3 VSPH 485/2012-A-11
KSLB 76 INS 6410/2012 3 VSPH 485/2012-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Jana Krejbichová, nar. 1.3.1988, bytem v Mimoni, Mírová 120, adresa pro doručování Mimoň, Svébořická 460, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 21.března 2012, č.j. KSLB 76 INS 6410/2012-A-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 21.března 2012, č.j. KSLB 76 INS 6410/2012-A-6, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužnice.

V odůvodnění napadeného usnesení uvedl, že dlužnice podala insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Vyšel ze zjištění, že v insolvenčním návrhu dlužnice v kolonce č.6 formuláře návrhu na povolení oddlužení (formulář) uvedla pouze to, že má pět závazků vůči dvěma věřitelům, jež není schopna splácet, déle než 30 dnů, z čehož dovozuje svůj úpadek. V insolvenčním návrhu dlužnice neuvedla své majetkové poměry, výše svých závazků a lhůty jejich splatnosti. Cituje ustanovení § 97 a § 103 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), učinil závěr, podle něhož insolvenční návrh trpí nedostatky ve vylíčení rozhodných skutečností, jež by osvědčovaly úpadek dlužnice, a proto jej podle § 128 odst. 1 InsZ odmítl.

Toto rozhodnutí napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá. Namítla, že formulář řádně vyplnila, že výši závazku uvedla v seznamu nezajištěných věřitelů, z přílohy č. 8 pak plyne splatnost jednotlivých závazků. Uvedla dále, že její příjem činí cca 9.000,--Kč, jak uvedla v návrhu, měsíčně nabízí věřitelům splátku cca 5.200,--Kč. Uvedla, že své závazky není schopna splácet, přestože jsou déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, a přiložila oznámení GE Money Bank, a.s. obsahující prohlášení úvěru za splatný (16.3.2012), že Český telekomunikační úřad vydal příkaz k úhradě dluhu v srpnu 2011 a u společnosti Telefónica O2 je v prodlení také déle než 30 dnů.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm.c/ InsZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející podle § 212 a § 212 o.s.ř. a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Z § 97 odst. 1 a 3 InsZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 InsZ tak, že kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) a označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka způsobem uvedeným v odstavci 1, musí být v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. V insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá.

Insolvenční návrh musí být rovněž opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží (§ 97 odst. 2 InsZ).

Podle § 3 odst. 1 InsZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 InsZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Chce-li dlužník navrhnout, aby jeho úpadek, popř. hrozící úpadek, byl řešen oddlužením, je povinen podat návrh na oddlužení spolu s insolvenčním návrhem (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 InsZ). Návrh na povolení oddlužení lze podle § 391 odst. 3 InsZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. Formulář návrhu na povolení oddlužení ve smyslu § 391 InsZ umožňuje, aby byl využit k současnému podání insolvenčního návrhu, a to prostřednictvím jeho kolonky č. 6, jež v souladu s náležitostmi insolvenčního návrhu vymezenými v § 103 odst. 2 InsZ předpokládá vyplnění údaje o tom, čeho se jím dlužník domáhá, a uvedení důvodů tohoto návrhu, tj. vylíčení rozhodujících skutečností, které úpadek či hrozící úpadek dlužníka osvědčují.

Z uvedeného plyne, že dlužník, který hodlá podat insolvenční návrh a současně navrhnout povolení oddlužení, může insolvenční návrh podat buď s využitím formuláře, anebo tak může učinit samostatným podáním, přičemž v obou případech se tak musí stát předepsaným způsobem, jenž popsán shora. Nutno zdůraznit, že zákonné náležitosti insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení dlužníka zahajuje, nelze zaměňovat se zákonnými náležitostmi návrhu na povolení oddlužení, jenž představuje pouze dlužníkův návrh na způsob řešení úpadku, jehož zjištění se insolvenčním návrhem domáhá. Proto nedostatky insolvenčního návrhu nemohou být obsahem návrhu na povolení oddlužení či jeho přílohami nahrazeny.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 InsZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 InsZ (zejména řádnými seznamy majetku a závazků). Soudní praxe dovodila, že-vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob-je nutno i v případě insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem předepsaném řádném vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 InsZ), mezi něž patří mimo jiné i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku. V insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vyplývá. Pouhé konstatování, že dlužník je v úpadku , nebo mu úpadek hrozí , případně, že dlužník je insolventní , nebo že je v platební neschopnosti , anebo že je předlužen , není ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 InsZ uvedením okolností, které úpadek osvědčují (blíže usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 29 NSČR 22/2009, z 20.5.2010, uveřejněné pod č. 26/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Tuto povinnost nelze mít proto za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu (blíže usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 29 NSČR 7/2008, z 26.2.2009, uveřejněné pod č. 91/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), ledaže jde o řádný seznam majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu dle § 104 odst. 1 písm. a/ až c/ InsZ) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné-tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 InsZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet. K tomu nutno zdůraznit, že ke splnění povinnosti předložit předmětné seznamy neslouží údaje o majetku a závazcích obsažené v kolonkách 16-21 formuláře návrhu na povolení oddlužení (či v jiných částech formuláře), jejichž vyplněním dlužník naplňuje jen obsahové požadavky tohoto návrhu. Seznamy majetku a závazků formulář výslovně avizuje jako jednu z povinných příloh insolvenčního návrhu.

Ustanovení § 128 odst. 1 InsZ stanoví, že insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) se nepoužije.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice v insolvenčním návrhu, tj. v kolonce č. 6 formuláře uvedla jen, že ke dni podání návrhu mám 5 peněžitých závazků vůči 2 nezajištěným věřitelům-GE Money Bank, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jež nejsem schopna ze svých příjmů plnit, a to po dobu delší 30 dnů. Proto navrhuji postup podle zákona 182/2006 v platném znění. Domnívám se, že jsou splněny veškeré zákonné požadavky k tomu, aby soud rozhodl o mém úpadku a mému návrhu na oddlužení plněním splátkového kalendáře vyhověl . Z přiloženého seznamu závazků vyplývá, že dlužnice má závazky vůči výše uvedeným dvěma věřitelům, jež řádně označila, a že byla upomínána o zaplacení uvedených závazků; konkrétní lhůty splatnosti jednotlivých závazků neobsahuje. Ze seznamu majetku plyne, že je vlastníkem mobilního telefonu v hodnotě 1.000,--Kč a horského kola v hodnotě 1.000,--Kč.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužnice v insolvenčním návrhu samotném neuvedla konkrétní údaje ani o svých majetkových poměrech (včetně své příjmové situace), ani o výši svých dluhů a jejich splatnosti, a neoznačila své víceré věřitele. Dlužnice tedy v insolvenčním návrhu (ani prostřednictvím seznamů, jež k návrhu připojila) nevylíčila řádně skutečnosti, jež by její tvrzený úpadek dle § 3 odst. 1 InsZ osvědčovaly, přestože jde o obligatorní náležitosti insolvenčního návrhu, tj. neuvedla žádná tvrzení o konkrétní lhůtě splatnosti jednotlivých závazků, a pokud tyto údaje vyplývají z přiložených listin, jež nejsou seznamem jejích závazků (příloha 8), nelze je přijmout jako součást tvrzení o úpadku. Obdobně nelze přijmout za součást tvrzení o úpadku tvrzení dlužnice (vyjma tvrzení o vlastnictví telefonu a horského kola ze seznamu majetku ) o jejích majetkových poměrech, jež se týkají návrhu na povolení oddlužení.

Za této situace dospěl odvolací soud shodně jako insolvenční soud k závěru, že insolvenční návrh dlužnice vykazuje nedostatky, pro něž nelze v řízení pokračovat, a protože § 128 odst. 1 InsZ pro ten případ vylučuje užití § 43 o.s.ř., insolvenční soud postupoval správně, když dlužnici neurčil lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu a napadeným usnesením ho bez dalšího odmítl, neboť postrádá uvedení skutečností, jež by svědčily o tom, že dlužnice má závazky vůči více věřitelům déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, k nimž teprve lze připínat závěr o neschopnosti je plnit ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) InsZ. Vady insolvenčního návrhu může insolvenční navrhovatel odstranit, jen dokud insolvenční soud nevydá usnesení o odmítnutí návrhu podle § 128 odst. 1 InsZ, a proto doplnění návrhu, jež dlužnice učinila přiloženým prohlášením k podanému odvolání, nemá z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu.

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil. Pro úplnost považuje odvolací soud za vhodné uvést, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby dlužník insolvenční návrh (opatřený předepsanými obsahovými náležitostmi, včetně jeho povinných příloh) znovu podal a aby se spolu s ním domáhal řešení svého úpadku oddlužením.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

V Praze dne 26.dubna 2012

JUDr. Michal K u b í n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová