3 VSPH 5/2013-P5-7
MSPH 78 INS 15983/2011 3 VSPH 5/2013-P5-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 1, Revoluční 1006/5, o odvolání věřitele ESSOX s.r.o., IČO 26764652, se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 231/7, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2012, č.j. MSPH 78 INS 15983/2011-P5-2,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2012, č.j.

MSPH 78 INS 15983/2011-P5-2 se v celém rozsahu m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. 5 věřitele ESSOX s.r.o. s e n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. listopadu 2012, č.j. MSPH 78 INS 15983/2011-P5-2 rozhodl v insolvenčním řízení dlužnice Heleny anonymizovano (dále jen dlužnice), že přihláška pohledávky č. 5 věřitele ESSOX s.r.o. (dále jen odvolatele) ve výši 11.254,96 Kč se odmítá (bod I. výroku), a že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně odkázal na § 173 odst. 1 a § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a uvedl, že usnesením č.j. MSPH 78 INS 15983/2011-A-52 ze dne 19.6.2012 rozhodl o úpadku dlužnice a vyzval její věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Současně věřitele poučil o následcích zmeškání stanovené lhůty. Poslední den této lhůty připadl na 20.7.2012. Odvolatel podal svou přihlášku k poštovní přepravě dne 31.10.2012, tj. po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek. Soud proto přihlášku pohledávky odmítl pro její opožděnost.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a žádal, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Namítal, že jeho přihláška nebyla podána opožděně, neboť lhůta k podání přihlášek stále běží. Dlužnice je totiž v rozporu s § 420 IZ v insolvenčním rejstříku označena pouze datem narození, nikoliv rodným číslem. Pochybení insolvenčního soudu při označování dlužníka nemůže jít nijak na vrub věřiteli, který se z tohoto důvodu o rozhodnutí o úpadku dozvěděl až po lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ musí rozhodnutí o úpadku mimo jiné obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání. Podle odst. 3 citovaného ustanovení pak lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle § 89 odst. 1 není-li stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Zákonná koncepce široké veřejné přístupnosti údajů o insolvenčních řízeních je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je podle ustanovení § 419 odst. 1 IZ informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (jedním z více systémů), veřejně přístupným na internetu. Jeho správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Na jeho internetových stránkách je jako součást tohoto informačního systému veřejnosti nabízena webová služba aplikace ISIR, která poskytuje podobné informace jako webové rozhraní aplikace ISIR, přizpůsobené pro automatickou strojovou komunikaci. Přitom se předpokládá, že tato služba bude sloužit věřitelům k automatickému zpracování a vytváření vlastních kopií databází o insolvenčních řízeních dlužníků na základě údajů uváděných v insolvenčním rejstříku.

Podle § 420 odst. 1 IZ se ohledně dlužníka, jenž je fyzickou osobou, do seznamu dlužníků povinně zapisuje jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození. Tyto údaje-jestliže jsou soudu známy-zapíše insolvenční soud, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku (§ 420 odst. 4 IZ). Tento zápis soud provádí z úřední povinnosti a podle stavu zápisu v informačním systému; nesprávné údaje v podáních účastníků soud ověřuje, nepřebírá je a uvádí v insolvenčním rejstříku jen údaje správné, zjištěné z informačních systémů veřejné správy, ve kterých má být lustrovaná osoba evidována.

Povinnosti soudu zapisovat z úřední povinnosti do insolvenčního rejstříku identifikátory dlužníka odpovídá právo legitimního očekávání osob, které jsou na správnost údajů zapisovaných do insolvenčního rejstříku odkázány, ve svých právních poměrech vycházet z toho, že stav údajů identifikujících osobu dlužníka v insolvenčním rejstříku odpovídá zákonu. Věřitelé, kteří ve svých evidencích vedou údaje o osobách svých dlužníků podle jejich rodného čísla (popř. i adresy), mají právo-vzhledem k tomu, že jde o údaj, který bez pochybností identifikuje osobu, jíž je rodné číslo přiděleno-porovnáváním svých údajů s údaji v insolvenčním rejstříku zjišťovat, zda ohledně určitého dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení a posléze sledovat jeho průběh.

Z obsahu spisu plyne, že insolvenční řízení dlužnice bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu věřitele Ing. Filipa Michalíka, v němž byly uvedeny všechny požadované osobní údaje dlužnice nutné k její identifikaci, vyjma rodného čísla, místo něhož věřitel v návrhu uvedl datum narození. Z insolvenčního rejstříku přitom odvolací soud ověřil, že rodné číslo dlužnice v něm není zapsáno dosud, ačkoliv je např. z přihlášek pohledávek věřitelů Ing. Filipa Michalíka, Finančního úřadu pro Prahu 1 a Miroslava Dřevikovského i odvolatele zřejmé, že dlužnice tímto údajem disponuje (viz č. dok. P1-1, P3-1, P4-1 a P5-1). Údaj o rodném čísle si tak měl soud prvního stupně obstarat z úřední povinnosti a měl ho též zveřejnit v insolvenčním rejstříku do 7 dnů od zahájení insolvenčního řízení. To ovšem dosud neučinil.

Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek počala běžet dle § 57 odst. 1 o.s.ř. následujícího dne po nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, tj. dne 26.6.2012, a její poslední den připadl na 25.7.2012. Do uplynutí této lhůty však nebylo možné vyhledat dlužnici v insolvenčním rejstříku podle rodného čísla a není to možné ani dosud.

Věřitel nemůže být chybným postupem insolvenčního soudu poškozen nebo znevýhodněn; má mít rovné možnosti jako ostatní věřitelé (§ 5 IZ). Věřitel nemá v dané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, a je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku a na jejich správnost. Proto platí, že lhůta k podání přihlášky pohledávky počala věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníkovi byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohlo být zahájení jeho insolvenčního řízení věřitelem zjištěno na základě údajů, které je insolvenční soud povinen zapsat do insolvenčního rejstříku (zde rodného čísla jako identifikátoru dlužnice).

Z uvedeného je zřejmé, že závěr soudu prvního stupně o opožděnosti věřitelovy přihlášky pohledávky není správný. Odvolací soud proto rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že přihláška věřitelovy pohledávky se neodmítá [§ 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR, prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 21. června 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová