3 VSPH 458/2012-B-43
KSHK 42 INS 15745/2010 3 VSPH 458/2012-B-43

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem v Chotěboři, Palackého 328, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 15745/2010-B-33 ze dne 8.března 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 15745/2010-B-33 ze dne 8.března 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) oddlužení dlužníka schválené usnesením č.j. KSHK 42 INS 15745/2010-B-9 ze dne 18.4.2011 (Usnesení), ve znění usnesení č.j. KSHK 42 INS 15745/2010-B-16 ze dne 10.6.2011 a č.j. KSHK 42 INS 15745/2010-B-21 ze dne 21.7.2011 zrušil (bod I. výroku), na dlužníkův majetek prohlásil konkurs s tím, že bude řešen jako konkurs nepatrný (body II. a III. výroku), a deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že Usnesením schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a že první splátka byla stanovena k 25.5.2011. Vyšel ze zjištění z průběžných zpráv insolvenční správkyně Mgr. Ireny Jonákové, že jediným dlužníkovým příjmem je měsíční důchod ve výši 2.730,--Kč poskytovaný mu na základě smlouvy o důchodu z 19.1.2011, z něhož je hrazena odměna a hotové výdaje insolvenční správkyně, částečně uspokojováno výživné na nezletilou dlužníkovu dceru, a že věřitelům na uspokojení jejich pohledávek se nedostalo žádného plnění. Uvedl, že při informativním výslechu (16.1.2012) dlužník vysvětlil, že se snaží najít nové zaměstnání a že má přislíben nástup do pracovního poměru ve školském zařízení k 1.2.2012, a proto mu z uvedeného důvodu uložil, aby ve lhůtě do 10.2.2012 doložil kopii pracovní smlouvy včetně platového výměru a současně ho poučil o tom, že nebude-li pracovní smlouva ve lhůtě předložena, schválené oddlužení zruší. Konstatoval, že dlužník novou pracovní smlouvu nepředložil, a proto cituje ustanovení § 418 odst. 1 písm.a) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (InsZ), schválené oddlužení zrušil a zároveň rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, a to v režimu nepatrného konkursu, neboť dlužník je fyzickou osobou nepodnikatelem [§ 314 odst. 1 písm.a) InsZ].

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, jež k výzvě odvolacího soudu doplnil tak, že nesouhlasí se zrušením oddlužení plněním splátkového kalendáře a žádal o přepočítání splátek a pokračování ve splátkách, neboť od května 2012 jim bude schopen dostát.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Dle § 395 odst. 1 InsZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 418 InsZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm.c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odst. 1 písm.a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Podle § 412 odst. 1 InsZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník mimo jiné povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat [písm.a)].

Zjistí-li insolvenční soud v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře, že podstatnou část splátkového kalendáře zjevně nebude možné splnit, resp. že po ztrátě zaměstnání neusiluje o získání příjmu, jež by umožnil plnění splátkového kalendáře (že v jeho rámci nebude dosaženo ani minimální zákonné míry uspokojení nezajištěných věřitelů), rozhodne podle § 418 odst. 1 písm.b), resp. písm.a) InsZ po projednání věci podle odstavce 3 tohoto ustanovení. Důvodem pro zrušení oddlužení podle citovaného ustanovení nemůže být bez dalšího momentální zhoršení příjmové situace dlužníka, jež mu v daném okamžiku neumožňuje poskytovat věřitelům pojatým do splátkového kalendáře plnění v rozsahu potřebném pro jeho celkové řádné splnění. Aby bylo možno uzavřít, že úspěšné završení oddlužení objektivně vzato nelze předpokládat, musí jít o situaci, kdy je zcela zřejmé, že dlužník v časovém prostoru splátkového kalendáře nebude schopen či ochoten současný nepříznivý vývoj procesu oddlužení zvrátit, anebo kdy se mu ani v rozumném časovém horizontu nepodařilo dosáhnout potřebných lepších výdělků či dalších příjmů a není reálná naděje na změnu. K projednání těchto podstatných okolností věci slouží jednání předepsané v odstavci 3 uvedeného ustanovení.

Ze spisu plyne, že insolvenční soud Usnesením schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. V něm dlužníkovi uložil, aby ze svých příjmů po dobu následujících pěti let (nejdéle do úplného zaplacení všech pohledávek) platil označeným 6 nezajištěným věřitelům v určeném poměru prostřednictvím insolvenčního správce vždy k 25. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Dlužníkovu plátci mzdy (GALVOS, spol. s r.o., IČO 48168149) přikázal od doručení usnesení provádět ze mzdy dlužníka nebo jiných příjmů srážky v rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a takto sraženou částku vyplácet k rukám insolvenční správkyně Mgr. Ireny Jonákové; současně soud určil, že první splátka bude provedena ke dni 25.5.2011 z dubnové dlužníkovy mzdy. Františku anonymizovano , nar. 5.3.1937 a Marii anonymizovano , nar. 24.11.1947, oba bytem v Chotěboři, Palackého 328 uložil, aby důchod ve výši 2.730,--Kč, který se zavázali dlužníkovi poskytovat podle smlouvy z 19.1.2011, vypláceli od doručení rozhodnutí k rukám insolvenčního správce. Dále insolvenční soud určil správkyni pro dobu trvání splátkového kalendáře její odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši celkem 900,--Kč měsíčně s tím, že tuto částku si správkyně měsíčně ponechá a ve zbytku zaslané srážky dlužníkovým zaměstnavatelem a důchod nejpozději do 25. dne měsíce poukáže nezajištěným věřitelům v určeném poměru. V odůvodnění Usnesení insolvenční soud citoval obsah ustanovení § 407 InsZ, § 409 InsZ a zejména § 412 InsZ, v němž jsou upraveny povinnosti dlužníka v průběhu plnění splátkového kalendáře a § 418 InsZ.

Usnesením č.j. KSHK 42 INS 15745/2010-B-16 insolvenční soud doplnil Usnesení o povinnost dlužníka prostřednictvím insolvenční správkyně platit z provedených srážek a vyplaceného důchodu přednostně výživné na nezletilou dceru měsíčně 4.000,--Kč k rukám její matky s tím, že sražené částky poukázané plátcem mzdy dlužníka a poskytnutý důchod po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů správce, výživného pro nezletilou dceru, případných pohledávek za majetkovou podstatou a dalších pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, insolvenční správkyně vyplatí vždy nejpozději do 25. dne měsíce nezajištěným věřitelům na úhradu jejich zjištěných pohledávek v poměru jejich pohledávek, jak uvedeno v Usnesení.

Usnesením č.j. KSHK 41 INS 15745/2010-B-21 insolvenční soud poté, co zjistil, že dlužník je evidován jako uchazeč o zaměstnání u Úřadu práce České republiky-krajské pobočky v Jihlavě od 9.6.2011, Usnesení doplnil tak, že povinnosti uložené dlužníkovu zaměstnavateli uložil dlužníkovu plátci hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti; v odůvodnění tohoto usnesení citoval ustanovení § 418 InsZ, tj. uvedl důvody, pro něž lze schválené oddlužení zrušit.

Ze zpráv insolvenční správkyně z 8.9.2011, 5.11.2011 a 1.12.2011 plyne, že v květnu 2011 byla na uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů použita částka 4.743,--Kč s tím, že bylo dohodnuto, že v tomto měsíci nebude hrazeno výživné ve výši 4.000,--Kč na nezletilou dceru a že od června 2011 do října 2011 již dlužníkovi věřitelé neobdrželi žádné splátky svých pohledávek a dluh na výživném na nezletilou dceru narůstá, neboť jediným zdrojem uspokojování pohledávek je důchod vyplácený měsíčně ve výši 2.730,--Kč, který není dostatečný ani k úhradě výživného na nezletilou dceru. Ze zprávy insolvenční správkyně podané v červnu 2012 a v září 2012, tj. po podání odvolání dlužníka, plyne, že jediným příjmem pro uspokojení výživného, odměny a hotových výdajů správce a pohledávek dlužníkových věřitelů je nadále výše uvedený důchod a že nemá žádné poznatky o tom, že by dlužník získal zaměstnání. Vydání napadeného usnesení předcházel výslech dlužníka, který se uskutečnil 16.2.2012, při němž dlužník vysvětlil, že má příslib nového zaměstnání od 1.2.2012 ve školském zařízení, a insolvenční soud uložil dlužníkovi předložit do 10.2.2012 doklad o jeho pracovním poměru s tím, že jinak bude oddlužení zrušeno.

V projednávané věci insolvenční soud vycházel ze zjištění, že od schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře pohledávky jeho věřitelů nezačaly být uspokojovány podle Usnesení a že fakticky jediným příjmem, z něhož lze jejich pohledávky uspokojovat, tj. důchod dlužníka ve výši 2.730,--Kč, je nedostatečný a je vynakládán na odměnu a hrazení hotových výdajů insolvenční správkyně a k částečnému uspokojování výživného na nezletilé dítě. Dlužník proti uvedené situaci ničeho nenamítl a zároveň uvedl, že pravidelný příjem získá, když nejdříve uváděl při svém výslechu datum 1.2.2012 a posléze v odvolání, že pravidelný příjem bude mít od května 2012. Jak vyplývá ze zprávy insolvenční správkyně, součinnost dlužník neposkytuje a zjevně nadále není v pracovním poměru, neboť v tom směru neoznámil žádnou změnu [o níž je jinak podle § 412 odst. 1 písm.c) InsZ povinen bezodkladně insolvenční soud, insolvenčního správce a věřitelský výbor informovat].

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. InsZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z toho důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 InsZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

V daném případě byl dlužník v Usnesení poučen o svých procesních povinnostech, k nimž je v průběhu trvání oddlužení zavázán, i o důsledcích jejich neplnění, spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek. Dlužník zjevně své povinnosti uvedené v ustanovení § 412 InsZ neplnil, neboť jak uvedeno výše, přestože první splátka byla splatná 25.5.2011, dosud prakticky k plnění oddlužení splátkovým kalendářem nedošlo. Důvod neplnění splátkového kalendáře, tj. ztráta zaměstnání v červnu 2011 nepředstavuje momentální zhoršení příjmových poměrů dlužníka, jež by bylo možné překonat, nýbrž setrvalý stav, který již naději na změnu v rozumném časovém horizontu neskýtá. Před vydáním napadeného usnesení insolvenční soud nenařídil jednání, avšak odvolací soud má za to, že se nejedná o vadu, jež by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, neboť dlužník věděl o své majetkové situaci, byl opakovaně poučován o důvodech, pro něž může být oddlužení zrušeno, a to nejen v Usnesení samotném, nýbrž i v jeho druhém doplnění a při informativním výslechu. O možnosti získat příjem od třetích osob formou důchodu věděl a této možnosti i využil, avšak další příjem touto formou nenabídl. Proto nelze dovozovat, že by nenařízením jednání k projednání zrušení oddlužení před vydáním napadeného usnesení byl zkrácen na svých procesních právech.

Dlužník v odvolání neuvedl nic, čím by vyvrátil správnost závěrů insolvenčního soudu o tom, že porušil svou povinnost při oddlužení plněním splátkového kalendáře závažným způsobem, neboť nijak neprokázal, že po ztrátě zaměstnání usiloval o získání příjmu, který by řádné plnění schváleného splátkového kalendáře umožnil. Deficit dlužníkových příjmů, který dlouhodobě neumožňuje ani úplné uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, nedává předpoklad, že v rámci schváleného splátkového kalendáře budou uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30%. Proto je naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle § 418 odst. 1 písm.a) a b) InsZ.

Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, tudíž odvolací soud shledal věcně správným, včetně rozhodnutí o projednání konkursu jako nepatrného [§ 314 odst. 1 písm.a) InsZ], a proto je podle § 219 o.s.ř. v celém rozsahu potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 4.ledna 2013

JUDr. Michal Kubín, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová