3 VSPH 463/2011-P4-10
MSPH 78 INS 8534/2010 3 VSPH 463/2011-P4-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka BASE CAMP, s.r.o. se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8-Karlín, identifikační číslo 27628272, o odvolání věřitele IBC-Středisko mezinárodního obchodu, a.s. se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, zast. Mgr. Romanem Pečenkou, advokátem se sídlem Na Florenci 7-9, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 8534/2010-P4-4 ze dne 10. února 2011,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 8534/2010-P4-4 ze dne 10. února 2011 se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 78 INS 8534/2010-P4-4 ze dne 10.2.2011 rozhodl, že bere na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky č. 4 věřitele č. 4 IBC-Středisko mezinárodního obchodu, a.s. (dále též jen odvolatel) ze dne 25.8.2010 ve výši 79.904,12 Kč (příslušenství pohledávky č. 4) a zpětvzetí uplatněného zajištění pohledávky č. 5, a že v rozsahu částečného zpětvzetí přihlášky, tj. ohledně částky 79.904,12 Kč, právní mocí usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí s tím, že nadále se tohoto řízení účastní s pohledávkou ve výši 2,341.577,68 Kč.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že na přezkumném jednání konaném dne 10.2.2011 vzal právní zástupce odvolatele částečně zpět přihlášku č. 4, podanou soudu dne 25.8.2010, a to ve výši 79.904,12 Kč představující příslušenství pohledávky č. 4, a zároveň vzal zpět uplatněné zajištění pohledávky č. 5. Proto soud dle § 184 insolvenčního zákona (dále jen IZ) vzal toto částečné zpětvzetí odvolatelovy přihlášky na vědomí a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Městského sodu v Praze se odvolatel včas odvolal. Namítal, že při přezkumném jednání konaném dne 10.2.2011 insolvenční správkyně (dále též jen správkyně) popřela pořadí-právo na uspokojení ze zajištění-jeho přihlášené pohledávky č. 4 (představující dlužné nájemné spolu se smluvními úroky z prodlení) a pohledávky č. 5 (představující úrok z prodlení z následně započteného dlužného nájemného). Ohledně části pohledávky č. 4 ve výši 79.904,12 Kč (úroku z prodlení) správkyně namítala, že zajištění majetku se nevztahuje na smluvní pokutu, tedy na smluvní úrok, neboť se nejedná o příslušenství pohledávky . I když odvolatel tento názor nesdílí, ve snaze o smírné řešení věci se vzdal uplatněného zajištění části pohledávky č. 4 ve výši 79.904,12 Kč a zajištění celé pohledávky č. 5 ve výši 36.526,77 Kč s tím, že tyto nadále uplatňuje jako nezajištěné. Odvolatel se tedy nevzdal části pohledávky č. 4 ve výši 79.904,12 Kč, jak o tom soud -P4 v napadeném usnesení rozhodl, ale pouze onoho zajištění. To bylo také zaznamenáno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek, který po přezkumném jednání správkyně vyhotovila a v němž uvedla, že pohledávka je zjištěna ve výši 468.567,72 Kč + 116.430,89 Kč bez práva na uspokojení ze zajištění, a že pohledávka zůstala sporná ve výši 1,836.483,19 Kč co do pořadí. Proto odvolatel žádá, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a rozhodl, že se bere na vědomí zpětvzetí uplatněného zajištění části pohledávky č. 4 ve výši 79.904,12 Kč a pohledávky č. 5.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 184 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí. Podle § 187 IZ pro část přihlášené pohledávky platí postup podle § 184 a 186 obdobně.

Podle § 192 odst. 2 IZ v rozhodném znění (ve znění účinném do 30.3.2011) věřitel může až do přezkoumání jím přihlášené pohledávky, dokud jeho pohledávka nebyla zjištěna nebo účinně popřena, měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí. Ve smyslu § 195 IZ je pořadím pohledávky míněno i právo na její uspokojení ze zajištění.

Z citovaných ustanovení plyne, že zpětvzetím přihlášky pohledávky dle § 184 IZ, s nímž se pojí zánik účasti věřitele v insolvenčním řízení (pokud jeho předmětem nezůstává jiná jeho přihlášená pohledávka), je samozřejmě míněn jedině úkon, jímž věřitel bere zpět svoji přihlášenou pohledávku (či její část). Jinou věcí je dispozice s uplatněným pořadím pohledávky. Jestliže věřitel dá najevo, že nadále neuplatňuje právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění (tj. vzdá se tohoto práva a nadále požaduje uspokojení pohledávky jako nezajištěné), jde pouze o změnu uplatněného pořadí pohledávky dle § 192 IZ, nikoli o zpětvzetí přihlášky v režimu § 184 IZ (i kdyby věřitel svůj úkon takto-nepřiléhavě-formuloval). Tuto dispozici s právem na uspokojení ze zajištění může insolvenční soud reflektovat pouze-a ovšem v zájmu transparentnosti stavu řízení velmi vhodně-dohledovým (deklaratorním) rozhodnutím. Odvolací soud je přitom přesvědčen o tom, že věřitelova dispozice s pořadím pohledávky, zvláště má-li jít o úkon, jímž věřitel neuplatňuje výhodnější pořadí, ale naopak se vzdává práva na uspokojení pohledávky ze zajištění, je možná i po přezkoumání pohledávky. Ostatně nové znění § 192 IZ (účinné od 31.3.2011) již v odstavci 4 možnost změny pořadí přihlášené pohledávky k okamžiku jejího přezkoumání neváže.

Je tedy zřejmé, že napadené usnesení nemá právní oporu v části, v níž soud prvního stupně rozhodl o zpětvzetí práva na uspokojení pohledávky ze zajištění dle § 184 IZ. Ve zbytku, jímž soud vzal na vědomí zpětvzetí části odvolatelovy pohledávky č. 4-přihlášeného příslušenství ve výši 79.904,12 Kč, toto rozhodnutí obstojí jen pokud odvolatel nepochybný projev vůle k tomuto zpětvzetí skutečně učinil. K takovému závěru však zatím vzhledem k okolnostem věci dospět nelze.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení 6 pohledávek za dlužníkem v celkové výši 2,421.481,80 Kč (přihláška P4), z toho pohledávky v celkové výši 468.567,72 Kč jako nezajištěné, zbývající pohledávky ve výši 1,952.914,08 Kč přihlásil jako zajištěné zástavním právem k movitým věcem nájemce-dlužníka (uvedeným -P4 v protokolu o soupisu movitých věcí ze 14.6.2010), jež mu mělo dle § 672 občanského zákoníku. Těmito zajištěnými pohledávkami je jednak pohledávka č. 4 v celkové výši 1,916.387,31 Kč sestávající z jistiny (dlužné nájemné) ve výši 1,836.483,19 Kč a příslušenství (úroků z prodlení) ve výši 79.904,12 Kč, a dále pohledávka č. 5 ve výši 36.526,77 Kč představující úroky z prodlení z jistiny (dlužného nájemného, které zaniklo započtením).

Dne 10.2.2011 se konalo přezkumné jednání, jehož se za odvolatele zúčastnil jeho shora označený právní zástupce. Podkladem pro přezkoumání přihlášených pohledávek byl správkyní zpracovaný seznam přihlášených pohledávek zveřejněný dne 8.2.2011 v insolvenčním rejstříku. V tomto seznamu insolvenční správkyně vyznačila svoje stanovisko k přihlášeným pohledávkám odvolatele tak, že žádnou z nich nepopírá co do pravosti či výše (tedy že je uznává v celkové výši 2,421.481,80 Kč), a že toliko u pohledávek č. 4 (v celkové výši 1,916.387,31 Kč) a u pohledávky č. 5 (ve výši 36.526,77 Kč) popírá jejich pořadí-uplatněné právo na uspokojení ze zajištění.

Po zahájení přezkoumání přihlášených pohledávek podle jejich seznamu zpracovaného správkyní soud v protokolu o přezkumném jednání uvedl: Věřitel č. 4 před ukončením přezkumu své pohledávky uvedl ústně do protokolu, že opravuje svoji přihlášenou pohledávku tak, že bere zpět příslušenství pohledávky č. 4, které bylo vyčísleno ve výši 79.904,12 Kč, že bere zpět zajištění pohledávky evidované pod č. 5 . Další průběh přezkoumání zaznamenal takto: Ostatní pohledávky přezkoumány s následujícím výsledkem: insolvenční správce popřel-věřitel č. 4, přihláška č. 4 co do pořadí, protože podle správkyně není tato pohledávka zajištěna . Následující údaje se týkají stanoviska správkyně k pohledávkám dalších věřitelů.

Do upraveného seznamu přihlášených vyhotoveného dle § 197 odst. 1 IZ a zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 10.2.2011 insolvenční správkyně zapsala výsledek přezkoumání pohledávek věřitele následovně: Pohledávka zjištěna ve výši 0,-Kč s právem zajištěného věřitele na uspokojení ze zajištěného majetku Pohledávka zjištěna ve výši 468.567,72 Kč + 116.430,39 Kč = 584.998,61 Kč bez práva zajištěného věřitele na uspokojení ze zajištěného majetku Pohledávka zůstala sporná ve výši 1,836.483,19 Kč-popřeno pořadí-nezajištěná nepřednostní pohledávka .

Jakkoli u procesního úkonu zpětvzetí přihlášky pohledávky učiněného ústně při jednání není (na rozdíl od úkonů uvedených v § 41b o.s.ř. ) zapotřebí, aby ho věřitel výslovně potvrdil nebo jinak stvrdil, a přestože odvolatel na přezkumném jednání nevznesl námitky k protokolaci jeho průběhu, tedy ani k tomu, jak soud zaznamenal jeho zpětvzetí přihlášky, shora popsané okolnosti věci vzbuzují vážnou pochybnost o tom, zda soud vskutku interpretoval odvolatelův ústní úkon v souladu s jeho navenek projevenou vůlí. Za situace, kdy ve zpracovaném seznamu přihlášených pohledávek, se kterým byl odvolatel seznámen, dala správkyně předběžně najevo, že žádnou z jeho pohledávek nehodlá popírat co do pravosti nebo výše (tedy ani pohledávku příslušenství ve výši 79.904,12 Kč pod č. 4), a že popření hodlá směřovat toliko k uplatněnému právu na uspokojení ze zajištění pohledávek č. 4 a č. 5, postrádá logiku postupu, kterým by odvolatel ohledně části pohledávky č. 4-namísto vyjádření se ke zpochybňovanému právu na její uspokojení ze zajištění (jak to učinil u pohledávky č. 5)-zcela ustoupil od přihlášky této pohledávky, jejíž existence a výše správkyní popírána nebyla. -P4

Odhlédnuto od toho, že vzal-li odvolatel některou z přihlášených pohledávek či její část zpět, mohl insolvenční soud pokračovat v přezkoumání jeho pohledávek až po rozhodnutí o tomto zpětvzetí, další postup správkyně nenasvědčuje tomu, že ona sama obsah odvolatelova ústního úkonu, jemuž byla přítomna, interpretovala tak, jak ho soud v protokolu uvedl. Její následné stanovisko k pohledávkám odvolatele je značně neurčité, pokud podle protokolu má jít o popření pořadí přihlášky č. 4, aniž by bylo uvedeno, které z přihlášených 6 pohledávek se týká. V upraveném seznamu přihlášených pohledávek ovšem správkyně výsledek přezkumného jednání zapsala tak, že z odvolatelových pohledávek je sporná-toliko co do pořadí-pohledávka ve výši 1,836.483,19 Kč (což odpovídá jistině pohledávky č. 4), a že bez práva na uspokojení ze zajištění pohledávky jsou zjištěny pohledávky ve výši 468.567,72 Kč a dále ve výši 116.430,39 Kč, která odpovídá součtu příslušenství jistiny pohledávky č. 4 (79.904,12 Kč) a pohledávky č. 5 (36.526,77 Kč). Takovýto výsledek přezkumu zjevně nekoresponduje se zpětvzetím příslušenství pohledávky č. 4 ve výši 79.904,12 Kč, z nějž soud v napadeném usnesení vycházel, nýbrž s odvolatelovým vzdáním se práva na uspokojení této pohledávky ze zajištění (a týmž jeho úkonem učiněným ve vztahu k pohledávce č. 5), tedy souhlasí s tím, jak odvolatel svůj úkon učiněný při přezkumném jednání ve svém odvolání interpretuje.

Za popsaného stavu věci je tudíž zapotřebí, aby soud prvního stupně ve smyslu výše uvedeného znovu (dle potřeby s vyžádáním stanoviska odvolatele a správkyně) řádně zhodnotil všechny okolnosti, jež jsou pro závěr o obsahu odvolatelova úkonu, který při přezkumném jednání ohledně svých přihlášených pohledávek učinil, a pro rozhodnutí o něm podstatné. To při vědomí toho, že pouhé vzdání se práva na uspokojení pohledávky ze zajištění může být-jak již řečeno-reflektováno jen dohledovým rozhodnutím, jež se nikterak nedotýká účasti věřitele v insolvenčním řízení, a také se zřetelem k tomu, že výsledek přezkumného jednání vyznačený v upraveném seznamu přihlášených pohledávek nemůže být se skutečným stavem věci v rozporu. Je-li-li tomu tak, insolvenční soud se musí postarat o zjednání nápravy. Při svém dalším postupu ve věci soud také vezme v úvahu poslední písemné podání odvolatele ze dne 9.3.2011 (P4-6), jímž se vzdává práva na uspokojení ze zajištění ohledně jistiny pohledávky č. 4 ve výši 1,836.483,19 Kč.

Z těchto důvodů odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. napadené rozhodnutí zrušil a dle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 4. listopadu 2011 JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva