3 VSPH 47/2013-A-14
KSPH 40 INS 25266/2012 3 VSPH 47/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Hlukách 11, adresa pro doručování Křížov 35, okres Příbram, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 25266/2012-A-8 ze dne 29.listopadu 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 25266/2012-A-8 ze dne 29.listopadu 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužníka s návrhem na povolení oddlužení.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že mu byl 16.10.2012 doručen dlužníkův insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Vyšel ze zjištění, že insolvenční návrh neobsahoval seznam majetku, seznam závazků, seznam jeho zaměstnanců a listiny dokládající dlužníkův úpadek. Usnesením č.j. KSPH 40 INS 25266/2012-A-7 z 18.10.2012 proto dlužníka vyzval podle § 128 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) k doplnění listin ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy. Konstatoval, že výzva byla dlužníkovi doručena 24.10.2012 a lhůta uběhla 31.10.2012 marně. Cituje ustanovení § 3, § 103, § 104 dospěl k závěru, že pro nedostatek výše uvedených listin nelze v insolvenčním řízení pokračovat, a proto insolvenční návrh podle § 128 odst. 2 InsZ odmítl. Dlužníka poučil o jeho právu podat nový insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení po právní moci rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu a též o tom, že je třeba insolvenční návrh podat na řádně vyplněném formuláři návrh na povolení oddlužení a že k insolvenčnímu návrhu a návrhu na povolení oddlužení je třeba připojit předepsané přílohy.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a vrátil věc insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Uvedl, že si je vědom nedostatků, jež jeho podání obsahovalo, avšak ve stanovené lhůtě nebyl schopen návrh doplnit, neboť mu v tom bránily potíže s oceněním nemovitosti a získání všech nezbytných podkladů od věřitelů. Dlužník též zdůraznil, že má šanci od začátku roku 2013 získat nové zaměstnání s vyšším příjmem a že tehdy bude mít také k dispozici pro oddlužení nezbytné doklady.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) InsZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 a 2 InsZ musí být kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 InsZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku"), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků"), seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (§ 104 odst. 2 InsZ). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 InsZ).

Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 InsZ).

Podle § 128 odst. 2 InsZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník se insolvenčním návrhem doručeným insolvenčnímu soudu 16.10.2012 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku s návrhem na povolení oddlužení. Dlužník nepřipojil k insolvenčnímu návrhu seznamy a listiny vyžadované zákonem. Usnesením č.j. KSPH 40 INS 25266/2012-A-7 z 18.10.2012 insolvenční soud vyzval dlužníka ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení k doplnění insolvenčního návrhu o seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců s poučením o jejich náležitostech, dále vyzval dlužníka k doplnění návrhu na povolení oddlužení, aby měl náležitosti podle § 391 a § 392 InsZ a čestné prohlášení o tom, zda podniká a zda závazky pochází z podnikatelské činnosti. Zároveň poučil dlužníka o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě insolvenční návrh doplněn postupem podle § 128 odst. 2 InsZ, odmítne jej a bude-li insolvenční návrh bezvadný, avšak nebude doplněn návrh na povolení oddlužení, že v případě zjištění dlužníkova úpadku bude odmítnut a na jeho majetek prohlášen konkurs. Ve stanovené lhůtě dlužník výzvě insolvenčního soudu nevyhověl.

Výzvě soudu mohl dlužník vyhovět jen tím, že by předložil seznam majetku a závazků s náležitostmi, které mu přesně a v souladu se zákonem insolvenční soud ve svém usnesení vymezil ve stanovené lhůtě, případně prodloužené lhůtě poskytnuté soudcem na základě dlužníkovy žádosti. Dlužník ovšem, ač řádně poučen, výzvě insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě, o jejíž prodloužení nepožádal, nevyhověl; nesplnil tak povinnost stanovenou § 104 InsZ, neboť k insolvenčnímu návrhu nepřipojil zákonem požadované seznamy opatřené předepsanými náležitostmi.

Vady insolvenčního návrhu může navrhovatel odstranit, jen dokud insolvenční soud nevydá usnesení o odmítnutí návrhu podle § 128 InsZ, a proto i když by dlužník tyto nedostatky odstranil za odvolacího řízení, neboť ke svému odvolání připojil seznamy svého majetku a závazků, takové doplnění již nemá z hlediska posouzení věcné správnosti napadeného usnesení žádného významu. K námitce dlužníka, že nemohl ve lhůtě požadované seznamy předložit z osobních důvodů, insolvenční soud nemohl přihlédnout, neboť lhůta k předložení výše uvedených listin k dlužníkově žádosti nebyla prodloužena.

Soud prvního stupně tedy rozhodl správně, jestliže insolvenční návrh dlužníka podle § 128 odst. 2 InsZ odmítl. Věcně správné rozhodnutí odvolací soud proto podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 28.února 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová