3 VSPH 432/2013-A-13
KSCB 25 INS 30453/2012 3 VSPH 432/2013-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenním ízení dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlinice 20, 390 02 Tábor 2, zahájeném na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 25 INS 30453/2012-A-6 ze dne 14. ledna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 25 INS 30453/2012-A-6 ze dne 14. ledna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v ýeských BudČjovicích usnesením .j. KSCB 25 INS 30453/2012-A-6 (za azené jako událost A-7) ze dne 14.1.2013 odmítl insolvenní návrh dlužníka Karla anonymizovano (dále jen dlužník).

V od vodnČní svého usnesení soud prvního stupnČ uvedl, že dne 14.12.2012 mu byl podán insolvenní návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Náležitosti p íloh insolvenního návrhu podaného dlužníkem upravuje § 104 insolvenního zákona (dále jen IZ), který navazuje na obecné ustanovení § 103 IZ o náležitostech tohoto návrhu.

V dané vČci dlužník nedoložil k insolvennímu návrhu bezvadný seznam majetku, protože v nČm neuvedl nemovitosti, které má ve vlastnictví. Usnesením .j. KSCB 25 INS 30453/2012-A-5 ze dne 4.12.2012 proto soud vyzval dlužníka pod lh tou 7 dn od doruení usnesení k doplnČní návrhu o tento seznam (s pouením, jak má doplnČní provést), a také k doplnČní návrhu na povolení oddlužení o aktuální znalecký posudek obvyklé ceny tČchto nemovitostí. P itom dlužníka pouil o následcích nedoplnČní návrhu a o nep ípustnosti prominutí zmeškání lh ty v insolvenním ízení dle § 83 IZ.

Usnesení dlužník p evzal dne 6.12.2012, a protože dlužník ve stanovené lh tČ, jež uplynula dnem 13.12.2012, insolvenní návrh nedoplnil, soud jej podle § 128 odst. 2 IZ bez dalšího odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal. Uvedl, že dodal notá ský zápis o darovací smlouvČ k rodinnému domu .p. 20 v Hlinici, jenž byl vystaven dne 22.6.1990. Jiný majetek nemá. Znalecký posudek byl naposledy proveden p i p evodu nemovitosti v roce 1990, nový posudek nechal po ídit až Exekutorský ú ad v Klatovech, aniž by ovšem dlužník tento posudek obdržel nebo alespo do nČj mohl nahlédnout. Proto dlužník s rozhodnutím soudu prvního stupnČ nesouhlasí.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenní ízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávnČn podat dlužník nebo jeho vČ itel, a jde-li o hrozící úpadek, m že insolvenní návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ, p iemž podá-li insolvenní návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k nČmu p ipojit seznam svého majetku vetnČ svých pohledávek s uvedením svých dlužník (dále jen "seznam majetku"), seznam svých závazk s uvedením svých vČ itel (dále jen "seznam závazk "), seznam svých zamČstnanc , listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen oznait jednotlivČ sv j majetek, vetnČ specifikace svých pohledávek a vyjád ení k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních i jiných ízeních, jež ohlednČ jeho majetku probČhla i dosud probíhají, nebo o rozhodnutích, jež byla ohlednČ dlužníkova majetku p íslušným orgánem vydána (§ 104 odst. 2 IZ). V seznamu závazk je dlužník povinen jako své vČ itele oznait všechny osoby, o kterých je mu známo, že v i nČmu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které v i nČmu pohledávky nebo jiná majetková práva uplat ují, oddČlenČ uvést vČ itele, kte í proti nČmu mají právo na uspokojení ze zajištČní nebo toto právo proti nČmu uplat ují, vetnČ specifikace p edmČtu tohoto zajištČní a d vodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek vČ itel popírá co do d vodu nebo co do výše i v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištČní a z jakého d vodu (§ 104 odst. 3 IZ). Seznam závazk dlužníka musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazk v nČm uvedených (viz usnesení Nejvyššího soudu publikované pod R 83/2012). Všechny osoby uvedené v seznamech musejí být oznaeny zp sobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ. Nemá-li dlužník žádné zamČstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovnČ. P edložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovnČ v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 IZ).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a uritý insolvenní návrh opat ený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými p ílohami-zejména seznamy majetku, závazk a zamČstnanc obsahujícími údaje uvedené v § 104 odst. 2 až 4 IZ. Dlužník, který hodlá ešit sv j úpadek nebo hrozící úpadek oddlužením, musí podat spolu s insolvenním návrhem i návrh na povolení oddlužení (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 IZ), který lze dle § 391 odst. 3 IZ podat pouze na formulá i p edepsaném provádČcím právním p edpisem (vyhláška . 311/2007 Sb.). Formulá návrhu na povolení oddlužení ve smyslu § 390 odst. 1 IZ umož uje, aby byl využit k souasnému podání insolvenního návrhu, a to prost ednictvím jeho kolonky . 6. V tom p ípadČ slouží p ipojené seznamy jako povinná p íloha insolvenního návrhu a souasnČ i jako p íloha vyžadovaná v § 392 odst. 1 IZ pro návrh na povolení oddlužení (pro pot eby rozhodnutí o tomto návrhu ale musí dlužník dle § 392 odst. 2 IZ opat it seznam majetku i údaji o jeho po izovací cenČ a aktuální obvyklé cenČ ke dni po ízení seznamu, podložené u nemovitostí a u každého majetku sloužícího k zajištČní vždy znaleckým ocenČním).

Nutno zd raznit, že insolvenní návrh, jímž se insolvenní ízení dlužníka zahajuje, nelze zamČ ovat s návrhem na povolení oddlužení, jenž p edstavuje pouze dlužník v návrh na zp sob ešení úpadku, jehož zjištČní se insolvenním návrhem domáhá. Proto nedostatky insolvenního návrhu nemohou být obsahem návrhu na povolení oddlužení i jeho p ílohami nahrazeny. Údaje o majetku a závazcích dlužníka obsažené v kolonkách 16-17 a 18-21 formulá e návrhu na povolení oddlužení tak neslouží ani ke splnČní jeho povinnosti p edložit povinné seznamy. VyplnČním uvedených ástí návrhu na povolení oddlužení dlužník napl uje jen obsahové požadavky tohoto návrhu. Seznamy majetku a závazk formulá výslovnČ avizuje jako jednu z povinných p íloh návrhu. Proto formulá v kolonkách 16-21 splnČní speciálních náležitostí, jež p íslušejí tČmto seznam m, ani nep edepisuje.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvennímu návrhu p ipojeny zákonem požadované p ílohy, nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti, urí insolvenní soud navrhovateli lh tu k doplnČní insolvenního návrhu. Tato lh ta nesmí být delší než 7 dn ; to neplatí, jde-li o insolvenní návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenní návrh ve stanovené lh tČ doplnČn, insolvenní soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník nesplnil povinnost stanovenou § 104 IZ, nebo seznam majetku, který k insolvennímu návrhu podanému dne 4.12.2012 spolu s návrhem na povolení oddlužení p ipojil, zjevnČ není ádný (úplný). Dlužník totiž v tomto seznamu neuvedl nemovitost, již zjevnČ vlastní, když ji (bez úplného oznaení) uvedl v kolonce . 17 formulá e návrhu na povolení oddlužení jako sv j rodinný d m 2+1, na který je vedena exekuce (a na ízena dražba) a kterou získal dČdictvím. Podle dalších p íloh návrh (doklad o na ízené exekuci) a podle dlužníkova vyjád ení v odvolání jde o jeho rodinný d m .p. 20 v Hlinici.

Soud prvního stupnČ proto dlužníka usnesením KSCB 25 30453/2012-A-5 ze dne 4.12.2012 vyzval, aby ve lh tČ 7 dn od doruení výzvy doplnil insolvenní návrh o seznam majetku se specifikací nemovitostí v jeho vlastnictví a aby souasnČ doplnil návrh na povolení oddlužení o aktuální znalecké ocenČní obvyklé ceny p edmČtných nemovitostí. SouasnČ dlužníka pouil o následku spoívajícím v odmítnutí insolvenního návrhu dle § 128 odst. 2 IZ a odmítnutí návrhu na povolení oddlužení dle § 393 odst. 3 IZ, nebudou-li ve stanovené lh tČ požadovaným zp sobem doplnČny. Dlužník však na toto usnesení, jež mu bylo zvláš dorueno (podle § 50 odst. 1 obanského soudního ádu vhozením do domovní schránky) dne 6.12.2012, ve stanovené lh tČ (ani pozdČji) nijak nereagoval, ádný (úplný) seznam svého majetku nep edložil.

Za této situace soud prvního stupnČ rozhodl správnČ, když insolvenní návrh dlužníka podle § 128 odst. 2 IZ odmítl. Vady insolvenního návrhu m že navrhovatel odstranit, jen dokud soud prvního stupnČ nevydá usnesení o odmítnutí návrhu podle § 128 IZ, a proto i kdyby dlužník uinila k odstranČní tČchto nedostatk v rámci odvolacího ízení nČjaká doplnČní návrhu, nemČla by z hlediska posouzení vČcné správnosti napadeného usnesení žádného významu.

Proto odvolací soud postupoval dle § 219 o.s. . a napadené usnesení jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto usnesení je dovolání p ípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ýR do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí odvolacího soudu prost ednictvím Krajského soudu v ýeských BudČjovicích.

V Praze dne 26. ervna 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva