3 VSPH 519/2015-P437-8
KSPA 56 INS 32350/2012 3 VSPH 519/2015-P437-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníka: Plynostav-regulace plynu, a. s., IČO: 47472499, se sídlem Nádražní 641, Pardubice-Rosice nad Labem, o odvolání věřitele č. 437: TCM FR S.A., se sídlem Rue De L´Hotel De Ville 8, 92 200 Neuilly Sur Seine, Francie (dříve SOCIETE FRANCAISE D´ETUDES ET DE REALISATIONS D´EQUIPEMENTS GAZI ERS SOFREGAZ), zastoupeného advokátem Mgr. Markem Vojáčkem, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č. j. KSPA 56 INS 32350/2012-P437-3 ze dne 19. prosince 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č. j. KSPA 56 INS 32350/2012-P436-3 ze dne 19. prosince 2014 se v bodu III. výroku m ě n í tak, že právní mocí rozhodnutí končí účast věřitele TCM FR S.A. v insolvenčním řízení v rozsahu jeho pohledávek obsažených v přihlášce P437 ve výši 210.635.458,81 Kč.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, usnesením ze dne 19. prosince 2014 v bodu I. výroku rozhodl, že se nepřihlíží k přihlášce pohledávky P437 ve výši 210.635.458,81 Kč věřitele TCM FR S.A., se sídlem Rue De L´Hotel De Ville 8, 92 200 Neuilly Sur Seine, Francie (dále jen Věřitel), v bodu II. výroku odmítl uvedenou přihlášku pohledávky a v bodu III. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí končí účast Věřitele v insolvenčním řízení. V odůvodnění uvedl, že usnesením č. j. KSPA 56 INS 32350/2012-A-33 ze dne 30. ledna 2013 soud zjistil úpadek dlužníka a ustanovil insolvenčního správce Ing. Davida Jánošíka. Usnesením ze dne 24. května 2013 (č. d. B-40) byla povolena reorganizace dlužníka a následně usnesením ze dne 31. července 2014 (č. d. B-129) bylo rozhodnuto, že se reorganizace mění v konkurs. Soud dále uvedl, že Věřitel podal dne 24. dubna 2013 přihlášku pohledávky P437, která byla v plné výši popřena na zvláštním přezkumném jednání dne 21. srpna 2013. Věřitel podal včas incidenční žalobu o určení pohledávky, kterou vzal zpět dne 20. ledna 2014 z důvodu mimosoudního narovnání. Incidenční řízení bylo poté usnesením č. j. 56 ICm 3149/2013-178 ze dne 3. dubna 2014 zastaveno. Soud proto postupoval podle § 198 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon-IZ).

Věřitel napadl bod III. výroku usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl uvedenou část rozhodnutí změnit a vyslovit, že účast uvedeného věřitele končí pouze v rozsahu jeho pohledávek obsažených v přihlášce P437. Odvolání odůvodnil tím, že do insolvenčního řízení podal též přihlášku pohledávek evidovanou pod číslem P461 a tato přihláška nebyla přezkoumána, ani o ní nebylo dosud rozhodnuto. Z toho důvodu mohla skončit jeho účast v insolvenčním řízení jen ve vztahu k pohledávkám v přihlášce P437, nikoliv i k pohledávkám v přihlášce P461.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně a shledal odvolání Věřitele důvodným.

V dané insolvenční věci podal Věřitel dvě přihlášky pohledávek, které jsou vedené pod čísly P437 a P461. Ohledně přihlášky pohledávek P461 soud prvního stupně vydal usnesení č. j. KSPA 56 INS 32350/2012-P461-3 ze dne 19. prosince 2014, kterým odmítl tuto přihlášku pohledávek a ukončil účast Věřitele (opět zcela, nikoliv jen ve vztahu k uvedené přihlášce pohledávek) v insolvenčním řízení. Věřitel se proti tomuto usnesení v celém rozsahu odvolal. Odvolací soud usnesením č.j. 2 VSPH 283/2015-P461-8 ze dne 28. července 2015 rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že se přihláška pohledávky Věřitele (P461) neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Je proto správný závěr Věřitele, že soud prvního stupně nemohl zcela ukončit jeho účast v insolvenčním řízení v době, kdy nebylo pravomocně rozhodnuto o jeho přihlášce pohledávek P461. Vzhledem k tomu, že v době rozhodování odvolacího soudu bylo o této přihlášce již rozhodnuto, a to tak, že se přihláška pohledávky P461 neodmítá a účast Věřitele v insolvenčním řízení nekončí, odvolací soud dle § 220 odst. 1 písm. a) o. s. ř. za použití § 167 odst. 2 o. s. ř. napadený bod III. výroku usnesení změnil tak, že účast Věřitele v insolvenčním řízení končí v rozsahu jeho pohledávek obsažených v přihlášce P437. Odvoláním nebyly dotčeny body I. a II. výroku usnesení (§ 206 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 20. listopadu 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková