3 VSPH 518/2015-B-39
KSHK 41 INS 2148/2013 3 VSPH 518/2015-B-39

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice: Eva anonymizovano , anonymizovano , bytem Stupárovice 12, 582 82 Golčův Jeníkov, doručovací adresa: Mírová 52, 582 82 Golčův Jeníkov, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 2148/2013-B-26 ze dne 26. ledna 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 2148/2013-

B-26 ze dne 26. ledna 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 41 INS 2148/2013-B-26 ze dne 26. ledna 2015 zrušil oddlužení dlužnice Evy anonymizovano (dále jen dlužnice) schválené usnesením č.j. KSHK 41 INS 2148/2013-B-12 ze dne 10.5.2013 (bod I. výroku) a prohlásil na její majetek konkurs, který bude projednáván jako nepatrný (body II. a III. výroku), a vyslovil, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. KSHK 41 INS 2148/2013-A-7 ze dne 22.2.2013 rozhodl o úpadku dlužnice a povolil jej řešit oddlužením a usnesením č.j. KSHK 41 INS 2148/2013-B-12 ze dne 10.5.2013 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, jímž jí uložil, aby k 25. dni měsíce (počínaje 25.6.2013) a dále každý měsíc po dobu následujících pěti let z příjmů, které získá po schválení oddlužení, tj. částka ve výši 4.500,-Kč, kterou dlužnice pobírá na základě smlouvy o důchodu ze dne 4.4.2013 uzavřenou s Evou anonymizovano , hradila prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům částku stanovenou podle § 398 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), a to po odečtení stálých plateb ve výši 900,-Kč + DPH měsíčně určených insolvenčnímu správci. Usnesením ze dne 5.12.2013 (dokument B-18) pak uložil dlužnici, aby každý měsíc po zbývající dobu trvání oddlužení poukazovala do rukou insolvenčního správce stálou měsíční platbu ve výši 4.500,-Kč, kterou dlužnice pobírá na základě smlouvy o důchodu ze dne 18.11.2013 uzavřenou s Jaroslavou Semerádovou.

Insolvenční soud pokračoval, že ze zprávy insolvenčního správce ze dne 7.5.2014 zjistil, že dlužnice neuhradila na oddlužení ani jednu splátku, takže nesplnila 11 splátek v celkové výši min. 32.493,-Kč vč. odměny správce. Proto přípisem ze dne 15.5.2014 vyzval dlužnici, aby každý měsíc po dobu následujících pěti let poukazovala do rukou insolvenčního správce stálou měsíční platbu ve výši 4.500,-Kč, kterou pobírá na základě smlouvy o důchodu ze dne 18.11.2013 uzavřenou s J.Semerádovou; zároveň ji poučil o následcích v případě nesplnění výše uvedené povinnosti, a to o možnosti zrušení povoleného oddlužení a prohlášení konkursu. Výzva byla dlužnici doručena dne 28.5.2014, avšak na tuto výzvu nijak nereagovala.

K nařízenému jednání dne 9.1.2015 o návrhu na zrušení oddlužení a prohlášení konkursu se dlužnice bez omluvy nedostavila. Soud na tomto jednání ze zpráv insolvenčního správce ze dne 7.11.2014 a 8.1.2015 zjistil, že za celou dobu splátkového kalendáře dlužnice uhradila toliko 1.000,-Kč v květnu 2014, není nikde zaměstnána, nepobírá ani dávky hmotného zabezpečení a ze smlouvy o důchodu není rovněž nic plněno.

Insolvenční soud cituje § 418 odst. 1 písm. a) a odst. 4 IZ došel k závěru, že dlužnice neplní podstatné povinnosti schváleného oddlužení, jelikož již od začátku nehradí splátky, jak jí bylo uloženo, neboť zaplatila toliko 1.000,-Kč a její dluh v oddlužení činí 54.280,70 Kč a je zřejmé, že podstatnou část schváleného splátkového kalendáře nesplní. Proto schválené oddlužení dlužnice podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ zrušil a současně prohlásil na její majetek konkurs s tím, že dle § 314 odst. 1 písm. a) IZ bude projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a žádala, aby nadále bylo pokračováno ve splátkovém kalendáři. Uvedla, že má zdravotní potíže, byla bez práce a jakéhokoli příjmu, proto ji musela živit dcera, která má dvě děti a je na mateřské dovolené. Našla si však již nové zaměstnání a s insolvenčním správcem se domluvila, že v nejbližší době doplatí dluh, jenž jí vznikl, a poté bude platit měsíčně stanovené splátky. Namítla, že jí žádná obsílka k soudu nebyla doručena.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, ve věci nařídil jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Dle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. IZ. K tomu však nemůže dojít, jestliže dlužník nesplnil řádně a včas všechny své povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník v podstatné míře neplní povinnosti s ním spojené, a tudíž nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Proces oddlužení je pak třeba za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční soud k návrhu dlužnice usnesením ze dne 22.2.2013 zjistil úpadek dlužnice a povolil způsob jeho řešení oddlužením; usnesením ze dne 10.5.2013 pak schválil oddlužení ve formě splátkového kalendáře, jímž určil, aby dlužnice platila měsíčně 4.500,-Kč na základě příslibu dle smlouvy o důchodu uzavřené s E. anonymizovano , jež byla nahrazena smlouvou o důchodu uzavřenou s J. Semerádovou na shodnou částku. Na základě zpráv insolvenčního správce ze 7.5.2014 a 7.11.2014 a po předchozí výzvě z 15.5.2014, jíž vyzval dlužnici k plnění splátkového kalendáře, nařídil soud jednání o zrušení schváleného oddlužení dlužnice na den 9.1.2015, na němž insolvenční správce přednesl zprávu z 8.1.2015 (událost B-25). Z ní a z předchozích zpráv se podává, že dlužnice za celou dobu splátkového kalendáře zaplatila toliko 1.000,-Kč.

Odvolací soud nařídil ve věci jednání na den 16.12.2015 a vyzval dlužnici, aby obratem předložila aktuální pracovní smlouvu a přehled o jejích příjmech od ledna 2015 a tyto doklady v originále předložila při jednání a současně sdělila, jakou částku uhradila insolvenčnímu správci dle smlouvy o důchodu uzavřenou s J. Semerádovou. Dlužnice se k jednání nedostavila a dne 16.12.2015 doručila soudu podání, v němž se z účasti na něm omluvila, aniž žádala o odročení jednání a sdělila, že měla nějaké srážky, byla na vše sama, už to má doplacené, platí nájemné a elektriku 6.800,-Kč, a požádala, aby jí byla dána ještě šance splnit oddlužení s tím, že potřebné doklady zasílá. Těmito doklady jsou pracovní smlouva, kterou dlužnice uzavřela s fyzickou osobou Františkem Polákem se sídlem v Žiželicích,

IČO 88842762, dne 20.8.2014, podle níž byla zařazena na práci pracovník v zemědělství na dobu neurčitou s nástupem do práce dne 20.8.2014 se stanovenou měsíční mzdou 13.000,-Kč. Z předložených výplatních lístků o mzdě dlužnice u Fr.Poláka za období leden až listopad 2015 se podává, že průměrný čistý měsíční příjem dlužnice dosáhl částky 11.000,-Kč.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 27.11.2015 (B-35) odvolací soud dále zjistil, že dlužnice za celé splátkové období 30 kalendářních měsíců uhradila toliko 1.000,-Kč v květnu 2014.

Vzhledem k dosavadnímu průběhu oddlužení je zcela zjevné, že dlužnice není a nebude schopna uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 %. Pro zbývající splátkové období 30 měsíců by měsíční splátka dlužnice musela být navýšena na částku minimálně 5.230,-Kč, aby alespoň uspokojila věřitele v 30% míře a uhradila nároky správce. Uvedený závěr vychází z toho, že z celkové výše zjištěných závazků nezajištěných věřitelů 304.336,-Kč představuje 30 % plnění částku 91.300,-Kč a odměna a hotové výdaje správce 65.340,-Kč (včetně DPH), takže dlužnice by měla poskytnout plnění celkem ve výši 156.640,-Kč. Poskytla-li dlužnice plnění za uvedené období ve výši 1.000,-Kč, pak jí zbývá ještě splatit 155.640,-Kč za 30 měsíců (tj. 5.230,-Kč měsíčně), což při možné splátce 3.265,-Kč měsíčně, kterou lze dlužnici z příjmu srážet, je zcela nereálné, když jiné plnění dlužnice nenabízí. K tomu, proč nebylo plněno dlužnicí z důchodu od J. Semerádové, se dlužnice nijak nevyjádřila, a proto nelze s touto finanční pomocí třetí osoby počítat. Dlužnice přes své opakované přísliby o plnění splátkového kalendáře i přes upozornění insolvenčního soudu (výzva z 15.5.2014) fakticky na splátkový kalendář ničeho neplnila, neboť zaplacení částky 1.000,-Kč za 30 měsíců lze považovat jen za symbolickou platbu.

K námitce dlužnice, že nebyla obeslána k jednání o zrušení schváleného oddlužení dne 9.1.2015, odvolací soud z insolvenčního spisu zjistil, že dlužnici bylo doručeno předvolání k uvedenému jednání v souladu s § 49 odst. 4 o.s.ř. (viz vedlejší dokumenty k události B-23) na jí uvedenou adresu, a proto mohl insolvenční soud jednat a rozhodnout v nepřítomnosti dlužnice. Z uvedených důvodů tato námitka dlužnice neobstojí a na závěry soudu prvního stupně nemá žádný vliv.

Nehledě na shora uvedené závěry odvolací soud konstatuje, že dlužnice přes poučení dané jí v rozhodnutí o schválení oddlužení (B-12), kdy byla mimo jiné poučena o tom, že podle § 412 IZ je povinna bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku a předložit jim přehled o svých příjmech za uplynulých 6 kalendářních měsíců, nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení, tyto povinnosti neplnila. Především neoznámila, že uzavřela pracovní smlouvu již v srpnu 2014 se shora uvedenou osobou, proto nemohl být tento její zaměstnavatel vyrozuměn o provádění zákonných srážek ze mzdy dlužnice a je zřejmé, že dlužnice tuto skutečnost ani plátci mzdy neoznámila, neboť podle předložených výplatních lístků žádné srážky za uvedené období nebyly dlužnici ze mzdy prováděny. Neplnění těchto povinností dlužnicí je rovněž důvodem pro zrušení schváleného oddlužení dle § 418 odst. 1 písm. a) IZ, přičemž tyto skutečnosti vyšly najevo až v průběhu odvolacího jednání. Jen pro úplnost odvolací soud poznamenává, že v případě prohlášení konkursu na majetek dlužnice její příjmy náleží do její majetkové podstaty ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (§ 207 odst. 2 IZ).

Odtud plyne, že soud prvního stupně rozhodl zcela správně, jestliže zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs. Věcně správné rozhodnutí odvolací soud potvrdil podle § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 16. prosince 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová