3 VSPH 543/2015-B-38
KSUL 79 INS 3932/2011 3 VSPH 543/2015-B-38

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , bytem Velké Březno, Náměstí 171, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 3932/2011-B-27 ze dne 29. ledna 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. ledna 2015, č.j. KSUL 79 INS 3932/2011-B-27, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem (dále též insolvenční soud) usnesením č.j. KSUL 79 INS 3932/2011-B-27 ze dne 29. ledna 2015 zrušil oddlužení dlužníka Romana anonymizovano (dále jen dlužník) povolené usnesením č.j. KSUL 79 INS 3932/2011-A-11 ze dne 26.4.2011 a schválené usnesením č.j. KSUL 79 INS 3932/2011-B-27 ze dne 29. ledna 2015 (bod I. výroku) a prohlásil na jeho majetek konkurs, který bude projednáván jako nepatrný (body II. a III. výroku), a vyslovil, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) a insolvenčnímu správci uložil ve lhůtě 30 dnů od účinků prohlášení konkursu předložit soudu soupis majetkové podstaty dlužníka (bod V. výroku).

V odůvodnění svého usnesení insolvenční soud uvedl, že shora citovanými usneseními rozhodl o úpadku dlužníka, povolil jej řešit oddlužením a schválil způsob oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Pokračoval, že ze zprávy insolvenčního správce z 25.11.2011 vyplynulo, že dlužník neplní splátkový kalendář, proto nařídil ve věci jednání k jeho kontrole, při němž dlužník uvedl, že byl v pracovní neschopnosti, ukončil pracovní poměr a měl by mu být přiznán invalidní důchod, a přislíbil, že začne od června 2012 splácet. Při jednání v srpnu téhož roku však dlužník uvedl, že se jeho situace nezlepšila, a proto stále splátkový kalendář neplní, ale slíbil, že jej plnit začne. Z další zprávy insolvenčního správce zjistil, že dlužník ke dni 26.4.2013 zaplatil pouze 7.839,-Kč a od té doby neplní splátkový kalendář. Proto znovu nařídil jednání na 6.8.2013 a dlužník znovu slíbil, že začne plnit splátkový kalendář, což neučinil, jak se podává ze zprávy insolvenčního správce ze dne 1.3.2014 a ze 14. 11. 2014, přičemž dlužník dluží i na odměně insolvenčního správce částku 7.336,-Kč. Insolvenční soud vyslovil, že nelze dlužníkovi donekonečna poskytovat druhé a další šance , dlužník neplní splátkový kalendář, dluží na odměně insolvenčnímu správci a v době rozhodování je bez postižitelného příjmu.

Cituje § 418 ods.t 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), došel k závěru, že dlužník neplní splátkový kalendář v podstatě od počátku schválení oddlužení, proto nevidí jinou možnost, než oddlužení dlužníka zrušit a současně prohlásit na jeho majetek konkurs s tím, že dle § 314 IZ bude projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a žádal, aby nadále bylo pokračováno ve splátkovém kalendáři. Uvedl, že dva roky nepravidelně platil jako částečný invalidní důchodce, poté však již splátky z důchodu neutáhl. Našel si práci v chráněné dílně, která mu dává možnost výdělku a předpoklad splnění splátkového kalendáře. Při vstupu do insolvence pracoval jako tesař, avšak v důsledku pracovního úrazu se dostal do finančních problémů, po dobu půl roku jeho rodinu živili rodiče, neboť čekal na přiznání důchodu a ukončení pracovního poměru. Je ženatý, má dvě děti a manželka je na nemocenské, nevlastní žádné nemovitosti a bydlí v obecním bytě, který si museli pro potřeby bydlení částečně upravit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, ve věci nařídil jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Dle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. IZ. K tomu však nemůže dojít, jestliže dlužník nesplnil řádně a včas všechny své povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník v podstatné míře neplní povinnosti s ním spojené, a tudíž nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Proces oddlužení je pak třeba za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční soud k návrhu dlužníka usnesením ze dne 26.4.2011 zjistil úpadek dlužníka a povolil způsob jeho řešení oddlužením; usnesením ze dne 20.7.2011 pak schválil oddlužení ve formě splátkového kalendáře, jímž určil, aby dlužník platil měsíčně po dobu následujících pěti let od zaplacení první splátky nebo do úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů prostřednictvím insolvenčního správce vždy k prvnímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky po uspokojení nároků insolvenčního správce ve stanoveném poměru označeným věřitelům s tím, že první splátka bude zaplacena k 1.9.2011 z příjmu dlužníka za srpen 2011. Současně přikázal plátcům důchodu Jaroslavu Štorkovi a Věře Štorkové, aby každý z nich platil na účet insolvenčního správce 1.500,-Kč od 25.8.2011 vždy k 25. dni měsíce. Insolvenční soud při schválení oddlužení vyšel z toho, že z čistého měsíčního příjmu dlužníka 10.954,-Kč a uvedených důchodů, k jejichž placení se shora označené osoby zavázaly, uspokojí dlužník nezajištěné věřitele v částce přesahující 30 % jejich pohledávek a uhradí odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce.

Na základě zpráv insolvenčního správce, jak uvedeno shora v odůvodnění napadeného rozhodnutí, a z protokolů o jednání o zrušení oddlužení ze dne 22.5.2012 (B-12), z 21.8.2013 (B-14) a 6.8.2013 (B-21) odvolací soud zjistil, že dlužník od počátku schválení oddlužení splátkovým kalendářem své povinnosti hradit měsíční splátky neplní, přestože již při jednání 22.5.2012 prohlásil, že by od června 2012 mohl platit částku 3.500,-Kč, neboť mu budou pomáhat rodiče.

K výzvě odvolacího soudu dlužník sdělil, že v současné době má přiznán invalidní důchod ve výši 5.540,-Kč měsíčně od dubna 2012, a že v období, kdy neměl žádný příjem, byl nucen vypůjčit si pro základní životní potřeby finanční prostředky od rodiny a příbuzných ve výši 20.000,-Kč, které však již splatil. Dále uvedl, že je od března 2014 zaměstnán u První chráněná dílna, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem s měsíčním čistým příjmem cca 8.300,-Kč, takže jeho celkový měsíční příjem činí celkem 13.800,-Kč. Žije ve společné domácnosti s manželkou a dvěma nezletilými dětmi, manželka je od 26.1.2015 v pracovní neschopnosti a pobírá měsíčně nemocenskou ve výši cca 10 tis. Kč. K výpadku plateb plátců důchodů uvedl, že těmto osobám v důsledku stěhování vznikly vyšší náklady na nájemném, což jim znemožnilo důchody mu poskytovat.

S ohledem na skutečnost, že se dlužník nachází v 52. měsíci splátkového kalendáře, by měl za jeho zbývajících 8 měsíců zaplatit 137.455,-Kč, tj. cca 17.200,-Kč měsíčně, což je rozdíl mezi výší zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů v minimálních 30 %, což činí 115.718,-Kč (počítáno z částky 385.727,71 Kč) a odměny insolvenčního správce 65.340,-Kč, tedy celkem 181.058,-Kč, jež by měl dlužník za 60 měsíců zaplatit, a celkové dlužníkovy úhrady

43.603,-Kč. Dlužník uvedl, že situace v jeho příjmech pro zbývající splátkové období mu neumožňuje dluh uhradit v požadované výši.

Odvolací soud ze zprávy Okresní správy sociálního zabezpečení v Ústí nad Labem (dále jen OSSZ) ze dne 21.12.2015 zjistil, že dlužník pobírá od dubna 2012 invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně ve výši 5.540,-Kč měsíčně. Ze mzdových listů dlužníka u zaměstnavatele První chráněná dílna, s.r.o., dále odvolací soud zjistil, že dlužník dosáhl v roce 2014 příjmu cca 8.300,-Kč čistého měsíčně, v období leden až listopad 2015 pak 8.500,-Kč. Z potvrzení OSSZ z 28.12.2015 se pak podává, že manželce dlužníka byly vyplaceny dávky nemocenského pojištění za leden až listopad 2015 ve výši 99.408,-Kč.

Odvolací soud ze zprávy insolvenčního správce z 8.12.2015 (B-33) dále zjistil, že za celou dobu trvání splátkového kalendáře dlužník uhradil celkem 43.603,-Kč, přičemž 8.203,-Kč představuje přeplatek na dani z příjmu fyzických osob a 3.000,-Kč dlužníkem složenou zálohu na insolvenční řízení. Z této částky bylo uhrazeno věřitelům 7.840,-Kč, což je 2,03 % zjištěných nezajištěných pohledávek a zbývající částka 35.763,-Kč byla použita na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, avšak mělo být uhrazeno k datu 28.2.2015 na tyto nároky 48.536,-Kč, takže rozdíl 12.773,-Kč představuje neuhrazenou pohledávku insolvenčního správce za majetkovou podstatou dlužníka.

Vzhledem k dosavadnímu průběhu oddlužení je zcela zjevné, že dlužník není a nebude schopen uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 %. Pro zbývající splátkové období 8 měsíců tedy nepostačuje k plnění oddlužení ani stávající celkový dlužníkův příjem, jenž dosahuje toliko částky cca 14.000,-Kč měsíčně při vyživovacích povinnostech vůči dvěma nezletilým dětem a manželce.

Nehledě na shora uvedené závěry odvolací soud konstatuje, že dlužník přes poučení dané mu v rozhodnutí o schválení oddlužení (B-5), kdy byl mimo jiné poučen o tom, že podle § 412 IZ je povinen bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku a předložit jim přehled o svých příjmech za uplynulých 6 kalendářních měsíců, nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení, tyto povinnosti neplnil. Sice oznámil insolvenčnímu soudu, že uzavřel pracovní smlouvu 3.3.2014 (dokument B-25) se shora uvedeným zaměstnavatelem, avšak srážky ze mzdy a invalidního důchodu nebyly prováděny. Neplnění těchto povinností dlužníkem je rovněž důvodem pro zrušení schváleného oddlužení dle § 418 odst. 1 písm. a) IZ. Jen pro úplnost odvolací soud poznamenává, že v případě prohlášení konkursu na majetek dlužníka jeho příjmy náleží do jeho majetkové podstaty ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (§ 207 odst. 2 IZ).

Odtud plyne, že soud prvního stupně rozhodl zcela správně, jestliže zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Věcně správné rozhodnutí odvolací soud potvrdil podle § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 6. ledna 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková