3 VSPH 506/2013-P36-7
KSUL 45 INS 19583/2012 3 VSPH 506/2013-P36-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Vlastimila Kordika, IČO: 19034989, s místem podnikání v Proboštově, Na Pěnkavce 226, o odvolání věřitele KOVOS družstvo Teplice, IČO: 00029289, se sídlem ve Verneřicích, Okružní 300, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. března 2013, č.j. KSUL 45 INS 19583/2012-P36-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. března 2013, č.j. KSUL 45 INS 19583/2012-P36-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 5. března 2013, č.j. KSUL 45 INS 19583/2012-P36-2, rozhodl v insolvenčním řízení dlužníka Vlastimila Kordika (dále jen dlužník), že přihláška pohledávky č. 36 věřitele č. 33 KOVOS družstvo Teplice (dále jen odvolatel) se odmítá (bod I. výroku), a že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že svým usnesením ze dne 10.9.2012, č.j. KSUL 45 INS 19583/2012-A-11, vyzval věřitele, aby do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka. Současně je i poučil o následcích opožděného podání přihlášek. Lhůta k přihlášení pohledávek měla uplynout dne 10.10.2012. Jelikož v daném případě podal věřitel svou přihlášku až dne 27.2.2013, a tedy opožděně, rozhodl soud prvního stupně podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a přihlášku pohledávky odvolatele odmítl a zároveň věřitele poučil, že právní mocí usnesení jeho účast v řízení končí.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a žádal, aby odvolací soud napadené usnesení v celém rozsahu zrušil. Namítal, že jeho přihláška nebyla podána opožděně, neboť podle výzvy k přihlášení pohledávek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4.2.2013, č.j. KSUL 45 INS 19583/2012-B-7, měl přihlásit svou pohledávku do 30 dnů od doručení této výzvy, a to na předepsaném formuláři. To také odvolatel učinil dne 27.2.2013.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ musí rozhodnutí o úpadku mimo jiné obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání. Podle odst. 3 citovaného ustanovení pak lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle § 89 odst. 1 IZ není-li stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Věřitelé, kteří nepřihlásí u insolvenčního soudu svou přihlášku do doby vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka, mají tuto možnost ještě ve lhůtě určené v rozhodnutí o úpadku, která nesmí být kratší než 30 dnů a delší než 2 měsíce od jeho uveřejnění v insolvenčním rejstříku. Jestliže však tuto lhůtu zmeškají, musí nést následek v tom směru, že jejich přihláška bude odmítnuta, v dalším řízení už k ní nebude přihlíženo, a nebude proto v insolvenčním řízení uspokojena.

Z obsahu spisu se podává, že usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10.9.2012, č.j. KSUL 45 INS 19583/2012-A-11, bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a současně prohlášen na jeho majetek konkurs; usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 10.9.2012. V tomto usnesení soud stanovil věřitelům-v souladu s § 136 odst. 3 IZ-třicetidenní lhůtu k podání přihlášek, a to s řádným poučením o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ. Poslední den uvedené lhůty připadl na den 10.10.2012.

Jak však vyplývá z podacího razítka pošty na obálce od přihlášky odvolatele na č. dok. P36-1, byla tato předána k přepravě až 27.2.2013, tedy více jak 4 měsíce poté, co lhůta k podání přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení dlužníka uplynula. Závěr soudu prvního stupně o opožděnosti přihlášky odvolatele podle § 185 IZ tak byl učiněn zcela po právu.

Na opožděnosti odvolatelovy přihlášky nemůže nic změnit ani jeho námitka, že se řídil výzvou soudu ze dne 4.2.2013 na č. dok. B-7, podle které mohli věřitelé přihlásit svou pohledávku do 30 dnů od jejího uveřejnění. Tato výzva byla určena zahraničním osobám s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v jiném členském státě než státě, který zahájil (hlavní nebo vedlejší) insolvenční řízení, ve smyslu ustanovení čl. 40 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000, o úpadkovém řízení (dále jen Nařízení), které slouží k ochraně věřitelů z jiných členských států Evropské unie. Odvolatel je však osobou se sídlem, místem pobytu i bydlištěm v České republice, a tak se na něj výzva, kterou soud prvního stupně vydal zcela v souladu s čl. 40 odst. 1, 2, čl. 42 odst. 1 Nařízení poté, co se dozvěděl o možných zahraničních věřitelích z jiných členských států, nevztahuje.

Jelikož i výrok pod bodem II. napadeného usnesení odpovídá § 185 in fine IZ, neboť právní mocí rozhodnutí o odmítnutí přihlášky odvolatele končí její účast v insolvenčním řízení, odvolací soud odvoláním napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. potvrdil, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ.)

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 13. srpna 2013

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová