3 VSPH 451/2012-B-32
KSHK 42 INS 4326/2010 3 VSPH 451/2012-B-32

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Nádražní 753, Žamberk, adresa pro doručování An den Lindbergen 14, Teltow 14513, Spolková republika Německo, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 4326/2010-B-26 ze dne 28. února 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 4326/2010-B-26 ze dne 28. února 2012, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 4326/2010-B-26 ze dne 28.2.2012 v bodě I. výroku zrušil oddlužení Miroslavy anonymizovano (dále jen dlužnice) schválené usnesením č.j. KSHK 42 INS 4326/2010-B-8 ze dne 25.11.2010 a v bodě II. a III. výroku prohlásil na majetek dlužnice konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný. V bodě IV. výroku konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že výše uvedeným usnesením ze dne 25.11.2010, které nabylo právní moci dne 11.12.2010 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Z průběžných zpráv insolvenčního správce soud zjistil, že plátce důchodu zprvu ve prospěch dlužnice zasílal dohodnuté plnění, i když někdy až po správcových urgencích, nicméně podle zprávy ze dne 29.12.2011 za měsíce září až prosinec 2011 nezaslal správci žádnou splátku. Dlužnice tak za 13 měsíců uhradila 4,53% zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů. Insolvenční správce proto písemně kontaktoval dlužnici, dopis byl však poštou vrácen jako nedoručený s poznámkou, že se dlužnice přestěhovala. Ta však žádnou změnu adresy bydliště správci neoznámila, její udané telefonní spojení je v současně době nefunkční. K projednání neplnění splátkového kalendáře soud nařídil na den 13.2.2012 jednání. Předvolání bylo dlužnici doručeno v souladu s § 50 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) dne 30.1.2012, k jednání se bez omluvy nedostavila. Ve schváleném splátkovém kalendáři přitom byla poučena o následcích neplnění povinností z něj vyplývajících. Za této situace soud prvního stupně shledal, že dlužnice neplní splátkový kalendář ani soudu neoznámila změnu svého bydliště, přestože v návrhu uvedla, že udělá vše pro hladký průběh celého řízení. Jelikož tak nastaly důvody pro postup podle § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona (dále jen IZ), soud schválené oddlužení zrušil a současně rozhodl o řešení úpadku dlužnice konkursem. Protože dlužnice KSHK 42 INS 4326/2010 -B je fyzickou osobou, která není podnikatelem, jsou dány podmínky pro vedení konkursu jako nepatrného dle § 314 odst. 1 IZ.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podala dlužnice včasné odvolání. Uvedla, že insolvenčním správcem JUDr. Janem Štanglem (dále též jen správce) nebyla informována o stavu jejího řízení. Správce s odkazem na dopisy nedoručitelné na dlužničinu adresu i na nefunkční telefonické spojení tvrdil, že nemá možnost jak ji jinak kontaktovat, ač v minulosti spolu komunikovali také prostřednictvím e-mailu. Dále dlužnice obsáhle popsala svoji životní situaci. Vysvětlila, že zpočátku insolvenčního řízení měla problém zajistit potřebnou částku 3 tis. Kč měsíčně, aby jí současně zbylo na nájem a elektřinu, když její příjem pobíraný od okresní správy sociálního zabezpečení pro ni i všech jejích 5 dětí činil jen 9 tis. Kč měsíčně. Předchozí dluhy dlužnice byly také důsledkem neplacení alimentů jejím bývalým manželem, s nímž má 3 děti. V této situaci pomohl dlužnici až její přítel ze SRN Marius Drost. Dal jí pro insolvenční řízení peníze na 3 dlužné splátky (za červenec až srpen 2011), uhradil dlužný nájem a elektřinu a umožnil dlužnici bydlení u něj v SRN i se dvěma dětmi, které spolu mají. Ostatní děti z prvního manželství musela nechat u jejich otce-bývalého manžela. Dlužnici tak zůstala jen mateřská 3.800,-Kč a přídavky na 2 menší děti, jejichž otcem je M. Drost. Protože dlužnici již tak dost finančně pomohl, bylo jí trapné žádat ho o další platby do insolvenčního řízení. Po odstěhování dlužnice z bytu v Žamberku šel do něj bydlet její bratr s rodinou. Přitom jí slíbil, že tam může mít nadále hlášeno své trvalé bydliště a že ji bude informovat o její případné došlé poště. Asi byla chyba, že dlužnice v tomto bratrovi důvěřovala, protože o žádných poštovních obsílkách ji dosud nezpravil a ty se pak stále vracely zpět odesílateli. Dlužnice nechápe, proč ji za této situace správce nekontaktoval e-mailem. Od bratra dostala jen informaci, že žádnou poštu nemá, možná její dopisy otvíral a házel do koše. Ani přítel M. Drost nic nevěděl. Teprve nyní se dlužnice od sestry dozvěděla, že vše je asi jinak, a že-jak sestra u bratra zjistila-správce sháněl dlužnici v bytě v Žamberku. Dlužnice asi udělala chybu, že správci nedala informaci o své momentální situaci. Za to se omlouvá, nevěděla jak moc věc spěchá a jaké to může mít důsledky.

Z těchto důvodů dlužnice žádá, aby soud zvážil její situaci a odvolání vyhověl. Chtěla by za pomoci přítele (nastávajícího manžela) M. Drosta uhradit najednou všechny dlužné splátky za posledních 7 měsíců a nadále je řádně hradit. Současně se rozhodla dát na bývalého manžela trestní oznámení pro neplacení alimentů na děti za dobu 4 let, aby tak uhradil, co dluží. Dodala, že do SRN se neodstěhovala proto, aby utíkala od svých dluhů, ale aby spolu s přítelem a dětmi moli žít jako rodina pohromadě. Pro další korespondenci dlužnice zadala svoji novou adresu v SRN.

Na odvolání dlužnice reagoval podáním ze dne 13.3.2012 její bratr Daniel Burkot. Uvedl, že vskutku nyní bydlí s rodinou v bytě v Žamberku, který dříve obývala dlužnice, nejde však o byt v jeho vlastnictví a tedy nemá žádnou pravomoc, aby na této adrese dlužnici či komukoli jinému povoloval trvalý pobyt. Několikrát KSHK 42 INS 4326/2010 -B se snažil dlužnici telefonicky kontaktovat, hovory však nepřijímala nebo byl telefon vypnutý. Poštu určenou dlužnici, kterou našel v domovní schránce, předával jejímu zletilému synovi Miroslavu anonymizovano , kterého za tím účelem vždy kontaktoval. Žádný dopis pro dlužnici nikdy neotevřel, jejímu synovi ho vždy předal neotevřený.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Dle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Dle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (§ 418 odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (§ 418 odst. 3 IZ).

V daném případě soud prvního stupně schválil oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem pravomocným usnesením č.j. KSHK 42 INS 4326/2010-B-8 ze dne 25.11.2010. V něm v bodě II. výroku dlužnici uložil, aby ze svých příjmů po dobu následujících pěti let (nejdéle do úplného zaplacení všech pohledávek) platila označeným 7 nezajištěným věřitelům v určeném poměru prostřednictvím insolvenčního správce vždy k 25 dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Současně soud v bodě III. výroku určil, že první splátka bude provedena ke dni 25.12.2010 z důchodu poskytnutého dlužnici. V bodě IV. výroku soud uložil Mariusi Etiennu Josefu anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem ve Spolkové republice Německo, An den Lindbergen 14, Teltow, aby důchod ve výši 3.000,-Kč měsíčně, který se zavázal dlužnici poskytovat podle smlouvy ze dne 12.11.2010, vyplácel od doručení rozhodnutí k rukám insolvenčního správce. Dále soud v bodě V. výroku určil správci KSHK 42 INS 4326/2010 -B pro dobu trvání splátkového kalendáře jeho odměnu ve výši 750,-Kč + DPH ve výši 150,-Kč měsíčně a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč měsíčně + DPH ve výši 30,-Kč měsíčně s tím, že tuto částku v celkové výši 1.080,-Kč si správce bude vyplácet z poskytnutého důchodu, a to zálohově dle bodu VI. výroku.

V rozhodnutí soud vycházel z toho, že přihlášené pohledávky nezajištěných věřitelů pojatých do oddlužení (včetně dosud sporných pohledávek věřitelů č. 2 a č. 7 popřených správcem) činí celkem 338.934,20 Kč. Dlužnice je na rodičovské dovolené a nemá příjem, ze kterého by bylo možno provádět srážky. Má jí však být podle výše uvedené smlouvy poskytován důchod ve výši 3.000,-Kč měsíčně, který by za 5 let činil celkem 115.200,-Kč, což je částka, jež po úhradě nároků správce určených dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. postačí k uspokojení nezajištěných pohledávek v oddlužení v rozsahu 34%. Soud v usnesení poučil dlužnici o účincích schváleného oddlužení splátkovým kalendářem dle § 407 a § 409 IZ, o jejích povinnostech a dohledu správce během trvání tohoto oddlužení dle § 412 IZ a o důvodech pro zrušení schváleného oddlužení dle § 418 IZ, jež je bez dalšího spojeno s rozhodnutím o řešením úpadku konkursem.

Z obsahu spisu dále plyne, že dlužnice (rozvedená samoživitelka 4 nezletilých dětí) byla při informativním výslechu konaném dne 11.6.2010 poučena, že její jediný vykazovaný příjem (rodičovský přípěvek 7.200,-Kč měsíčně) neumožňuje pro navržené oddlužení splátkovým kalendářem žádnou splátku. V reakci na toto poučení pak dlužnice-po rozhodnutí o úpadku a o povolení oddlužení ze dne 21.6.2010-předložila smlouvu o důchodu ze dne 12.11.2010, jíž se jí Marius Etienn Josef Drost zavázal poskytovat po dobu trvání účinků rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře peněžitý důchod ve výši 3.000,-Kč měsíčně. V insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení uvedla dlužnice adresu svého trvalého pobytu Nádražní 753, Žamberk. Žádnou jinou adresu, kam jí mají být písemnosti doručovány, dlužnice v dalším průběhu řízení neuvedla, nestalo se tak ani při přezkumném jednání a schůzi věřitelů dne 20.8.2010, kterých se zúčastnila, ani později. Dlužnice v odvolání sama potvrdila, že se z adresy svého bydliště posléze odstěhovala (a to do SRN za svým přítelem M. Drostem), o čemž ovšem správce ani insolvenční soud nikterak neinformovala, svoji novou adresu jim nesdělila.

Ze zpráv insolvenčního správce ze dne 12.5.2011 a ze dne 14.9.2011 vyplynulo, že v dosavadním průběhu splátkového kalendáře byly za některé měsíce sjednané částky důchodu zaplaceny až dodatečně, po jeho urgencích. Usnesením ze dne 14.9.2011 soud dlužnici uložil, aby ke splnění svých povinností dle § 412 odst. 1 písm. d) IZ soudu i správci do 8 dnů předložila přehled svých příjmů za období od listopadu 2010 do června 2011. Usnesení bylo dlužnici doručováno na jedinou její známou adresu, totiž do jejího bydliště v Žamberku. Zásilka se však soudu vrátila jako nedoručitelná s tím, že se dlužnice z této adresy odstěhovala a nemá tu domovní schránku, do níž by bylo možno písemnost vhodit. Soud tudíž dlužnici tuto písemnost podle § 50 odst. 2 o.s.ř. doručil desátým dnem od jejího KSHK 42 INS 4326/2010 -B oznámeného vyvěšení na úřední desce soudu, tj. dnem 4.11.2011. Ve zprávě ze dne 29.12.2011 pak správce soud informoval, že za měsíce září až prosinec 2011 již žádné částky důchodu zaplaceny nebyly, tj. nedošla žádná splátka. Správce poukázal na svoji neúspěšnou snahu kontaktovat dlužnici s urgencí-jeho dopis pošta vrátila jako nedoručitelný s poznámkou, že se dlužnice přestěhovala, a ta mu jinou svoji adresu neoznámila; její zadané telefonní spojení je nefunkční. Proto správce požádal soud o přijetí vhodného opatření.

Na to soud k projednání plnění splátkového kalendáře (v souladu s § 418 odst. 3 IZ) nařídil na den 13.2.2012 jednání. Dlužnice se však k tomuto jednání bez omluvy nedostavila, když předvolánku se jí opět nepodařilo doručit na adresu jejího bydliště a byla jí tedy doručena postupem dle § 50 odst. 2 o.s.ř., s účinky doručení ke dni 30.1.2012. Protože od poslední správcovy zprávy o neplnění splátkového kalendáře k žádné změně nedošlo, soud podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ rozhodl napadeným usnesením o zrušení schváleného oddlužení a o řešení úpadku dlužnice konkursem.

Rozhodná zjištění, z nichž soud prvního stupně vycházel a jež dlužnice v odvolání nijak nezpochybnila, lze shrnout tak, že schválený splátkový kalendář (s určenou první splátkou k 25.12.2011) byl při absenci vlastní ekonomické nabídky dlužnice postaven jen na jejích příjmech z důchodu, který se jí pro ten účel zavázal poskytovat M. Drost ve výši 3 tis. Kč měsíčně. Již v průběhu roku 2011 ale splátky (částky důchodu) vázly a byly placeny až dodatečně po správcových urgencích. Od září 2011 do vydání napadeného usnesení (tedy za dobu 6 měsíců) pak nedošla již žádná splátka. Po tuto dobu přitom nebyl s dlužnicí možný žádný kontakt, neboť se odstěhovala z adresy svého bydliště, aniž soudu a správci udala novou adresu svého pobytu. Také její zadané telefonní spojení bylo nefunkční, což posléze potvrdil i bratr dlužnice.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z toho důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

V daném případě byla dlužnice v usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře poučena o všech svých procesních povinnostech, k nimž je v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázána, i o důsledcích jejich neplnění, spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její KSHK 42 INS 4326/2010 -B majetek. Dlužnice však své procesní povinnosti zjevně ignorovala. Nepředkládala soudu a správci k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců podle § 412 odst. 1 písm. d) IZ, ani jim neoznámila bezodkladně změnu svého bydliště dle § 412 odst. 1 písm. c) IZ, a vůbec nijak se nestarala o to, že schválený splátkový kalendář již řadu měsíců není plněn, neboť na něj od září 2011-jak věděla-nejsou ze sjednaného peněžitého důchodu placeny žádné splátky. K věci se vyjádřila až po vydání napadeného usnesení, a to ovšem se zjevně nepřijatelnou argumentací. Namítala, že nechtěla M. Drosta dalšími splátkami na její oddlužení zatěžovat, a že bylo na správci, aby ji po odstěhování z místa bydliště a odstavení jejího dosavadního telefonického spojení sám nějak jinak vypátral a upozornil na neplnění splátkového kalendáře a jeho důsledky, přestože o tom všem sama věděla. Zcela absurdně pak i svému bratru přičítala okolnost, že se ji soudu ani správci nepodařilo v místě jejího předchozího bydliště od září 2011 kontaktovat a že zásilky sem adresované neobdržela, ačkoli se tak stalo jedině vinou dlužnice, která toto bydliště bez udání nové adresy trvale opustila, do bytu se nastěhoval bratr s rodinou a dlužnice tu proto neměla nadále domovní schránku, ve které by jí doručované písemnosti či oznámení pošty bylo možno zanechat. Dlužnice v odvolání vyjádřila odhodlání doplatit za pomoci M. Drosta všechny dlužné splátky a nadále splátkový kalendář řádně plnit, nicméně s ohledem na dosavadní závady v jeho plnění nelze takový příslib pokládat za dostatečně věrohodný a reálný, zvláště když k žádnému avizovanému dodatečnému plnění zatím nedošlo a není ani nijak zřejmé, že M. Drost je skutečně schopen a ochoten tak učinit.

Dlužnice tak v odvolání neuvedla nic, čím by vyvrátila správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že porušila své povinnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře způsobem natolik závažným, že je naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ.

Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, tudíž odvolací soud shledal věcně správným, včetně rozhodnutí o projednání konkursu jako nepatrného (§ 314 odst. 1 písm. a/ IZ), a proto je podle § 219 o.s.ř. v celém rozsahu potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 23. května 2012 JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová