3 VSPH 433/2012-A-12
MSPH 79 INS 3752/2012 3 VSPH 433/2012-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Hana Šnejdárková, nar. 14. dubna 1955, bytem Mečislavova 224/12, Praha 4, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. února 2012, č.j. MSPH 79 INS 3752/2012-A-6,

takto:

Odvolací řízení o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. února 2012, č.j. MSPH 79 INS 3752/2012-A-6, se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Toto usnesení dlužnice napadla v zákonem stanovené lhůtě odvoláním bez jakéhokoliv odůvodnění s tím, že plnou moc k zastupování založí do konce týdne, tj. 16.2.2012. Odvolání je podepsáno JUDr. Jaroslavou Seifertovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Masarykovo nábř. 12.

Insolvenční soud vyzval dlužnici svým usnesením ze dne 20. března 2012, č.j. MSPH 79 INS 3752/2012-A-8 (Výzva) k doplnění odvolání ve lhůtě 5 dnů o uvedení, v čem spatřuje nesprávnost napadeného usnesení (odvolací důvod) a čeho se dlužnice odvoláním domáhá (odvolací návrh), zároveň ji vyzval k založení plné moci k zastupování a poučil ji o tom, že nebude-li odvolání ve lhůtě doplněno, odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Ze spisu plyne, že Výzvu obdržela dlužnice 26.3.2012, odvolání na jejím základě ve lhůtě 5 dnů nedoplnila, zejména nezaložila plnou moc JUDr. Jaroslavy Seifertové ke svému zastupování, a insolvenční soud je proto předložil odvolacímu soudu 4.4.2012 k dalšímu procesnímu postupu.

Insolvenční soud vyzval dlužnici jednak k doplnění jejího odvolání o odvolací důvod a odvolací návrh, jejichž nedoplnění by však nebylo důvodem pro zastavení odvolacího řízení, tak i k založení plné moci ke svému zastupování, tj. k odstranění -2-MSPH 79 INS 3752/2012 nedostatku podmínky řízení-plné moci se správným poučením, že pokud nebude ve stanovené lhůtě založena, odvolací řízení bude zastaveno.

V projednávané věci dlužnice podala odvolání, jež je podepsáno někým, kdo nebyl zmocněn k jejímu zastupování; jedná se o nedostatek podmínky řízení, který nebyl k výzvě soudu ve stanovené lhůtě odstraněn, nestalo se tak ani dodatečně, a proto odvolací soud podle § 104 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12. dubna 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva