3 VSPH 500/2011-A-20
KSLB 57 INS 693/2011 3 VSPH 500/2011-A-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka Emila anonymizovano , anonymizovano , bytem Chrastava, Frýdlantská 10, PSČ 463 31, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 5. dubna 2011, č.j. KSLB 57 INS 693/2011-A-15,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 5. dubna 2011, č.j. KSLB 57 INS 693/2011-A-15, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci usnesením ze dne 5. dubna 2011, č.j. KSLB 57 INS 693/2011-A-15, odmítl jako opožděné odvolání dlužníka Emila anonymizovano , anonymizovano , bytem Chrastava, Frýdlantská 10, PSČ 463 31 (dále jen dlužník ), proti usnesení téhož soudu ze dne 9.3.2011, č.j. KSLB 57 INS 693/2011-A-13, kterým bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a na majetek dlužník byl prohlášen konkurs.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že odvolání podal dlužník osobně u soudu dne 4.4.2011. Cituje ustanovení § 7 odst. 1 a § 74 odst. 2 IZ, resp. ustanovení § 204 odst. 1 věta prvá o.s.ř. soud uzavřel, že citované usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 11.3.2011, přičemž patnáctidenní lhůta k podání odvolání uplynula dne 28.3.2011. Odvolání bylo tedy podáno po uplynutí zákonné lhůty. Opožděné odvolání soud prvního stupně podle § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně se dlužník včas odvolal a žádal, aby mu odvolací soud ze zdravotních důvodů prodloužil lhůtu k podání odvolání a aby poté rozhodnutí o zjištění úpadku a prohlášení konkursu zrušil a schválil jeho oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Odvolání není důvodné.

Soud prvního stupně dlužníka v usnesení ze dne 9.3.2011, č.j. KSLB 57 INS 693/2011-A-13, řádně poučil, že proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení. Jak se podává z obsahu spisu, zákonná patnáctidenní lhůta k podání odvolání započala dne 12.3.2011, jelikož dlužníku bylo citované usnesení doručeno 11.3.2011. Poslední den lhůty připadl na 28.3.2011. Soud prvního stupně tedy -2-KSLB 57 INS 693/2011 správně posoudil odvolání podané dlužníkem až dne 4.4.2011 jako opožděné a správně je odmítl podle § 208 odst. 1 o.s.ř., jež se v insolvenčním řízení užije přiměřeně vzhledem k úpravě v ustanovení § 7 odst. 1 IZ.

Tzv. prodloužení lhůty k odvolání, o které dlužník žádá, je co do svého obsahu žádostí o prominutí zmeškání této lhůty, které není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ).

Rozhodnutí soudu prvního stupně je proto správné a odvolací soud je podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 7. června 2011

JUDr. Jaroslav B u r e š , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová