3 VSPH 472/2011-P339-7
KSUL 70 INS 15674/2010 3 VSPH 472/2011-P339-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: FRITAL, spol. s r.o. se sídlem v Roudnici nad Labem, identifikační číslo 27306551, o odvolání věřitele: Ing. Bohdan Dobrovský, bytem ve Lhotě, Lesní 130, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22.března 2011, č.j. KSUL 70 INS 15674/2010-P339-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22.března 2011, č.j. KSUL 70 INS 15674/2010-P339-2, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky Ing. Bohdana Dobrovského, bytem ve Lhotě, Lesní 130 (Věřitel) ve výši 5.417,--Kč a vyslovil, že právní mocí usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí. Uvedl, že usnesením sp.zn. KSUL 70 INS 15674/2010-A-13 ze dne 14. ledna 2011 (Usnesení) vyzval dlužníkovy věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka a zároveň je poučil o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se opožděně přihlášené pohledávky neuspokojují. Vyšel ze zjištění, že Věřitel podal svou přihlášku pohledávky k poštovní přepravě 4.3.2011, a protože lhůta 30 dnů pro přihlášení pohledávek uplynula 14.2.2011, uzavřel, že se tak stalo opožděně. Cituje ustanovení § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, že nelze pro opožděnost k přihlášce pohledávky přihlížet, a proto ji odmítl s tím, že v rozsahu přihlášené pohledávky účast Věřitele v insolvenčním řízení se končí.

Toto usnesení napadl v zákonem stanovené lhůtě Věřitel odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se jeho přihláška pohledávky neodmítá, resp. aby mu prominul zmeškání lhůty, neboť neměl příležitost se v rozhodném období seznámit s výše uvedeným usnesením insolvenčního soudu obsahujícím výzvu k podání přihlášek ve stanovené lhůtě s poučením o následcích, pokud se tak ve lhůtě nestane.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) InsZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 InsZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 InsZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 InsZ).

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 101 odst. 1 InsZ zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh. Jestliže insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, zveřejní insolvenční soud tuto vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu.

Podle § 110 odst. 1 InsZ věřitelé dlužníka jsou od zahájení insolvenčního řízení oprávněni uplatnit v něm své pohledávky přihláškou, a to v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek.

Podle § 83 InsZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční soud v Usnesení ze dne 14. ledna 2011, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku (a tím okamžikem nabylo podle § 89 odst. 1 InsZ účinnosti), vyzval v bodu IV. výroku věřitele, kteří tak dosud neučinili, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě do 14.2.2011, tj. 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o zjištění úpadku s tím, že lhůta k podání přihlášky je zachována, je-li nejpozději posledního dne lhůty přihláška podána u insolvenčního soudu nebo odevzdána orgánu, který má povinnost ji insolvenčnímu soudu doručit, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení neuspokojí, a že Věřitel podal přihlášku své pohledávky k poštovní přepravě 4.3.2011, tj. po lhůtě stanovené v Usnesení.

Závěr insolvenčního soudu o opožděném podání odvolatelovy přihlášky pohledávky je věcně správný. Tento závěr ostatně Věřitel ani nezpochybňoval, avšak namítal, že neměl v rozhodující době přístup k internetu, že odmítnutí přihlášky jeho pohledávky považuje za nespravedlivé, a proto navrhoval, aby mu bylo zmeškání lhůty prominuto; jeho odvolací argumentace však neobstojí. Koncepce InsZ je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Se zřetelem k tomu zákon též stanoví jako zásadu doručování soudních rozhodnutí (předvolání, vyrozumění či jiných písemností) tzv. zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se pojí účinky doručení (§ 71 odst. 1 a 2 InsZ-tzv. doručení vyhláškou). Uvedené platí, i když písemnost byla doručována zvlášť ve smyslu § 75 InsZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud). Rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení ovšem-jak již výše řečeno-nabývají účinnosti již okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 InsZ).

Věřitelé jsou oprávněni přihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli až v průběhu lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, která představuje konečnou (propadnou) lhůtu k podání přihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenčního řízení, a to i kdyby insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1, § 173 odst. 1 InsZ). Zahájení insolvenčního řízení insolvenční soud oznamuje dle § 101 InsZ vyhláškou zveřejněnou na jeho úřední desce a v insolvenčním rejstříku. V daném případě byla vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení, již soud dle § 110 odst. 2 InsZ spojil s výzvou k podávání přihlášek věřitelů, zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 20.12.2010. Zvlášť soud vyhlášku doručuje jen stávajícím účastníkům řízení, známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle § 430 InsZ a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 InsZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku soud doručuje pouze vyhláškou postupem dle § 71 odst. 1 InsZ; zvlášť je dle § 138 InsZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (podle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 InsZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 InsZ. Mezi tyto osoby však odvolatel nepatří. Proto mu rozhodnutí o úpadku, stejně jako vyhláška oznamující zahájení insolvenčního řízení, nebyly zvlášť doručovány.

Z uvedeného je zřejmé, že odvolatel pokud by řádně pečoval o svou pohledávku, ji mohl přihlásit do insolvenčního řízení již 20.12.2010, takže měl dostatek času do 14.2.2011 si ověřit, zda-li neprobíhá insolvenční řízení ve věci jeho dlužníka a jde jen k jeho tíži, že v průběhu této doby si neověřil u veřejně přístupného internetu (zejména ve veřejných knihovnách), zda není ve věci jeho dlužníka vedeno insolvenční řízení, a přihlášku pohledávky nepodal včas; jeho námitka, že neměl v rozhodnou dobu přístup k internetu (po dobu delší než 30 dnů), se tak jeví jako účelová. Správný závěr insolvenčního řízení týkající se odmítnutí přihlášky pohledávky Věřitele pak je nezvratný i z toho důvodu, že ustanovení § 83 InsZ zapovídá prominutí zmeškání lhůty. Věřiteli napadeným usnesením pohledávka za dlužníkem nezaniká, avšak nemůže ji uplatnit v rámci probíhajícího insolvenčního řízení.

Za této situace soud prvního stupně postupoval správně, když odvolatelovu přihlášku dle § 185 InsZ odmítl, a proto odvolací soud dle § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 9. května 2011

JUDr.Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová