3 VSPH 487/2012-A-15
KSPL 54 INS 5760/2012 3 VSPH 487/2012-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Vejprnicích, Dukelská 377, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4.dubna 2012, č.j. KSPL 54 INS 5760/2012-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4.dubna 2012, č.j. KSPL 54 INS 5760/2012-A-9, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužnice podaný s návrhem na povolení oddlužení.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že dlužnice podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři. Vyšel ze zjištění, že dlužnice nepřipojila k insolvenčnímu návrhu řádný seznam majetku a závazků podle § 104 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), a neoznačila své věřitele v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 InsZ, tj. fyzické osoby jejich jménem, příjmením, bydlištěm, a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem, a právnické osoby pak obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Z těchto důvodů vyzval svým usnesením č.j. KSPL 54 INS 5760/2012-A-6, z 23.3.2012, dlužnici k doplnění insolvenčního návrhu v souladu s ustanovením § 104 InsZ ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy soudu. Poté, co dlužnice na výzvu reagovala podáním doručeným soudu 3.4.2012, jež zhodnotil jako nedostatečný, neboť neobsahoval řádné označení jejích věřitelů, cituje ustanovení § 128 odst. 2 InsZ dospěl k závěru, že insolvenční návrh dlužnice zůstal neprojednatelný, a proto je podle citovaného ustanovení odmítl. Zároveň dlužnici poučil o tom, že poté, co toto usnesení nabude právní moci, nic dlužnici nebrání podat řádný insolvenční návrh s řádnými přílohami.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, by je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá s argumentací, že nemá u sebe žádné doklady, jež by mohla poslat, neboť je odeslala na finanční oddělení p. Jarmile Vaňkové v Nymburku .

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 InsZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 103 odst. 1 a 2 InsZ musí být kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Dlužník-fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm, a v případě, že jde o podnikatele, identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 InsZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku"), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků"), seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (§ 104 odst. 2 InsZ). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše, či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 InsZ).

Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 InsZ).

Nutno zdůraznit, že již se zahájením insolvenčního řízení (§ 101 odst. 1 věta první InsZ) se pojí účinky vymezené v § 109 až § 111 InsZ, které mají závažný dopad do poměrů dlužníka i třetích osob. V té souvislosti Nejvyšší soud v usnesení ze dne 26.2.2009, sp.zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A, uveřejněném pod č. 91/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, zdůraznil, že insolvenční návrh (podaný u věcně příslušného soudu, opatřený úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem-§ 97 InsZ) vyvolává účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení bez zřetele k tomu, že posléze vyjde najevo, že z hlediska obsahových nedostatků jde o návrh neprojednatelný. Riziko škody nebo jiné újmy, jež by mohla vzniknout dlužníku nebo třetím osobám zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu do doby odmítnutí neprojednatelného insolvenčního návrhu, pak snižuje úprava, která brání prodlužování řízení o vadném insolvenčním návrhu tím, že na jedné straně zbavuje insolvenční soud povinnosti odstraňovat vady insolvenčního návrhu, pro které nelze v insolvenčním řízení pokračovat, postupy podle § 43 o.s.ř., na druhé straně zavazuje soud k tomu, aby důsledky plynoucí z neprojednatelnosti insolvenčního návrhu vyvodil (aby insolvenční návrh odmítl) neprodleně, nejpozději však do 7 dnů poté, co byl podán (§ 128 odst. 1 InsZ).

Podle § 128 odst. 2 InsZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice podala k insolvenčnímu soudu návrh na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, který využila k podání insolvenčního návrhu, v němž uvedla skutečnosti, jež osvědčují její úpadek. V kolonce 6 formuláře zároveň uvedla své jednotlivé závazky vůči věřitelům, jež označila jen jejich názvem, avšak bez adresy sídla a identifikačního čísla. Usnesením č.j. KSPL 54 INS 5760/2012-A-6 insolvenční soud vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy doplnila svůj insolvenční návrh, tj. o seznam závazků (upravený v § 104 InsZ) s doložkou, že údaje v něm jsou správné a úplné. Poučil ji, že v seznamu musí uvést všechny osoby, o nichž jí je známo, že za ní mají své pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo je vůči ní uplatňují, zda její věřitelé jsou osobami jí blízkými, zda pohledávky svých věřitelů popírá a proč, dále uvést své věřitele s pohledávkami na uspokojení ze zajištění s uvedením věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot, z nichž tato zajištění jsou uplatňována s uvedením kdo je má v držení a kde se nachází, důvodu jeho vzniku včetně údaje o tom, zda toto zajištění popírá a proč. Zároveň byla dlužnice vyzvána k označení svých věřitelů v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 InsZ. Přestože byla poučena o následcích nevyhovění výzvě, která jí byla doručena 26.3.2012, dlužnice sice založila seznam svých závazků, avšak ani v tomto seznamu své věřitele neuvedla tak, aby je bylo možné řádně identifikovat, tj. v souladu s § 103 odst. 1 InsZ.

Výzvě mohla dlužnice vyhovět jen tím, že by předložila seznam závazků s náležitostmi, které jí přesně a v souladu se zákonem insolvenční soud ve svém usnesení vymezil. Dlužnice, ač řádně poučena, výzvě nevyhověla; insolvenční soud pak správně postupoval podle § 128 odst. 2 InsZ a insolvenční návrh odmítl. Nad rámec uvedeného však považuje odvolací soud za potřebné uvést, že samotný insolvenční návrh postrádající řádné označení věřitelů dlužnice neodpovídal svým obsahem ustanovení § 103 odst. 1 InsZ, jak insolvenční soud uvedl i ve výzvě, a že proto nebylo důvodu dlužnici k doplnění insolvenčního návrhu o seznam závazků vyzývat, a bylo třeba insolvenční návrh podle § 128 odst. 1 InsZ odmítnout bez dalšího; tento nesprávný postup insolvenčního soudu však nemá žádný význam pro věcnou správnost napadeného usnesení.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 23.dubna 2012

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová