3 VSPH 459/2012-A-10
KSPL 56 INS 5010/2012 3 VSPH 459/2012-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Alexandra Palaščáková, nar. 25.4.1959, bytem v Karlových Varech, Chelčického 11, zahájené k návrhu navrhovatele: CUPROSAN, spol. s r.o. se sídlem v Ostravě-Přívozu, Slovenská 1085/1a, IČO 25168380, zast. Mgr. Matějem Kopřivou, advokátem se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách, 28. října 219/438, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. března 2012, č.j. KSPL 56 INS 5010/2012-A-5,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. března 2012, č.j. KSPL 56 INS 5010/2012-A-5, se p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenční soud) zastavil insolvenční řízení (bod I. výroku), vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku) a navrhovateli uložil ve lhůtě tří dnů od právní moci rozhodnutí zaplatit na jeho označený účet soudní poplatek ve výši 2.000,--Kč (bod III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno podáním insolvenčního návrhu z 28.2.2012, doručeného mu 1.3.2012. Vyšel ze zjištění, podle něhož pod sp.zn. KSPL 56 INS 16802/2011 insolvenčního soudu je vedeno insolvenční řízení, k němuž navrhovatel přistoupil podle § 107 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), na základě insolvenčního návrhu z 25.10.2011, o němž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto (jednání nařízeno na 5.3.2012).

Cituje ustanovení § 7, § 103 InsZ a § 83 občanského soudního řádu (o.s.ř.) dospěl k závěru, že v insolvenčním řízení není splněna procesní podmínka, že neprobíhá o návrhu jiné insolvenční řízení se shodným předmětem a na základě shodného skutkového stavu. Naopak uvedl, že projednání věci brání překážka věci zahájené a projednávané pod sp.zn. KSPL 56 INS 16802/2011 (také druhé insolvenční řízení), a proto insolvenční řízení podle § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil. Výrok o nákladech řízení odůvodnil ustanovením § 146 odst. 2 o.s.ř. při respektování skutečnosti, že dlužníkovi, který zastavení řízení nezavinil, žádné náklady řízení nevznikly. Výrok o povinnosti zaplatit soudní poplatek odůvodnil ustanovením § 4 odst. 1 písm.e) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (SoudP) ve výši podle položky 4 odst. 1 písm.c) Sazebníku poplatků, tj. přílohy SoudP.

Toto usnesení napadl navrhovatel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a insolvenční návrh z 28.2.2012 připojil do řízení vedeného u insolvenčního soudu pod sp.zn. KSPL 56 INS 16802/2011, neboť řízení je zatíženo vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a insolvenční návrh posoudil nesprávně po právní stránce.

Namítl, že insolvenční návrh byl adresován ke sp.zn. KSPL 56 INS 16802/2011 a že insolvenční soud neměl žádný důvod, aby mu přiznal účinky zahájení dalšího insolvenčního řízení, když z jeho obsahu plynou důvody jeho podání. Zopakoval, že původně podal insolvenční návrh z 25.10.2011, v němž svou věcnou legitimaci opíral o pohledávku za dlužnicí ve výši 62.494,--Kč, jejíž přihlášku k návrhu připojil, a konstatoval, že insolvenční soud správně tento návrh posoudil jako přistoupení k již zahájenému insolvenčnímu řízení vedenému pod sp.zn. KSPL 56 INS 16802/2011 podle § 107 InsZ. Uvedl, že přihlášku pohledávky 62.494,--Kč vzal zpět poté, co mu ji dlužnice uhradila, a že insolvenční soud o něm usnesením č.j. KSPL 56 INS 16802/2011-P3-4 z 3.1.2012 rozhodl tak, že vzal na vědomí zpětvzetí této pohledávky a uvedl, že účast věřitele v insolvenčním řízení končí jeho právní mocí. V důsledku toho podal nový insolvenční návrh z 28.2.2011, zřetelně jej adresoval do řízení vedeného pod sp.zn. KSPL 56 INS 16802/2011 s tím, že nově opíral svou věcnou legitimaci o pohledávku za dlužnicí ve výši 16.284,--Kč a uvedl i jiné další věřitele dlužnice, jež uvedl v původním insolvenčním návrhu. Dovozoval, že tento nový insolvenční návrh měl insolvenční soud posoudit podle § 107 InsZ jako přistoupení k návrhu, neboť jeho účast v druhém insolvenčním řízení byla ukončena zmíněným usnesením insolvenčního soudu. Zdůraznil, že i kdyby jeho účast v druhém insolvenčním řízení nadále trvala, plynulo z jeho podání z 28.2.2011, že se obsahově nejedná o insolvenční návrh, nýbrž o doplnění původního insolvenčního návrhu, když na jeho základě došlo ke změně skutkového základu, neboť nadále opíral svou věcnou legitimaci o jinou pohledávku než původně. Doplnil, že svým postupem, kdy insolvenční návrh z 28.2.2012 vyčlenil do samostatného řízení, insolvenční soud způsobil, že jeho původní insolvenční návrh ztratil své opodstatnění, neboť tvrzená pohledávka ve výši 62.494,--Kč již zanikla splněním.

Odvolací soud z podnětu podaného odvolání přezkoumal napadené usnesení včetně předcházejícího řízení a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 7 odst. 1 InsZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 97 insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu (odst. 1). Insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží (odst. 2). Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník (odst. 3).

Podle § 107 InsZ další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele (odst. 1). Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení (odst. 2).

Podle § 129 InsZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu (odst. 1). Věřitel, který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla (odst. 2).

Podle § 130 InsZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí (odst. 1). Je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět (odst. 2).

Podle § 83 odst. 1 o.s.ř. zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení. Jedná se o tzv. překážku litispendence, jednu z podmínek řízení, v níž je vyjádřen zákaz, aby současně probíhalo více řízení buď o téže věci, nebo i v jiné věci, týká-li se sice různých žalobců, ale stejného předmětu řízení a téhož žalovaného. O překážku litispendence však nejde, nejsou-li s návrhem na zahájení řízení, která byla podána poté, co již o téže věci, jednání či stavu bylo zahájeno jiné řízení, spojeny účinky zahájení řízení, neboť se takový návrh podle zákona považuje za přistoupení ke dříve zahájenému řízení.

Podle § 104 o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví (odst. 1). Jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Odvolací soud zjistil, že na základě insolvenčního návrhu z 16.9.2011 podaného společností UNILEASING, a.s., doručeného insolvenčnímu soudu 19.9.2011, bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice Alexandry Palaščákové vedené pod sp.zn. KSPL 56 INS 16802/2011. K tomuto insolvenčnímu řízení dle § 107 odst. 1 InsZ přistoupil odvolatel insolvenčním návrhem z 25.10.2011 podaným proti téže dlužnici, jenž byl insolvenčnímu soudu doručen téhož dne elektronicky a originál 27.10.2011. K tomuto návrhu byla připojena plná moc k zastupování odvolatele Mgr. Matějem Kopřivou z 18.10.2011. Odvolatel zároveň podal přihlášku své pohledávky ve výši 62.494,--Kč, kterou podáním doručeným insolvenčnímu soudu 30.12.2011 vzal zpět a výslovně upozornil na to, že trvá na své pohledávce v celkové výši 834.290,46 Kč podle přihlášky doručené insolvenčnímu soudu 28.12.2011. Usnesením č.j. KSPL 56 INS 16802/2011-P3-4 ze 3.1.2012 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 62.494,--Kč a vyslovil, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení se končí. Přihláškou pohledávky doručenou insolvenčnímu soudu 28.12.2011 odvolatel přihlásil do druhého insolvenčního řízení jednak pohledávku ve výši 16.284,--Kč, jednak ve výši 818.006,46 Kč, již však podáním z 28.2.2012 (označeným jako insolvenční návrh a téhož znění jako insolvenční návrh v projednávané věci) vzal zpět; usnesením č.j. KSPL 56 INS 16802/2011-P14-5 ze 14.3.2012 insolvenční soud vzal toto částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky na vědomí. Usnesením č.j. KSPL 56 INS 16802/2011-A-48 ze 6.3.2012, jež nabylo právní moci 16.3.2012, insolvenční soud zjistil úpadek dlužnice, přičemž jednal s odvolatelem jako s navrhovatelem b) s pohledávkou ve výši 16.284,--Kč poté, co vzal zpět přihlášené pohledávky ve výši 62.494,--Kč a 818.006,46 Kč, a tohoto navrhovatele b) také uvedl v záhlaví uvedeného usnesení.

Dále odvolací soud zjistil, že insolvenčnímu soudu doručil odvolatel dne 1.3.2012 své podání z 28.2.2012 označené jako insolvenční návrh, požadující zjištění úpadku dlužnice. Toto podání obsahuje náležitosti insolvenčního návrhu, včetně ověřeného podpisu insolvenčního navrhovatele a plné moci k zastupování advokátem Mgr. Matějem Kopřivou z 28.1.2012. Obsahuje také zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 818.006,46 Kč a je k němu připojena přihláška téže odvolatelovy pohledávky za dlužnicí, již přihlásil ve druhém insolvenčním řízení v přihlášce pohledávky doručené insolvenčnímu soudu 27.10.2011, totiž pohledávky ve výši 16.284,--Kč z téhož právního důvodu.

Odvolatel nevzal svůj insolvenční návrh ve věci sp.zn. KSPL 56 INS 16802/2011 nikdy zpět. V tomto řízení měl v době zpětvzetí své první pohledávky ve výši 62.494,--Kč přihlášeny pohledávky ve výši 16.284,--Kč a 818.006,46 Kč, přičemž v jeho dalším průběhu vzal zpět přihlášku pohledávky ve výši 818.006,46 Kč; učinil tak podáním, jež obsahovalo jednak zpětvzetí přihlášky pohledávky v této výši, jednak insolvenční návrh. Obě zpětvzetí pohledávek insolvenční soud vzal na vědomí s tím, že ohledně nich již navrhovatel není nadále účastníkem daného řízení. Z časových souvislostí pak plyne, že po celou dobu tohoto druhého insolvenčního řízení byl odvolatel jeho účastníkem nejen jako jeden z insolvenčních navrhovatelů, ale také jako věřitel přihlášené pohledávky za dlužnicí (nejdříve ve výši 62.494,--Kč, nyní ve výši 16.284,--Kč). Pohledávku ve výši 16.284,--Kč přihlásil odvolatel dvakrát, a to poprvé v přihlášce z 27.12.2011 ve druhém insolvenčním řízení, podruhé v přihlášce z 28.2.2012 připojené k projednávanému insolvenčnímu návrhu.

Za popsané procesní situace insolvenční soud naložil s odvolatelovým podáním ze dne 28.2.2012 správně, když je založil do druhého insolvenčního řízení, neboť obsahuje zpětvzetí v něm podané přihlášky pohledávky, a současně toto podání správně posoudil, a pod sp.zn. KSPL 56 INS 5010/2012 založil jako nový insolvenční návrh odvolatele směřující proti dlužnici Alexandře Palaščákové, neboť bylo označeno i formulováno jako insolvenční návrh, bylo opatřeno ověřeným podpisem odvolatele s připojenou plnou mocí k jeho zastupování z jiného data, jež měla plná moc předložená s insolvenčním návrhem z 25.10.2011 ve druhém insolvenčním řízení, a byla k němu podle § 105 InsZ připojena přihláška odvolatelovy pohledávky. Při zjištění, že dříve zahájené insolvenční řízení dlužnice vedené pod sp.zn. KSPL 56 INS 16802/2011, jehož se odvolatel nadále účastní, nebylo dosud pravomocně ukončeno, insolvenční soud tudíž správně dovodil, že pro překážku litispendence v řízení o druhém odvolatelově insolvenčním návrhu z 28.2.2012 vedeném pod sp.zn. KSPL 56 INS 5010/2012 nelze pokračovat, a toto řízení podle § 104 odst. 1 InsZ správně zastavil. Správně pak rozhodl podle § 146 odst. 2 o.s.ř. o náhradě nákladů řízení v situaci, kdy dlužnici, která nezavinila zastavení řízení, žádné náklady řízení nevznikly, i o povinnosti zaplatit soudní poplatek v souvislosti s rozhodnutím o odvolatelově insolvenčním návrhu. Na správnosti napadeného usnesení pak nemůže změnit ani to, že v mezidobí o odvolatelově insolvenčním návrhu bylo v druhém insolvenčním řízení pravomocně rozhodnuto tak, že mu bylo vyhověno.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil. Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. při respektování skutečnosti, že v odvolacím řízení úspěšnému dlužníkovi žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení, a to k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 27. dubna 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva