3 VSPH 503/2011-A-10
MSPH 77 INS 4454/2011 3 VSPH 503/2011-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci Vlasty Frančiakové, bytem v Praze 10, Jakobiho 330, zast. JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Masarykovo nábř. 12, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. března 2011, č.j. MSPH 77 INS 4454/2011-A-5,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. března 2011, č.j. MSPH 77 INS 4454/2011-A-5, se m ě n í tak, že se insolvenční návrh n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužnice s návrhem na povolení oddlužení podle § 128 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), s odůvodněním, podle něhož dlužnice v kolonce č. 21 návrhu na povolení oddlužení neuvedla rozhodné skutečnosti osvědčující její úpadek, když z něj sice je patrno, že má 10 věřitelů, že u některých z nich má závazky 30 dnů po lhůtě splatnosti, jež není schopna hradit, avšak z jejích tvrzení není zřejmá splatnost těchto závazků, neboť takovým tvrzením není to, že jsou déle než 1 či 4 roky splatné, případně vykonatelné a exekuované, přičemž odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 29 NSCR 1/2008, v němž byl vysloven závěr, že v případě vykonatelné pohledávky sice lze dovodit, že pohledávka je po splatnosti, avšak nelze bez dalšího zjistit, jak dlouho po splatnosti je. Doplnil, že údaj o splatnosti závazků dlužnice nelze dovodit ani z povinné přílohy, tj. seznamu závazků. Uzavřel, že svými tvrzeními dlužnice osvědčila předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. a) InsZ (mnohost věřitelů), avšak nikoli podle § 3 odst. 1 písm. b) InsZ (existence závazků po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Pokud se jedná o předpoklad úpadku podle § 3 odst. 1 písm. c) InsZ uvedl, že insolvenční návrh postrádá tvrzení, z něhož by bylo patrné, v čem spočívá dlužníkem tvrzená platební neschopnost, tj. zda zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Postupoval proto podle § 128 odst. 1 InsZ a insolvenční návrh odmítl.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá s odůvodněním, podle něhož insolvenční soud rozhodl na základě nesprávného právního posouzení insolvenčního návrhu. Cituje podmínky úpadku podle § 3 InsZ uvedl, že všechny předpoklady úpadku uvedené v tomto ustanovení tvrdil, neboť v kol. č. 21 návrhu na povolení oddlužení, který využil i k podání insolvenčního návrhu, uvedl výčet svých věřitelů, že závazek vůči věřiteli SMART Financial, spol. s r.o. je více než 4 roky po lhůtě splanosti, že má vykonatelné závazky vůči dalším devíti věřitelům, jež jsou exekučně vymáhány (např. pohledávka Pojišťovny České spořitelny, a.s. na základě elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Jeseníku, č.j. 6 EC 73/2010-23 ze 12.5.2010-věřitel Pojišťovna České spořitelny, a.s., pohledávka věřitele ČEZ Prodej, spol. s r.o. vymáhaná exekučním příkazem exekutorského úřadu v Ostravě, č.j. 024 EX 4866/09-25 z 27.1.2010, pohledávka věřitele GE Money Multiservis, spol. s r.o. vymáhaná exekučním příkazem Exekutorského úřadu Plzeň-město, č.j. 094 EX 18284/08-006 ze 6.11.2008, pohledávka věřitele Telefónica 02 Czech Republic, a.s. vymáhána na základě vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze 17.12.2007, č.j. 70 681/2007-638/III.vyř., ohledně níž je nařízen výkon rozhodnutí na základě usnesení Okresního soudu v Jeseníku ze 14.9.2009, č.j. 1 Nc 1011/2009-5, pohledávka Komerční banky, a.s., jež je exekuována na základě usnesení Okresního soudu v Jeseníku, č.j. 5 C 34/2008-41 ze 12.8.2008, kterým je nařízen výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí, pohledávka věřitele Český inkasní servis, spol. s r.o., k jejímuž vymožení byl nařízen výkon rozhodnutí usnesením Okresního soudu v Jeseníku č.j. 9 Nc 534/2007-7 ze 13.2.2007 na základě vykonatelného platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 13.11.2006, sp.zn. 55 C 70/2006, a pohledávka věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s. s pohledávkou 130.000,--Kč na základě vykonatelného nálezu rozhodce JUDr.Evy Vaňkové, č.j. Va-31-652007-7 ze 20.8.2007), a zároveň v seznamu závazků podrobně rozvedla skutečnosti týkající se pohledávek jejích jednotlivých věřitelů. Konstatovala, že z dat exekučních příkazů jednoznačně vyplývá, že se musí jednat o její závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, neboť nelze vést exekuce na pohledávky, jež dosud nejsou splatné. Z jejího vyjádření zároveň vyplývá, že není schopna tyto závazky plnit po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Je zřejmé, že jednotlivé exekuce nejsou úspěšné, neboť jsou prováděny pouze k úhradě malých částek, čímž je naplněna i další domněnka její platební neschopnosti.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) InsZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 128 odst. 1 InsZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje § 103 odst. 1 a 2 InsZ. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Podle § 3 odst. 1 InsZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 4 InsZ).

Jestliže dlužník hodlá navrhnout, aby jeho úpadek, popř. hrozící úpadek, byl řešen oddlužením, je povinen podat návrh na oddlužení spolu s insolvenčním návrhem (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 InsZ). Návrh na povolení oddlužení lze podle § 390 odst. 2 InsZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. Formulář návrhu na povolení oddlužení ve smyslu § 390 odst. 1 InsZ umožňuje, aby byl využit k současnému podání insolvenčního návrhu, a to prostřednictvím jeho kolonky č. 21, jež v souladu s náležitostmi insolvenčního návrhu vymezenými v § 103 odst. 2 InsZ předpokládá vyplnění údaje o tom, čeho se jím dlužník domáhá, a uvedení důvodů tohoto návrhu, tj. vylíčení rozhodujících skutečností, které úpadek či hrozící úpadek dlužníka osvědčují.

Z uvedeného plyne, že dlužník, který hodlá podat insolvenční návrh a současně navrhnout povolení oddlužení, může insolvenční návrh podat buď s využitím formuláře (prostřednictvím jeho kolonky č. 21), anebo tak může učinit samostatným podáním, přičemž v obou případech se tak musí stát předepsaným způsobem, jenž popsán shora.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice podala insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, že v něm v kolonce č. 21 formuláře uvedla, že veškeré její závazky vznikly za trvání manželství se Zbyňkem Frančiakem, že jsou součástí společného jmění manželů (SJM), že obdobný návrh podal i její manžel, mají více věřitelů s pohledávkami více než 30 dnů po jejich splatnosti, jež není schopna splácet, když zároveň uvedla výši jednotlivých závazků a data rozhodnutí vydaných v řízeních o výkon rozhodnutí, nebo v exekučních řízeních, na jejichž základě jsou pohledávky odpovídající jejím závazkům věřiteli vymáhány; vysvětlila, že do této situace se dostala v důsledku koupi nemovitosti, do níž bylo nutno investovat nemalé finanční prostředky, jež nemohly být pokryty jejími příjmy a příjmy jejího manžela. Z povinného seznamu závazků přiloženého k návrhu na povolení oddlužení se podává přehled závazků, z nichž nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění a jež jsou nevykonatelné (pohledávky dvou věřitelů) a dále seznam závazků, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění, jež jsou vykonatelné s uvedením výše jednotlivých pohledávek a právního důvodu jejich exekučního vymáhání včetně data nařízení výkonu rozhodnutí, resp. vydání exekučního příkazu (8 věřitelů).

Odvolací soud právní závěry insolvenčního soudu nesdílí, neboť z tvrzení dlužnice uvedených v kolonce č. 21 návrhu na povolení oddlužení, jež je určena k podání insolvenčního návrhu, vyplývá, že dlužnice má řadu závazků, jež jsou exekuovány na základě exekučních příkazů vydaných v průběhu roku 2010 nebo dříve nebo na základě usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí (z 12.8.2008 k vymožení pohledávky Komerční banky, a.s. ve výši 415.000,--Kč), a v případě pohledávky Český inkasní servis, spol. s r.o. ve výši 304.482,--Kč na základě platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 1 ze 13.11.2006, č.j. 55 C 70/2006, pohledávka věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s. ve výši 130.000,--Kč byla přiznána jejímu věřiteli za dlužnicí na základě rozhodčího nálezu z 20.8.2007). Z těchto skutečností je zjevné, že dlužnice má více vykonatelných závazků, které-jak v návrhu tvrdí-není schopna uhradit, o čemž svědčí i exekuce, jež jsou k jejich vymožení vůči dlužnici vedeny. Dlužnice (nepodnikatelka) tak ve svém insolvenčním návrhu vylíčila konkrétní okolnosti, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužnice má více věřitelů, kteří vůči ní mají pohledávky splatné déle než 30 dnů, a tyto závazky není schopna plnit, a tudíž uvedla všechny rozhodující skutečnosti, které osvědčují její úpadek dle § 3 odst. 1 InsZ (k tomu viz též závěry usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSCR 1/2008-A).

Insolvenční návrh dlužnice tedy nepostrádá žádnou ze zvláštních náležitostí insolvenčního návrhu, tak jak je předepisuje ustanovení § 103 odst. 1 a 2 InsZ. Odtud plyne, že insolvenční návrh nevykazuje vady, pro které by nebylo možné v řízení pokračovat.

Odvolací soud proto podle ust. § 220 a § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil a rozhodl, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 9. května 2011

JUDr.Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová