3 VSPH 447/2015-B-34
KSPL 29 INS 19829/2014 3 VSPH 447/2015-B-34

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice: Petry anonymizovano , anonymizovano , bytem Zámělíč č. 10, 345 22 Poběžovice, za účasti státního zastupitelství, o odvolání Krajského státního zastupitelství v Plzni proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 19829/2014-B-17 ze dne 26. ledna 2015 ve znění opravného usnesení č.j. KSPL 29 INS 19829/2014-B-23 ze dne 6. února 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 19829/2014-B-23 ze dne 26. ledna 2015 ve znění opravného usnesení č.j. KSPL 29 INS 19829/2014-B-23 ze dne 6. února 2015 se m ě n í tak, že se odvolání Krajského státního zastupitelství v Plzni proti usnesení tohoto soudu č.j. KSPL 29 INS 19829/2014-B-8, zveřejněné v oddílu B-16, pro opožděnost neodmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením ve znění opravného usnesení Krajský soud v Plzni (Soud) odmítl odvolání Krajského státního zastupitelství v Plzni (dále jen KSZ) proti usnesení č.j. KSPL 29 INS 19829/2014-B-8 (ze dne 5. ledna 2015, dále také jen Usnesení) učiněné podáním, které bylo zveřejněno v oddílu B-16 (insolvenčního rejstříku).

Soud v odůvodnění uvedl, že mu byl 18.7.2014 doručen insolvenční návrh věřitele Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4 (dále jen Navrhovatel), na majetek dlužnice Petry anonymizovano , r. č. 815405/1763, bytem Vodní 121, 345 25 Hostouň (dále jen dlužnice), na jehož základě vydal vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení (č. dokumentu A-2), která byla doručena dlužnici dne 6.8.2014 vhozením do domovní nebo jiné dlužnicí užívané schránky. Usnesením z 26.9.2014, č.j. KSPL 29 INS 19829/2014-A-12 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka (výrok I.) a ustanovil insolvenčního správce (výrok II.); toto usnesení nabylo právní moci ve výroku I. a II. dne 28.10.2014, ve výroku III.-VIII. dne 26.9.2014 a ve výroku IX. dne 15.10.2014. Usnesením ze dne 5.1.2015 č. j. KSPL 29 INS 19829/2014-B-8 pak rozhodl o prohlášení konkurzu na majetek dlužnice, s tím, že tento bude řešen jako nepatrný. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 5.1.2015.

Soud pokračoval, že dne 21.1.2015 vstoupilo do řízení KSZ a podáním doručeným soudu osobně ve stejný den podalo KSZ odvolání do Usnesení. Podle Soudu lhůta k podání odvolání by byla zachována, pokud by bylo odvolání proti Usnesení doručeno insolvenčnímu soudu nebo předáno k poštovní či jiné přepravě nejpozději dne 20.1.2015. Napadené Usnesení bylo zveřejněno dne 5.1.2015 s tím, že KSZ v době vydání napadeného rozhodnutí nevstoupilo do předmětného řízení, tudíž mu nebylo doručováno zvláštním způsobem a ve vztahu k němu se tak užije doručení zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Soud uzavřel, že KSZ tak zanikla možnost podání řádného opravného prostředku uplynutím 15 denní lhůty od zveřejnění Usnesení, takže je pak zřejmé, že odvolání bylo podáno opožděně, a proto jej pro opožděnost podle § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.) odmítl.

Toto usnesení napadlo KSZ v zákonem stanovené lhůtě odvoláním (dokument B-24), v němž uvedlo, že do řízení vstoupilo z důvodu, že považuje Usnesení za nesprávné a předčasně vydané, neboť nesprávným postupem Soudu bylo dlužnici odňato právo, aby se ke způsobu řešení úpadku vyjádřila a event. navrhla jeho řešení oddlužením. Zdůraznilo, že podle aktuálního výpisu z Centrální evidence obyvatel (CEO) má dlužnice od 3.9.2007 trvale uvedenou adresu Zámělíč 10, 345 22 Poběžovice, přesto Soud opakovaně doručoval dlužnici na adresu Vodní 121, 345 25 Hostouň, kde nebydlí a jako korespondenční adresu ji ani neuvedla. Dlužnice tedy nebyla řádně vyzvána, aby se k insolvenčnímu návrhu vyjádřila, nemohla se bránit rozhodnutí o úpadku, ani navrhnout způsob jeho řešení a vyjádřit se k přezkoumávaným pohledávkám. Rovněž insolvenční správce korespondoval s dlužnicí na nesprávné adrese.

KSZ dále pokračovalo, že úvaha Soudu o tom, že nevstoupilo do insolvenčního řízení před vydáním Usnesení, a proto mu nebylo doručováno zvláště podle § 75 odst. 2 IZ a že současně se zveřejněním Usnesení v insolvenčním rejstříku mu začala (zpětně) běžet i lhůta k podání odvolání, žádnou zákonnou oporu nenalezlo. Konstatovalo, že insolvenční řízení je řízením zmiňovaným v § 35 odst. 1 o.s.ř., a proto platí podle § 203 ods.t 2 o.s.ř., že státní zastupitelství může podat odvolání, jestliže do řízení vstoupilo dříve, než uplynula odvolací lhůta všem účastníkům řízení. Zdůraznilo, že kritériem pro oprávnění státního zastupitelství podat odvolání není časový údaj o tom, kdy bylo napadené usnesení vydáno, vyhlášeno, zveřejněno, doručeno, ani o tom, kdy se státní zastupitelství o rozhodnutí dozvědělo nebo dozvědět mohlo, nýbrž je jím časový údaj o tom, kdy uplynula odvolací lhůta poslednímu oprávněnému subjektu. Pokud by vstoupilo do řízení později než 15. den po zveřejnění Usnesení v insolvenčním rejstříku a všem účastníkům řízení mezitím uplynula lhůta k odvolání, pak odvolání již po právu podat nemůže. Jestliže však v okamžiku jeho vstupu do řízení zůstal, byť jediný účastník, jemuž lhůta k podání odvolání dosud neuplynula, pak státnímu zastupitelství možnost opravného prostředku po právu náleží, neboť jiný výklad z § 203 odst. 2 o.s.ř. nelze dovodit. Insolvenčnímu navrhovateli a insolvenčnímu správci bylo Usnesení doručeno do datové schránky dne 6.1.2015, takže jim lhůta k podání odvolání skončila 21.1.2015. I kdyby odhlédlo od problému, zda bylo dlužnici účinným způsobem doručováno, dlužnice nebyla podle doručenky poštovním doručovatelem zastižena, a proto jí byla zanechána dne 8.1.2015 výzva k vyzvednutí, poté započala běžet lhůta 10 dnů pro její vyzvednutí a po ní lhůta 15 dnů pro odvolání, takže jí lhůta k odvolání skončila 2.2.2015. Pokud tedy vstoupilo do řízení dne 21.1.2015, učinilo tak včas, neboť v uvedený den žádnému z účastníků lhůta k odvolání neuplynula, přičemž odvolání mohlo podat do 5.2.2015, a proto odvolání z 21.1.2015 není opožděným.

Závěrem KSZ upozornilo, že opakované vrácení zásilek doručovaných dlužnici na adresu v Hostouni mělo Soudu signalizovat, aby zjišťoval její adresu, neboť nemá zřízenu datovou schránku, v systému evidence obyvatel nemá uvedenu jakoukoliv korespondenční adresu a má v ní jen adresu trvalého bydliště Změlíč čp. 10, 345 22 Poběžovice a na tuto adresu jí také mělo být doručováno. Doplnilo, že údaj z katastru nemovitostí týkající se budovy na adrese Hostouň, Vodní čp. 121, mezi jejímiž vlastníky se vyskytuje Martin Švagr, jenž dle příjmení může být příbuzným dlužnice, však neznamená, že dlužnice na této adrese bydlí.

Vrchní státní zastupitelství v Praze (dále jen VSZ) vyjádřilo souhlas se závěry KSZ uvedenými v odvolání v písemném podání z 25.3.2015 (dokument B-28) a doplnilo, že Soud mohl nesoulad v adrese dlužnice zjistit již z insolvenčního návrhu a jeho příloh, zejména těch, které se týkaly exekučního řízení vedeného na majetek dlužnice. Navrhlo, aby odvolací soud rozhodl, že se odvolání KSZ neodmítá a zrušil Usnesení a věc vrátil Soudu k dalšímu řízení.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak anebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých insolvenční řízení spočívá, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 69 IZ je-li proti rozhodnutí insolvenčního soudu přípustný opravný prostředek, může jej podat i státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, do incidenčního sporu nebo do moratoria.

Podle § 35 o.s.ř. v zákonem stanovených případech může státní zastupitelství, popřípadě nejvyšší státní zástupce, podat návrh na zahájení řízení nebo do občanského soudního řízení vstoupit (odst. 1). Státní zastupitelství nebo nejvyšší státní zástupce jsou v takovém řízení oprávněni ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník právního poměru (odst. 2).

Podle § 49 o.s.ř. do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud (odst. 1). Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručení, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu (odst. 2). Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu (odst. 4).

Podle § 203 odst. 2 o.s.ř. státní zastupitelství může podat odvolání jen ve věcech, do nichž může podle zákona vstoupit nebo v nichž může podat návrh na zahájení řízení, a jen tehdy, jestliže do řízení vstoupilo dříve, než uplynula odvolací lhůta všem účastníkům řízení.

Z uvedené právní úpravy se podává, že státní zastupitelství jako další procesní subjekt v insolvenčním řízení (§ 69 IZ) je subjektivně legitimován podat odvolání ve věcech uvedených v § 35 o.s.ř. za předpokladu, že do řízení vstoupí nejpozději posledního dne odvolací lhůty, která běží ještě některému z účastníků řízení, tedy před právní mocí rozhodnutí soudu prvního stupně.

Podle § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle § 57 o.s.ř. do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odst. 1). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (odst. 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odst. 3).

Z insolvenčního spisu plyne, že Usnesením Soud prohlásil na majetek dlužnice konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný; toto rozhodnutí bylo zveřejněno dne 5.1.2015 v insolvenčním rejstříku a dlužnici bylo doručováno poštou na adresu Vodní 121, 345 25 Hostouň do vlastních rukou (§ 49 o.s.ř.) dle pokynu věc rozhodujícího soudce doručenkou typu I. Z ní se podává, že adresát (dlužnice) nebyl v den doručení, tj. 8.1.2015 na uvedené adrese zastižen, zásilka byla uložena a připravena k vyzvednutí a byla mu zanechána výzva. Dále na zásilce doručující pošta vyznačila, aby byla zásilka zaslána zpět Soudu, aniž by bylo zřejmé, kdy se tak stalo (zřejmě po uplynutí 10 denní úložné lhůty dle § 49 odst. 4 o.s.ř.). Navrhovateli bylo Usnesení doručeno do datové schránky dne 6.1.2015.

Odvolací soud se plně ztotožnil s námitkami KSZ uvedenými v odvolání a VSZ, na něž pro stručnost odkazuje, neboť není pochyb o tom, že KSZ vstupem do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice se současným podáním odvolání proti Usnesení dne 21.5.2015 podalo odvolání proti Usnesení v zákonné 15 denní lhůtě ve smyslu § 203 odst. 2 o.s.ř. Lhůta k podání odvolání účastníkům insolvenčního řízení v době vstupu KSZ a podání odvolání proti Usnesení neuplynula; v případě Navrhovatele počala tato lhůta běžet dnem následujícím po doručení, tj. 7.1.2015 a skončila dne 21.1.2015, v případě dlužnice (při doručování na adresu v Hostouni) by lhůta pro odvolání dlužnici skončila dne 2.2.2015, jak správně dovozuje KSZ (§ 57 o.s.ř.). KSZ je subjektivně legitimováno podat odvolání, neboť do insolvenčního řízení vstoupilo v běžící odvolací lhůtě, tedy před právní mocí rozhodnutí soudu prvního stupně.

Závěr soudu o opožděnosti odvolání KSZ proto není namístě a odvolací soud na základě výše uvedených závěrů napadené usnesení podle § 220 odst. 1 a § 167 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že se odvolání KSZ proti Usnesení pro opožděnost neodmítá. Po právní moci tohoto rozhodnutí předloží Soud projednávanou věc s odvoláním KSZ proti Usnesení odvolacímu soudu k rozhodnutí o tomto odvolání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 8. ledna 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková