele v ízení koní s od vodnČním, že byla podána k poštovní p epravČ opoždČnČ až 20.3.2012, nebo zákonná lh ta k podávání p ihlášek v projednávané vČci uplynula 9.2.2012, když usnesením .j. MSPH 91 INS 20401/2011-A-60 ze dne 10.1.2012 zjistil úpadek dlužníka a vyzval jeho vČ itele, aby ve lh tČ 30 dn ode dne tohoto rozhodnutí p ihlásili své pohledávky do insolvenního ízení vedeného na majetek dlužníka. Cituje ustanovení § 173 odst. 1 a § 185 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenní zákon-IZ), dospČl k závČru, že k p ihlášce nelze p ihlížet, zmeškání této propadné lh ty nelze podle § 83 IZ prominout, a proto rozhodl, jak uvedeno shora.

Toto rozhodnutí napadl VČ itel v zákonem stanovené lh tČ odvoláním s od vodnČním, že se insolvenní soud nezabýval jeho zd vodnČním pozdního podání p ihlášky. Uvedl, že 25.1.2012 p i opČtovném provČ ování dlužníka z výpisu z obchodního rejst íku vedeného MČstským soudem v Praze, jak se podává z internetového výpisu, zjistil, že na dlužníka není vedeno žádné aktuální insolvenní ízení, a proto podal dne 31.1.2012 na dlužníka žalobu ke Krajskému soudu v Praze.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není opodstatnČné.

Podle § 83 IZ prominutí zmeškání lh ty v insolvenním ízení není p ípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, vetnČ zmeškání sch ze vČ itel nebo p ezkumného jednání. Podle § 173 odst.1 IZ vČ itelé podávají p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují. Podle § 173 odst. 3 IZ pak lze p ihlásit i pohledávku nesplatnou nebo vázanou na podmínku. PodobnČ se nep ihlíží k pop ené pohledávce, nepodá-li vČ itel pop ené pohledávky v zákonem stanovené lh tČ žalobu na urení její pravosti (§ 198 IZ).

V rozhodnutí o úpadku insolvenní soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve vČ itele, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, aby tak uinili ve stanovené lh tČ, a pouí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lh ta k p ihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dn a delší 2 mČsíc (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, iní tato lh ta 30 dn (§ 136 odst. 4 IZ). K zachování lh ty k podání p ihlášek stanovené insolvenním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postaí, je-li p ihláška posledního dne lh ty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doruit (§ 57 odst. 3 o.s. .).

Podle § 185 IZ nastala-li v pr bČhu insolvenního ízení skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Koncepce insolvenního zákona je založena na informovanosti úastník a dalších osob o pr bČhu insolvenního ízení prost ednictvím insolvenního rejst íku. Rejst ík je informaním systémem ve ejné správy ve ejnČ p ístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenním spisu. Se z etelem k tomu zákon též stanoví jako zásadu doruování soudních rozhodnutí (p edvolání, vyrozumČní i jiných písemností) tzv. zve ejnČním v insolvenním rejst íku. Tyto písemnosti se zásadnČ doruují pouze vyvČšením na ú ední desce insolvenního soudu s jejich souasným zve ejnČním v insolvenním rejst íku, s nímž se pojí úinky doruení (§ 71 odst. 1 a 2 IZ-tzv. doruení vyhláškou). Uvedené platí, i když písemnost byla doruována zvláš ve smyslu § 75 IZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenní soud). Rozhodnutí vydaná insolvenním soudem v insolvenním ízení tak nabývají úinnosti již okamžikem jejich zve ejnČní v insolvenním rejst íku (§ 89 odst. 1 IZ).

VČ itelé jsou oprávnČni p ihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli až v pr bČhu lh ty stanovené v rozhodnutí o úpadku, která p edstavuje konenou (propadnou) lh tu k podání p ihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenního ízení, a to, i kdyby insolvenní soud ještČ nezve ejnil výzvu k podávání p ihlášek (§ 110 odst. 1, § 173 odst. 1 IZ). Zahájení insolvenního ízení insolvenní soud oznamuje dle § 101 IZ vyhláškou zve ejnČnou na jeho ú ední desce a v insolvenním rejst íku, již doruuje zvláš jen stávajícím úastník m ízení, známým vČ itel m s obvyklým místem pobytu, bydlištČm nebo sídlem v nČkterém z lenských stát Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle § 430 IZ, a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. ObdobnČ i rozhodnutí o úpadku soud doruuje pouze vyhláškou postupem dle § 71 odst. 1 IZ; zvláš se dle § 138 IZ doruuje pouze dlužníku, insolvennímu správci, p edbČžnému správci, insolvennímu navrhovateli a osobám, které p istoupily k ízení (podle úvahy soudu i vČ itel m, kte í již své pohledávky p ihlásili a jsou tedy již úastníky ízení), a zahraniním vČ itel m dle § 430 IZ, a vyrozumí o nČm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ.

Ze spisu plyne, že insolvenní soud usnesením .j. MSPH 91 INS 20401/2010-A-60 ze dne 10.1.2012 (správnČ MSPH 91 INS 20401/2011-A-60), jež bylo téhož dne zve ejnČno v insolvenním rejst íku, rozhodl o úpadku dlužníka, vyslovil, že úinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zve ejnČní v insolvenním rejst íku, tj. 10.1.2012 v 15.30 hod. (body I. a III. výroku), souasnČ vyzval vČ itele, kte í tak dosud neuinili, k podání p ihlášek pohledávek ve lh tČ 30 dn ode dne rozhodnutí o úpadku na p edepsaném formulá i s pouením, že k pozdČji p ihlášeným pohledávkám insolvenní soud nep ihlíží a takto p ihlášené pohledávky nebudou v insolvenním ízení uspokojeny (bod IV. výroku); dále na ídil konání p ezkumného jednání na den 28.3.2012 (bod VII. výroku). Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem p edepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co obsahovat má, a to vetnČ lh ty stanovené k p ihlášení pohledávek a pouení o následcích zmeškání této lh ty podle § 173 odst. 1 IZ podle § 136 odst. 2 a 3 IZ.

ProcesnČ právní lh ta pro p ihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku poala ve smyslu § 57 odst. 1 a 2 o.s. . bČžet dne následujícího po zve ejnČní tohoto usnesení v insolvenním rejst íku, kdy podle § 89 odst. 1 IZ nabylo úink , tj. 11.1.2012 a její poslední den p ipadl na 9.2.2012.

Ze spisu dále plyne, že p ihláška pohledávky za dlužníkem ve výši 262.310,40 K z 13.2.2012 byla doruena do podatelny insolvenního soudu 22.2.2012, p iemž k poštovní p epravČ byla p edána 20.2.2012. K p ihlášce pak VČ itel p edložil pr vodní dopis, v nČmž uvedl, že ve vČci podal žalobu ke Krajskému soudu v Praze a že veškerá dokumentace bude zaslána po jejím vrácení-viz žádost z 13.3.2012.

Odvolací soud dospČl k závČru, že VČ itel podal p ihlášku pohledávky opoždČnČ. Poslední den lh ty 30 dn p ipadl na 9.2.2012, kdy nejpozdČji bylo t eba p ihlášku pohledávky podat k insolvennímu soudu nebo orgánu, který má povinnost ji doruit (§ 57 odst. 3 o.s. .), nebo se jedná o lh tu procesní. Odvolací námitky VČ itele nejsou d vodné, nebo všechny rozhodující informace o probíhajících insolvenních ízeních mají vČ itelé k dispozici na internetu, který je na ve ejnČ p ístupném místČ (knihovna, obecní ú ad); v projednávané vČci pak tyto informace mČl VČ itel k dispozici poté, co byla v insolvenním rejst íku zve ejnČna vyhláška o zahájení insolvenního ízení a usnesení o zjištČní úpadku dlužníka.

Je tedy z ejmé, že pokud se VČ itel s ádnČ zve ejnČnou vyhláškou o zahájení insolvenního ízení (7.11.2011), ani se zve ejnČným rozhodnutím o úpadku a s ním spojenou výzvou urující konenou lh tu k p ihlášení pohledávek vas neseznámil, jde tato okolnost v insolvenním ízení jen k jeho tíži. Odvolací soud konstatuje, že z hlediska posouzení vasnosti p ihlášky pohledávky VČ itele nemá žádného významu skutenost, že VČ itel z údaj v obchodním rejst íku dlužníka nezjistil, že je na jeho majetek vedeno insolvenní ízení. Jediným zarueným informaním zdrojem týkající se insolvenního ízení vedeného na uritého dlužníka je, jak uvedeno výše, insolvenní rejst ík. V projednávané vČci byly údaje o zahájení insolvenního ízení na dlužníka zve ejnČny již 7.11.2011 a od té doby byly ve ejnČ k dispozici všem, jichž se dotýkají, tedy i VČ iteli. Jak již eeno, p ihlášky se podávají již od zahájení insolvenního ízení a konený (propadný) termín pro tento úkon stanoví soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ v rozhodnutí o úpadku.

Odvolací soud vzhledem k tomu, že zmeškání lh ty nelze podle § 83 IZ prominout, dospČl k závČru, že insolvenní soud správnČ posoudil p ihlášku pohledávky jako opoždČnou; d sledkem této skutenosti je nezvratný závČr, že k odvolatelovČ p ihlášce pohledávky podané po uplynutí stanovené p ihlašovací lh ty se podle § 173 odst. 1 IZ v insolvenním ízení nep ihlíží, a tato pohledávka v nČm tedy být nem že ani p ezkoumána ani uspokojována, a proto také správnČ rozhodl, když ji odmítl a vyslovil, že právní mocí napadeného usnesení úast vČ itele v insolvenním ízení koní.

Veden výše uvedenými závČry odvolací soud napadené usnesení z d vodu jeho vČcné správnosti podle § 219 o.s. . potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné ve lh tČ 2 mČsíc ode dne jeho doruení k Nejvyššímu soudu prost ednictvím soudu prvního stupnČ, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 15. ervence 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva