3 VSPH 45/2018-B-15
č. j. KSPL 54 INS 26841/2014 3 VSPH 45/2018-B-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců Mgr. Věry Modlitbové a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužníků: Marie anonymizovano , anonymizovano bytem U Rybníčků 256, 360 06 Karlovy Vary zastoupená advokátkou JUDr. Janou Bodlákovou sídlem Cihelní 71/14, 360 06 Karlovy Vary

Bedřich anonymizovano , anonymizovano , zemřelý 10. 4. 2017 naposledy bytem U Rybníčků 256, 360 06 Karlovy Vary

o odvolání dlužnice Marie anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 54 INS 26841/2014-B-9 ze dne 5. prosince 2017,

takto: Odvolání se odmítá.

Odůvodnění: 1. Krajský soud v Plzni (dále též jen soud prvního stupně, insolvenční soud) usnesením č. j. KSPL 54 INS 26841/2014-B-9 ze dne 5. prosince 2017 (dále jen Usnesení) zastavil insolvenční řízení dlužníků Marie anonymizovano (dále jen Dlužnice) a Bedřicha anonymizovano (bod I. výroku) a vyzval insolvenčního správce, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení Usnesení předložil vyúčtování své odměny a náhrady hotových výdajů (bod II. výroku). Usnesení obsahuje poučení účastníků řízení o tom, že ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy jim bylo Usnesení doručeno, mohou podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni. 2. Proti Usnesení podala Dlužnice dne 22. 12. 2017 odvolání, jež bylo soudu prvního stupně doručeno dne 28. 12. 2017, a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční řízení ve vztahu k Dlužnici nezastavuje. Shledavši Usnesení nesprávným, vytkla soudu prvního stupně nesprávné použití judikatury, která na daný případ nedopadá, upozornila na skutečnost, že v dosavadním průběhu oddlužení bylo již uspokojeno 35,81 % přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů, a vyslovila názor, že je namístě v insolvenčním řízení pokračovat, neboť je nadále schopna plnit podmínky oddlužení. 3. Odvolací soud se v prvé řadě zabýval otázkou, zda bylo odvolání podáno včas, a dospěl k závěru, že tomu tak není. 4. Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále též jen IZ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vladimíra Chalupová. isir.justi ce.cz

5. Podle § 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení. 6. Podle § 57 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odst. 1). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (odst. 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odst. 3). 7. Podle § 83 IZ není prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení přípustné. 8. Dle § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne. 9. Podle § 218a o.s.ř., nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1 o.s.ř., ačkoliv odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud. 10. Z obsahu spisu vyplývá, že Usnesení bylo právní zástupkyni Dlužnice doručeno dne 6. 12. 2017 (č. d. B-9). Odvolání zaslala Dlužnice poštou a k poštovní přepravě bylo podáno dne 22. 12. 2017 (č. d. B-11). 11. Lhůta 15 dnů k podání odvolání proti Usnesení začala Dlužnici běžet dnem následujícím po dni jeho doručení její právní zástupkyni, tj. 7. 12. 2017, a její poslední den připadl na čtvrtek 21. 12. 2017. Odvolání proti Usnesení tedy Dlužnice podala po lhůtě k jeho podání. 12. Odvolací soud proto postupoval podle § 218a o.s.ř. za použití § 208 odst. 1 o.s.ř. a § 7 IZ a odvolání podané opožděně odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustné dovolání. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ).

Praha 1. února 2018

JUDr. Jindřich Havlovec v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Vladimíra Chalupová.