3 VSPH 46/2013-P4-7
KSUL 79 INS 9189/2012 3 VSPH 46/2013-P4-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Jozef anonymizovano , anonymizovano , bytem v Žatci, Volyňských Čechů 2663, o odvolání věřitele: Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 9189/2012-P4-2 ze dne 23.listopadu 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 9189/2012-P4-2 ze dne 23. listopadu 2012 se m ě n í tak, že přihláška pohledávky insolvenčního věřitele Hypoteční banka, a.s. se neodmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (dále insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky věřitele Hypoteční banky, a.s., IČO 13584324 (dále Věřitel) ve výši 1.468.223,57 Kč (bod I. výroku) a vyslovil, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 79 INS 9189/2012-A-12 zjistil dlužníkův úpadek a současně vyzval jeho věřitele, kteří tak dosud neučinili, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, zároveň poučil dlužníkovy věřitele o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nebude přihlížet a jejich pohledávky v insolvenčním řízení uspokojovat. Vyšel ze zjištění, podle něhož citované usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 3.8.2012, Věřitel doručil přihlášku své pohledávky ve výši 1.468.223,57 Kč 19.11.2012 a že byla podána k poštovní přepravě 16.11.2012.

Cituje ustanovení § 173 a § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) insolvenční soud dospěl k závěru, že Věřitel by podal přihlášku pohledávky včas, jen byla-li by mu doručena nejpozději 3.9.2012. Protože Věřitel podal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě až 16.11.2012 a ta mu byla doručena 19.11.2012, insolvenční soud uzavřel, že přihláška pohledávky nebyla podána včas, a proto k ní nelze přihlížet. V důsledku toho postupoval podle § 185 InsZ, přihlášku pohledávky odmítl s tím, že účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška pohledávky neodmítá. Namítl, že dlužník byl uveden v insolvenčním rejstříku pod označením Jozef anonymizovano , to je shodně, jak se dlužník označil v kolonce příjmení v návrhu na povolení oddlužení, avšak v kolonce potvrzení úředního ověření podpisu dlužníka je uvedeno, že návrh podepsal Jozef anonymizovano . Uvedl, že disponuje denními automatizovanými výstupy z databáze insolvenčního rejstříku prostřednictvím služby ISIR, je dbalý svých práv a povinností, avšak nemohl svou pohledávku za dlužníkem přihlásit do insolvenčního řízení včas, neboť skutečnost, že je s dlužníkem vedeno insolvenční řízení, nebyla zjistitelná. Zdůraznil, že pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení obratem poté, co mu sám dlužník tuto skutečnost sdělil, až 19.11.2012. Poznamenal, že nadále je dlužník v insolvenčním rejstříku označen jako Jozef anonymizovano , je takto označen i v protokolu o přezkumném jednání, zatímco z přístupných dokumentů plyne, že insolvenční správce dlužníka označuje jako Jozef anonymizovano (upravený seznam pohledávek a zpráva insolvenčního správce z 12.9.2012). Se závěrem insolvenčního soudu proto vyjádřil nesouhlas a požadoval, aby jeho přihláška pohledávky byla přezkoumána a bylo s ní zacházeno, jako kdyby byla podána včas. Odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. KSPL 20 INS 4784/2010, 2 VSPH 1013/2010-P8-7 z 19.1.2011, podle něhož nesprávné zadání dlužníka v insolvenčním rejstříku nemůže být přičítáno k tíži jeho věřitelů.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ InsZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 419 odst. 1 InsZ insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (Ministerstvo) ve smyslu zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (jedním z více systémů), přístupným na internetu a je na něm založena zákonná koncepce informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení.

Údaje o osobě, které se povinně zapisují do insolvenčního rejstříku, jmenovitě do seznamu dlužníků (§ 420 InsZ), vychází z identifikátorů osob (ustanovení § 16 až § 26 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů).

Podle § 420 InsZ je-li dlužník fyzickou osobou, která nepodniká, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a nemá-li rodné číslo, datum narození (odst. 1). Údaje podle odstavce 1 zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku; není-li mu některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo (odst. 3). Tento zápis provádí soud z úřední povinnosti a podle stavu zápisu v informačním systému; nesprávné údaje v podáních účastníků soud ověřuje, nepřebírá je a uvádí v insolvenčním rejstříku jen údaje správné, zjištěné z informačních systémů veřejné správy, ve kterých má být lustrovaná osoba evidována. Jinak řečeno potřebné údaje, jež se v insolvenčním rejstříku zveřejňují podle citovaného ustanovení, je povinen zveřejnit, i když se z obsahu insolvenčního návrhu nepodávají; v takovém případě si je soud obstará z příslušných informačních registrů. Povinnosti soudu zapisovat z úřední povinnosti do insolvenčního rejstříku identifikátory dlužníka odpovídá právo osob, které jsou na správnost údajů zapisovaných do insolvenčního rejstříku odkázány, ve svých právních poměrech vycházet z toho, že stav údajů identifikujících osobu dlužníka v insolvenčním rejstříku odpovídá zákonu.

Lhůta k podání přihlášky pohledávky věřitele počne běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníkovi byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, které je ve smyslu § 420 odst. 1 InsZ součástí informačního systému spravovaného Ministerstvem, a závěr o opožděném podání přihlášky může obstát jen za situace, kdy věřitel prostřednictvím automatického vyhledávání v systému veřejného insolvenčního rejstříku měl možnost na základě vyhledávacích identifikátorů, tj. i na základě příjmení a jména dlužníka, zjistit, že je vedeno insolvenční řízení s dlužníkem a posléze sledovat jeho průběh.

Z insolvenčního spisu plyne, že ve formuláři návrhu na povolení oddlužení dlužník uvedl v kolonce příjmení anonymizovano a že vyhláškou č.j. KSUL 79 INS 9189/2012-A-3 ze 17.4.2012 insolvenční soud oznámil v 9:32 hod., že bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka: Jozef anonymizovano , r.č. 780524/8198, Volyňských Čechů 2663, 438 01 Žatec. Usnesením č.j. KSUL 79 INS 9189/2012-A-12 ze 3.8.2012 insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka Jozefa anonymizovano , anonymizovano , bytem v Žatci, Volyňských Čechů 2663, povolil řešení úpadku oddlužením, ustanovil dlužníkovi insolvenčního správce a vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku, tj. 3.8.2012. Zároveň věřitele, kteří tak dosud neučinili, vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku podali přihlášky svých pohledávek za dlužníkem s tím, že lhůta k podání přihlášky je zachována, je-li nejpozději posledního dne lhůty podána u insolvenčního soudu nebo odevzdána orgánu, který má povinnost ji insolvenčnímu soudu doručit. Zároveň je poučil o tom, že k opožděně podaným přihláškám nebude přihlížet a pozdě uplatněné pohledávky v insolvenčním řízení uspokojovat.

Věřitel přihlásil svou pohledávku 1.468.223,57 Kč za dlužníkem přihláškou doručenou insolvenčnímu soudu 19.11.2012, zatímco poslední den lhůty připadl na 3.9.2012, kdy nejpozději mohli dlužníkovi věřitelé podat přihlášky svých pohledávek za dlužníkem přímo v podatelně insolvenčního soudu nebo k poštovní přepravě.

Odvolací soud zjistil, že vyhledání dlužníka v insolvenčním rejstříku nebrání neuvedení čárky v příjmení nad samohláskou. Shodný výstup z insolvenčního rejstříku poskytne systém ISIR například jak při zadání dlužníka Novák František, tak Novak František. V tomto směru nelze přitakat Věřiteli, že nemohl vylustrovat osobu dlužníka podle zveřejněných údajů. V případě dlužníka však odvolací soud 21.8.2013 při zadání označení dlužníka Jozef anonymizovano , tak i Jozef anonymizovano sice obdržel shodný výstup, avšak se závěrem, že v insolvenčním rejstříku tento dlužník evidován není.

Jelikož Věřitel nemá v dané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, tak je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku a jejich správnost. Pak ovšem platí, že lhůta k podání přihlášky pohledávky počala věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníkovi byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna na základě údajů, které je insolvenční soud povinen zapsat do insolvenčního rejstříku. V posuzované věci však na základě uvedených vyhledávacích kriterií, tj. jména a příjmení dlužníka, Věřitel nemohl zjistit,

že s dlužníkem je vedeno insolvenční řízení a nelze mu tento postup přičítat k tíži. Lhůta 30 dnů k podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení pak dosud nemohla Věřiteli uplynout.

Z uvedeného je zřejmé, že závěr insolvenčního soudu o opožděnosti podání věřitelovy přihlášky pohledávky není správný. Odvolací soud proto rozhodnutí insolvenčního soudu změnil podle § 220 odst. 1 písm. a) za užití § 167 odst. 2 o.s.ř. tak, že přihláška věřitelovy pohledávky se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 22. srpna 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová